Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za zaštitu životne sredine

Jezik: English

Ekologija i Poljoprivreda
Posebno pripremljen program za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

Popust za rane prijave do 09.11.2018!U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine dužni ste da u svojoj kompaniji obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, tehnologija i primenu dobre prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, preduzimanje odgovarajućih mera prevencije i redovnu izradu propisane dokumentacije.U slučaju kršenja zakonskih odredbi i ponašanja suprotnog zakonu, možete odgovarati po raznim osnovama: krivično, prekršajno i materijalno!Sa ciljem da u svom poslovanju ispravno primenite aktuelnu zakonsku regulativu u oblasti zaštite životne sredine (vazduh, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad, voda, zemljište i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja), sprovedete neophodne mere, pripremite odgovarajuću dokumentaciju i optimizujete troškove, u saradnji sa timom iskusnih stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine, pripremili smo jedinstven program u novom terminu na kome ćete steći neophodno znanje i postati Stručnjak za zaštitu životne sredine.Program je sastavljen od četiri modula:

- 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 03.12, 10.12, 17.12.2018. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređenje zaštite životne sredine u Vašoj kompaniji i ispunjavanje zakonskih obaveza

- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika; Autori priručnika: mr Gordana Petković, dipl. inž. Radmila Šerović, dipl. inž. Zorica Isoski, dipl. inž. Vesna NanuševskiŠta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

- Potpuno upoznavanje sa svim relevantnim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

- Smernice za sprovođenje neophodnih preventivnih mera.

- Efikasnu i adekvatnu pripremu potrebne dokumentacije za zaštitu životne sredine.

- Savete za optimizaciju troškova pri upravljanju sistemom zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji.

- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama.

- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.

- Upoznavanje i umrežavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.1. Modul: RADIONICA – ZAŠTITA VAZDUHA, BUKA, JONIZUJUĆE I NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE – 03.12.2018. (10:00 – 15:00)

- Lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine – poslovi i pitanja odgovornosti

- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite životne sredine – obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu

- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite vazduha – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija

- Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha

- Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora, način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija

- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija

- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija

- Saradnja sa organima uprave, inspekcijom iz oblasti zaštite životne sredine i procedure

- Predlozi za unapređenje preventivnih mera i optimizaciju troškova sa konkretnim primerima

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA2. Modul: PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – POSLOVNO IZDANJE (priručnik dobijate na prvoj radionici 03.12.2018.)

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

1) Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu

- Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine

- Opšti pojmovi o otpadu

2) Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom

3) Organizovanje upravljanja otpadom

- Dozvole za upravljanje otpadom

4) Posebni tokovi otpada

5) Kretanje otpada

6) Izveštavanje

7) Finansiranje upravljanje otpadom

8) Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti upravljanja otpadomUZORCI:

- Obrasci dozvola za upravljanje otpadom

- Obrasci za prekogranično kretanje otpada

- Obrasci dnevnih evidencija

- Obrasci godišnjih izveštaja

- Aktuelni zakoni

- Aktuelni podzakonski akti

Priručnik je usklađen sa svim poslednjim propisima iz oblasti upravljanja otpadom!3. Modul: RADIONICA – UPRAVLJANJE OTPADOM 10.12.2018. (10:00 – 15:00)

- Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom – obaveze i odgovornosti, ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija

- Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada

- Posebni tokovi otpada, pravilna selekcija, sakupljanje i skladištenje otpada

- Plan upravljanja otpadom i obaveze generatora otpada

- Obaveze operatera za upravljanje otpadom

- Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža otpada

- Kretanje otpada

- Obaveza vođenja evidencije o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu (elektronsko popunjavanje)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA4. Modul: RADIONICA – ZAŠTITA VODA, ZEMLJIŠTA I INTEGRISANA KONTROLA I SPREČAVANJE ZAGAĐENJA (IPPC) 17.12.2018. (10:00 – 15:00)

- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti upravljanja vodama – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija

- Postupak za izdavanje vodnih akata

- Studija procene uticaja na životnu sredinu i obaveze nosioca projekta

- Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda

- Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta

- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti integrisane kontrole i sprečavanja zagađenja (IPPC)

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJAZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 18.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 11.01.2019.

- 15.01.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.Predavači: Zorica Isoski, Jadranka Radosavljević, Milijan Savić

Cene

Cena obuke: 77.310,00 RSD (cena je iskazana bez PDV-a)

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.