Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

Jezik: Serbian

Ekologija i Poljoprivreda
Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

– posebno pripremljeno za lica odgovorna za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Politike prevencije, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa –Pozivamo Vas na jedinstveni program obuke u Srbiji, namenjen svim licima koja učestvuju u zaštiti od hemijskih udesa u Seveso i drugim postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama, proizvodnim pogonima, skladištima koja poseduju materije koje su navedene na listi opasnih materija ili koje su klasifikovane kao: Akutna toksičnost, Spеcifičnа tоksičnоst zа ciljni оrgаn, Eksplozivi, Zapaljivi gasovi, Zapaljivi aerosoli, Oksiduјući gаsоvi, Zapaljive tečnosti, Samoreaktivne supstance i smeše i organski peroksidi, Samozapaljive tečnosti i čvrste supstance, Oksidujuće tečnosti i čvrste supstance, Opasno po vodenu životnu sredinu, Supstаncе ili smеšе kојimа је dоdеlјеnо dоdаtnо оbаvеštеnjе о оpаsnоsti EUH014, Supstаncе i smеšе kоје u kоntаktu sа vоdоm оslоbаđајu zаpаlјivе gаsоvе, Supstаncе ili smеšе kојimа је dоdеlјеnо dоdаtnо оbаvеštеnjе о оpаsnоsti EUH029.Na obuci ćete se, kroz intenzivan rad sa timom stručnjaka i iskusnih konsultanata i praktičara iz oblasti zaštite od hemijskih udesa, detaljno upoznati sa:

- zakonskim obavezama Seveso operatera nižeg i višeg reda,

- zakonskim obavezama operatera koji nisu Seveso operateri a imaju opasne materije i obavezu izrade Plana zaštite od udesa u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama,

- izradom propisanih dokumenata,

- informacijama o Sistemu upravljanja bezbednošću (SUB) – opis i sadržaj dokumenata (procedura i uputstava),

- načinima idеntifikаciјe i prоcеne оpаsnоsti,

- procedurama i uputstvima u vezi sa Plаnom zаštitе оd udеsа,

- primerima dobre prakse.Program je sastavljen od četiri modula:

- 3 CELODNEVNE RADIONICE na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere, diskusiju, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje sistema zaštite od hemijskih udesa u Vašoj kompaniji;

- 1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + CD sa više od 60 gotovih modela dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.Za prijave do 19.10.2018. obezbeđujemo 10% popusta!Teme seminara:

1. Modul: RADIONICA – Regulativa iz oblasti zaštite od hemijskog udesa 14.11.2018, 10-15h

- Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi

- Obaveze operatera u skladu sa Zakonom o vanrednim situacijama, sadržaj i metodologija izrade Plana zaštite od udesa

- Obaveze Seveso operatera nižeg reda, sadržaj i metodologija izrade Politike prevencije udesa

- Obaveze Seveso operatera višeg reda, sadržaj i metodologija izrade Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja2. Modul: RADIONICA – Sistemu upravljanja bezbednošću (SUB) 21.11.2018, 10-15h

Opis i sadržaj dokumenata (procedura i uputstava) koje operater treba da obezbedi, a koje se odnose na:

- оrgаnizаciјu i kаdrоvе – organizaciona šema sistema upravljanja bezbednošću, upravljanje dokumentima i zapisima, stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih, uputstvo za ponašanje lica prilikom ulaska i boravka u okviru poslovnog kompleksa i sl.

- оpеrаtivnu kоntrоlu – uputstva i procedure za postupanje u normalnim uslovima rada, za održavanje opreme, puštanje u rad i zaustavljanje rada postrojenja i sl.

- uprаvlјаnjе prоmеnаmа – uputstva i procedure za nabavku, investicioni razvoj, upravljanje promenama

- prаćеnjе pоstupаnjа оpеrаtеrа – procedura za procenu poštovanja ciljeva postavljenih u izjavi o principima delovanja operatera radi upravljanja rizikom od hemijskog udesa, korektivne i preventivne mere, postupak sa neusaglašenostima i njihovo rešavanje, evidentiranje, registrovanje i izveštavanje o hemijskom udesu, istraživanje udesa – srećom izbegnutih udesa, obaveštavanja službi koje nisu na lokaciji u slučaju udesa

- prеglеd i оcеnа – periodična provera sistema upravljanja bezbednošću i periodično preispitivanje sistema upravljanja bezbednošću od strane najvišeg rukovodstva

Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja3. Modul: RADIONICA – Idеntifikаciјa i prоcеna оpаsnоsti i Plаn zаštitе оd udеsа 28.11.2018, 10-15h

- Idеntifikаciјa i prоcеna оpаsnоsti:

- Procedura za sistematsko uočavanje i identifikaciju opasnosti od hemijskog udesa koje nastaju u redovnim i vanrednim uslovima rada, kao i procenu njihove verovatnoće nastanka i obima mogućih posledica

- Identifikacija opasnosti i procena rizika i upoznavanje sa metodama za odabir kritičnih tačaka na postrojenju/kompleksu

- Konkretni primeri primene metoda za identifikaciju opasnosti

- Plаn zаštitе оd udеsа:

- Procedura planiranja zaštite od udesa

- Procedura za postupanje u slučaju udesa

- Uputstvo za postupanje u vanrednim situacijama4. Modul: RADNI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 14.11.2018.SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

- Obaveze i odgovornosti poslodavaca i prava i obaveze zaposlenih

- Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

- Evidencija, saradnja i izveštavanje

- Stručni ispit i uslovi za obavljanje poslova BZR

- Opšta akta poslodavca

- Podzakonska akta

- Inspekcijski nadzor

- Povrede na radu i profesionalna oboljenja

- Procena rizikaSADRŽAJ CD-A:1. Modeli dokumenata: Akt o proceni rizika, Metoda Kinney, Primer primene metode AUVA za procenu rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, Pravilnik o BZR, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova, Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći u slučaju nezgode na radu, Ugovor o radu, Odluka o određivanju lica za poslove BZR, Odluka o zabrani pušenja u poslovnim prostorijama, Odluka o određivanju odgovornog lica za kontrolu zabrane pušenja, Sporazum o saradnji iz oblasti BZR, Obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu; 2. Evidencije; 3. Dokumentacija u vezi sa povredama na radu; 4. Obrasci prijava; 5. Zakoni i podzakonski aktiZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE: Provera znanja i primanje sertifikata za SPECIJALISTU ZA ZAŠTITU OD HEMIJSKIH UDESA

- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 29.06.2018. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 13.12.2018.

- 14.12.2018. slanje sertifikata Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

- Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.

- Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.

- Kao praktičan radni materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika »Bezbednost i zdravlje na radu u praksi« u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.

- Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.

- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.

- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja sistema za zaštitu od hemijskih udesa.

- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom najkasnije do 13.07.2018.

- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.PROGRAM JE NAMENJEN: licima odgovornim za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Politike prevencije, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa, kao i svim drugim licima zainteresovanim za oblast zaštite od hemijskih udesa.Predavači: Jadranka Radosavljević, Milijan Savić

Cene

Cena obuka: 85.900,00 RSD (cena je iskazana bez PDV-a)