Radionica za praktični rad na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja – CROSO

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Na radionici će biti predstavljeni najnoviji propisi Zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji su u primeni od 16. decembra 2018. godine!

Cilj radionice je da sistematizuje znanja i veštine potrebne za efikasan rad na Portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Između ostalih će biti obrađena i nova funkcionalnost Portala koja se odnosi na pregled doprinosa za period od marta 2014. godine pa nadalje. Rad na Portalu Centralnog registra često sa sobom nosi greške koje dovode do problema kako tehničke tako i pravne prirode pa će na radionici biti ukazano i na neke od ovih tipičnih grešaka prilikom rada na Portalu Centralnog registra kao i rešenja i pojašnjenja datih grešaka.

Polaznicima radionice će biti pojašnjeno kako da na sistematizovan način popunjavaju elektronske prijave i obavezna polja, vrše slanja prijave u bazu Centralnog registra, čuvaju i štampaju MA obrasce, prijavljuju članove porodice na obavezno socijalno osiguranje...

Ciljna grupa:
Sva pravna lica i preduzetnici.

Teme:
- Novi izveštajni sistem na Portalu CR-a. Praktični prikaz preuzimanja izveštaja o zaposlenim sa Portala CR-a
- Automatska overa zdravstvenih kartica.Preuzimanje izveštaja i pojašnjenje svih spornih situacija ,vezanih za automatsku overu zdravstvenih kartica
- Rad na portalu Centralnog registra i pristup elektronskoj prijavi: princip dodele ovlašćenja u sistemu Centralnog registra i registracija na portalu (objašnjenje toka registracije)
- Opis i praktično objašnjenje svake od funkcionalnosti pojedinačno:
   - Prijava: Objašnjenje načina popunjavanja elektronske prijave
   - Prijava članova porodice: objašnjenje načina prijavljivanja i odjavljivanja na obavezno socijalno osiguranje osiguranih lica
   - Pregled/Promena/Odjava: objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost, pregled zaposlenih, korisnički nalog, opšti podaci
   - Promena – objašnjenje dozvoljenih radnji kroz ovu funkcionalnost
   - Storniranje pogrešno unete prijave

- Objašnjenje funkcija i ostalih usluga koje pruža Centralni registar (pregled i funkcionalnost sajta CR-a): pristup informacijama od javnog značaja, izdavanje Uverenja u cilju ostvarivanja prava na povraćaj dela poreza i doprinosa i Uverenja u vezi upućivanja zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo.
- Analiza spornih situacija kroz primer prijave, promene i odjave osiguranog lica kao i pregled željenog M obrasca
- Nova funkcionalnost Portala Centralnog registra: Pregled doprinosa za period od marta 2014. pa nadalje
- Novine u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju (promene u uslovima za sticanje prava na starosnu penziju, prevremena penzija...)
- Najčešće greške koje se javljaju na Portalu Centralnog registra, prikaz najčešćih grešaka koje se javljaju korisnicima, pešenje i pojašnjenje datih grešaka

Predavač:
Nemanja Milenković, Savetnik direktora Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja.

Cene karata

16.440,00 RSD

Izvor: mngcentar.com