Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom

Jezik Srpski

Ekologija i Poljoprivreda

Posebno pripremljeno za lica odgovorna za upravljanje otpadom:
Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata za Stručnjaka za upravljanje otpadom!

Pozivamo Vas na jedinstveni program intenzivne obuke „Stručnjak za upravljanje otpadom“ u 4 modula. Ovu obuku je do sada pohađalo više od 250 polaznika, a pripremljena je za lica koja su odgovorna za upravljanje otpadom u industriji, javnim i javno-komunalnim preduzećima, zdravstvenim ustanovama, opštinama i drugim generatorima otpada.

Na obuci ćete u direktnoj interakciji sa predavačima – timom stručnjaka iz internacionalne kompanije za upravljanje otpadom i pružanje komunalnih usluga FCC EKO (.A.S.A. EKO) dobiti:
- Naprednija znanja o upravljanju otpadom i nova iskustva koja će biti od velike koristi Vašoj firmi
- Pojašnjena Vaših nedoumica u vezi sa primenom aktuelnih propisa iz oblasti upravljanja otpadom
- Smernice za efikasnu pripremu neophodne dokumentacije za upravljanje otpadom
- Rešenja za probleme sa kojima se susrećete u vezi sa upravljanjem otpadom a koje do sada niste uspeli da rešite
- Primere najbolje prakse i odlične preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom
- Preporuke za optimizaciju troškova prilikom upravljanja otpadom
- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za upravljanje otpadom na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke

Program je sastavljen od četiri modula:
- 3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore proveriti i unaprediti svoja zanja i iskustva i doći do izuzetno korisnih rešenja za ispunjavanje svojih radnih obaveza, primenu propisa, pripremu dokumentacije i efikasnu organizaciju upravljanja otpadom.
- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: PRIRUČNIK „UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA“ sa smernicama za primenu Zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravljanja otpadom + PORTAL sa više od 70 gotovih modela dokumenata + ON-LINE verziju priručnika

NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.

TEME SEMINARA:
1. Modul: RADIONICA – ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA OTPADOM – 05.04.2019. (10:00 – 15:00 h)
- Pravni i institucionalni okvir upravljanja otpadom
- Značaj i benefiti dobre organizacije upravljanja otpadom
- Kako dobro isplanirati upravljanje otpadom?
- Klasifikacija, kategorizacija i ispitivanje otpada
- Obaveze, odgovornosti i nadležnosti u oblasti upravljanja otpadom
- Odluke o upravljanju svakim pojedinačnim tokom otpada i organizacija unutrašnje logistike
- Uspostavljanje odgovornosti za određene zadatke i kontrola
- Razdvajanje otpada na mestu nastanka i značenje
- Minimalni uslovi za uvođenje standarada ISO 9001, ISO 14001, EMAS, QMS. Koristi za firmu od stečenih standarda.
- Primeri i iskustva preduzeća u dosadašnjem radu
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: PRIRUČNIK UPRAVLJANJE OTPADOM: ZAKON I PRAKSA + PRATEĆI PORTAL + ON-LINE VERZIJA PRIRUČNIKA
Priručnik dobijate na prvoj radionici – 05.04.2019.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
- Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine i otpadu
- Opšti pojmovi o zaštiti životne sredine
- Opšti pojmovi o otpadu
- Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom
- Organizovanje upravljanja otpadom
- Dozvole za upravljanje otpadom
- Posebni tokovi otpada
- Kretanje otpada
- Izveštavanje
- Finansiranje upravljanje otpadom
- Pitanja i odgovori korisnika priručnika iz oblasti upravljanja otpadom

UZORCI:
- Obrasci dozvola za upravljanje otpadom
- Obrasci za prekogranično kretanje otpada
- Obrasci dnevnih evidencija
- Obrasci godišnjih izveštaja
- Aktuelni zakoni
- Aktuelni podzakonski akti

Priručnik je usklađen sa svim poslednjim propisima iz oblasti upravljanja otpadom!

3. Modul: RADIONICA – UPRAVLJANJE RAZLIČITIM VRSTAMA OTPADA – 12.04.2019. (10:00 – 15:00 h)
- Obaveze generatora otpada
- Razlika između komunalnog i nekomunalnog otpada
- Upravljanje komunalnim otpadom
- Upravljanje industrijskim otpadom
- Pravilna selekcija, sakupljanje, odlaganje i skladištenje otpada
- Kretanje otpada
- Ponovna upotreba i priprema za ponovnu upotrebu
- Reciklaža otpada
- Smanjenje količine otpada na samom mestu nastanka otpada
- Primeri optimizacije troškova u upravljanju otpadom
- Bezbedno upravljanje otpadom sa aspekta lične zaštite
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

4. Modul: RADIONICA – PRIPREMA IZVEŠTAJA, EVIDENCIJA I PLANOVA – 19.04.2019. (10:00 – 15:00 h)
- Klasifikacija otpada
- Pravilan način procene količina otpada i način iskazivanja
- Priprema evidencionih tabela za svaku vrstu otpada
- Elektronsko popunjavanje izveštaja
- Priprema izveštaja za upravljanje otpadom
- Priprema plana za upravljanje otpadom
- Pripremaprijavaza upisu registarlica koja učestvujuu upravljanjuotpadomiekoloških dozvola
- Zaključivanje ugovora sa operaterima/klijentima i na šta treba obratiti pažnju
- Primeri
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE – Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM
- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 22.04.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima dostavite mejlom, faksom ili poštom do 08.05.2019.
- 10.05.2019. slanje sertifikata Stručnjak za upravljanje otpadom­na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

Predavači: Lelija Bukva, Ana Babić, Nemanja Bubulj, Vanja Igračev, Dimitrije Marinković

Cene karata

Cena seminara: 77.310,00 RSD +PDV