Radionica za izradu završnog računa

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

Prilikom izrade završnog računa veoma je važno da se u skladu sa važećim propisima proknjiži sva dokumentacija koja se odnosi na tu poslovnu godinu radi pravilnog iskazivanja poslovnog rezultata. Ipak, mnogo je nedoumica koje se javljaju i kod najsavesnijeg računovođe a neke od njih su:


Kako pravilno postupiti sa računima koji su prispeli u januaru ili februaru nove godine, a odnose se na prethodnu godinu?
Kako usaglasiti potraživanja i obaveze?
Kako pravilno sprovesti i obuhvatiti rezultate godišnjeg popisa?
Koje su obaveze po osnovu PDV-a na razlike utvrđene popisom?
Koji je naknadni događaj korektivni, a koji to nije?
Kako evidentirati greške iz ranijih godina?
Koji obrasci čine moj set finansijskih izveštaja?
Da biste sve pripremne radnje za završni račun sproveli pravovremeno i bez greške, organizujemo interaktivnu radionicu na kojoj ćete moći da predavaču postavite sva pitanja u vezi sa konkretnim problemima u praksi.


OVAJ SEMINAR VAM OMOGUĆAVA:
Pravilnu analizu podataka i utvrđivanje nedostataka u finansijskom izveštaju
Pravilno postupanje u vezi sa popisom
Praktične šeme za kontrolu knjiženja
Sagledavanje potrebe i obaveze vršenja dugoročnih rezervisanja
Najvažnije informacije koje se obelodanjuju u Napomenama uz finansijske izveštaje, kada se one sastavljaju
Izbegavanje sistemskih grešaka
Odgovore na sva Vaša pitanja i nedoumice


TEME SEMINARA:
Zakonodavni i stručni okvir, rokovi za podnošenje završnog računa za 2019. godinu i set obrazaca finansijskih izveštaja
Ko su korisnici finansijskih izveštaja preduzeća i važnost izveštavanja
Računovodstvena načela sa praktičnim primerima značenja i upotrebe
Popis imovine i obaveza preduzeća
Potraživanja, plasmani i obaveze – usaglašavanje, ispravka/otpis i zastarelost
Najčešća knjiženja na kraju godine i praktične šeme kontrole knjiženja
Obračun računovodstvene amortizacije i preispitivanje veka trajanja osnovnih sredstava
Rezervisanja sa osvrtom na njihov poreski tretman
PDV obaveza po osnovu utvrđenog manjka po popisu
Događaji (korektivni i nekorektivni) nakon datuma bilansa stanja
Materijalne i nematerijalne greške u finansijskim izveštajima iz ranijih godina i njihovo ispravljanje u finansijskim izveštajima tekuće (2019.) godine


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10 % od redovne cene radionice!


Za svakog polaznika obezbeđujemo 10% popusta na „Zbirku obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje”!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni.

Cene

15,600.00 RSD + PDV