Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za zaštitu životne sredine

Jezik English

Ekologija i Poljoprivreda

Posebno pripremljen program za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!
Popust za rane prijave do 09.11.2018!

U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine dužni ste da u svojoj kompaniji obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, tehnologija i primenu dobre prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, preduzimanje odgovarajućih mera prevencije i redovnu izradu propisane dokumentacije.

U slučaju kršenja zakonskih odredbi i ponašanja suprotnog zakonu, možete odgovarati po raznim osnovama: krivično, prekršajno i materijalno!

Sa ciljem da u svom poslovanju ispravno primenite aktuelnu zakonsku regulativu u oblasti zaštite životne sredine (vazduh, buka, jonizujuće i nejonizujuće zračenje, otpad, voda, zemljište i integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja), sprovedete neophodne mere, pripremite odgovarajuću dokumentaciju i optimizujete troškove, u saradnji sa timom iskusnih stručnjaka iz oblasti zaštite životne sredine, pripremili smo jedinstven program u novom terminu na kome ćete steći neophodno znanje i postati Stručnjak za zaštitu životne sredine.

Program je sastavljen od četiri modula:
- 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 03.12, 10.12, 17.12.2018. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređenje zaštite životne sredine u Vašoj kompaniji i ispunjavanje zakonskih obaveza
- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika; Autori priručnika: mr Gordana Petković, dipl. inž. Radmila Šerović, dipl. inž. Zorica Isoski, dipl. inž. Vesna Nanuševski

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?
- Potpuno upoznavanje sa svim relevantnim propisima u oblasti zaštite životne sredine.
- Smernice za sprovođenje neophodnih preventivnih mera.
- Efikasnu i adekvatnu pripremu potrebne dokumentacije za zaštitu životne sredine.
- Savete za optimizaciju troškova pri upravljanju sistemom zaštite životne sredine u Vašoj organizaciji.
- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama.
- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za zaštitu životne sredine na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke.
- Upoznavanje i umrežavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

1. Modul: RADIONICA – ZAŠTITA VAZDUHA, BUKA, JONIZUJUĆE I NEJONIZUJUĆE ZRAČENJE – 03.12.2018. (10:00 – 15:00)
- Lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine – poslovi i pitanja odgovornosti
- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite životne sredine – obaveze pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu
- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite vazduha – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
- Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta vazduha
- Emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora, način, postupak i učestalost merenja emisije zagađujućih materija
- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštiti od buke u životnoj sredini – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti zaštite od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
- Saradnja sa organima uprave, inspekcijom iz oblasti zaštite životne sredine i procedure
- Predlozi za unapređenje preventivnih mera i optimizaciju troškova sa konkretnim primerima
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: PRIRUČNIK ZA UPRAVLJANJE OTPADOM – POSLOVNO IZDANJE (priručnik dobijate na prvoj radionici 03.12.2018.)
SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
1) Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
- Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
- Opšti pojmovi o otpadu
2) Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
3) Organizovanje upravljanja otpadom
- Dozvole za upravljanje otpadom
4) Posebni tokovi otpada
5) Kretanje otpada
6) Izveštavanje
7) Finansiranje upravljanje otpadom
8) Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti upravljanja otpadom

UZORCI:
- Obrasci dozvola za upravljanje otpadom
- Obrasci za prekogranično kretanje otpada
- Obrasci dnevnih evidencija
- Obrasci godišnjih izveštaja
- Aktuelni zakoni
- Aktuelni podzakonski akti
Priručnik je usklađen sa svim poslednjim propisima iz oblasti upravljanja otpadom!

3. Modul: RADIONICA – UPRAVLJANJE OTPADOM 10.12.2018. (10:00 – 15:00)
- Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom – obaveze i odgovornosti, ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
- Opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada
- Posebni tokovi otpada, pravilna selekcija, sakupljanje i skladištenje otpada
- Plan upravljanja otpadom i obaveze generatora otpada
- Obaveze operatera za upravljanje otpadom
- Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu, reciklaža otpada
- Kretanje otpada
- Obaveza vođenja evidencije o otpadu i dostavljanje godišnjeg izveštaja o otpadu nadležnom organu (elektronsko popunjavanje)
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: RADIONICA – ZAŠTITA VODA, ZEMLJIŠTA I INTEGRISANA KONTROLA I SPREČAVANJE ZAGAĐENJA (IPPC) 17.12.2018. (10:00 – 15:00)
- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti upravljanja vodama – ključne napomene, dobra praksa i prateća dokumentacija
- Postupak za izdavanje vodnih akata
- Studija procene uticaja na životnu sredinu i obaveze nosioca projekta
- Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta površinskih voda
- Uslovi za monitoring i zahtevi kvaliteta podzemnih voda i zemljišta
- Pravni i institucionalni okvir iz oblasti integrisane kontrole i sprečavanja zagađenja (IPPC)
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 18.12.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 11.01.2019.
- 15.01.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

Predavači: Zorica Isoski, Jadranka Radosavljević, Milijan Savić

Cene karata

Cena obuke: 77.310,00 RSD (cena je iskazana bez PDV-a)

U slučaju učešća dva ili više lica iz iste firme obezbeđujemo 10% popusta za drugog i svakog narednog polaznika.