Projektni menadžment

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Projektni menadžment je osmišljen da odgovori na zahteve upravljanja projektima bez obzira na veličinu firme, tip delatnosti ili tip vlasništva. Program se sprovodi kroz kombinaciju predavanja, interaktivnih diskusija, analiza slučajeva iz prakse i vežbanje obrađenih metodoloških celina kroz praktične alate. Cilj programa je unapređenje znanja i veština polaznika u oblasti upravljanja projektima.Program omogućava upoznavanje sa ključnim segmentima koncepta upravljanja projektima kao i savladavanje metoda i tehnika planiranja, praćenja i kontrole projekta. Po realizaciji treninga polaznici će steći fundamentalna znanja iz projektnog menadžmenta po vodećoj svetskoj metodologiji PMI i biti osposobljeni da samostalno i u timu pruže efektivni doprinos realizaciji projekata u svojim oblastima rada.Učesnici programa

Upravljanje projektima je skup univerzalno primenljivih znanja i veština i koristan je svima koji su uključeni u projekte u bilo kojoj oblasti privrede, nauke, obrazovanja, međunarodne saradnje, sporta, nevladinih organizacija, organizacije manifestacija itd, na pozicijama projektnih menadžera, članova projektnog tima, eksperata za određene oblasti, menadžere i vođe timova u kompanijama, kao i sponzore projekata i nosioce značajnih funkcija u javnim i društvenim organizacijama koji treba da donose odluke vezane za realizaciju projekata.Teme

Upravljanje projektom kroz sve faze životnog ciklusa projekta

Definisanje zahteva klijenta, ciljeva i neophodnih resursa za projekat

Definisanje vremenskog okvira, budžeta i obuhvata projekta

Razvijanje projektnog plana i balansiranje “gvozdenim” trouglom

Upravljanje projektnim rizicima

Ugovaranje i nabavke

Komunikacija i upravljanje odnosima sa zainteresovanim stranama

Efektivno upravljanje promenama

Uspostavljanje sistema kontrole, merenja i monitoring ostvarenja projektnih rezultata

Korisni alati i tehnike na raspolaganju (WBS, Gantt, EVM)

Procedura terminiranja projektaPredavači: Slobodan Mijailović

Cene

40.000,00 RSD + PDV
Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.