Program intenzivne obuke: Stručnjak za radno pravo

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Naša istraživanja su pokazala da je licima odgovornim za primenu radnog prava potrebna dodatna podrška u vidu:1. pojašnjenja nedoumica u vezi sa tumačenjem obimne zakonske regulative i konkretnih primera i rešenja iz prakse u vezi sa:

- optimalnim načinima angažovanja kadrova u svakom konkretnom slučaju (zasnivanje radnog odnosa i drugi oblici angažovanja)

- obaveznim i drugim poželjnim aktima na nivou poslodavca (radi lakše procedure utvrđivanja disciplinske odgovornosti i naknade štete)

- prestankom radnog odnosa (kako izbeći sudski spor)

2. adekvatnih, zakonitih i pravovremenih reakcija kao odgovora na zahteve i probleme zaposlenih

3. praktičnih primera i smernica za primenu propisa u različitim slučajevima i saveta za izradu neophodne dokumentacije

4. odgovora na pitanja iz prakse, analize konkretnih rešenja i sudske prakseNedostatak znanja iz oblasti radnog prava može imati ozbiljne posledice po Vašu kompaniju, koje se mogu finansijski odraziti na budžet kompanije, odnosno implicirati prekršajnu odgovornost. Kao lice odgovorno za primenu radno-pravnih propisa imate odgovoran i težak posao, zbog čega morate biti dobro upoznati sa zakonskim okvirom, znati kako da odmah rešite probleme, ispravno sprovedete složene zakonske procedure i besprekorno pripremite prateću dokumentaciju!Zbog toga smo u saradnji sa vodećom advokatskom kancelarijom u Srbiji – JPM Janković Popović Mitić – pripremili modularni i interaktivni program obuke u novom terminu na kome ćete dobiti konkretne odgovore na svoje nedoumice, nadograditi svoje znanje i postati Stručnjak za radno pravo.Program je sastavljen od četiri modula:

TRI CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA na kojima ćete kroz predavanja, praktične smernice, primere, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za pravilnu i pouzdanu primenu radno-pravnih propisa i pripremu adekvatne dokumentacije

JEDAN PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik za primenu Zakona o radu i drugih propisa iz oblasti rada u štampanoj formi + CD sa gotovim modelima radno-pravnih dokumenata za sve radne procedure od zasnivanja do prestanka radnog odnosa u Word formatu + ON-LINE verzijaŠta Vam omogućava pohađanje ovog programa

- Naprednija znanja o primeni radno-pravnih propisa i smernice za uspešnu izradu prateće dokumentacije

- Konsultacije sa stručnjacima na radionicama u pogledu specifičnih situacija koje imate u svojoj kompaniji

- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama

- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za radno pravo na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke

- Upoznavanje kolega iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustavaTEME SEMINARA:

1. Modul: RADIONICA – Radno-pravni propisi u praksi, oblici angažovanja kod poslodavca i prateća dokumentacija (13.09.2019, 10-15 h)

- Pregled zakona i propisa iz područja radnih odnosa – uvodno predstavljanje propisa

- Opšti podaci o hijerarhiji radno-pravnih akata

- Kolektivni ugovor i drugi opšti akti poslodavca – pravilnici – praktični primeri i rešenja

- Postupak zasnivanja radnog odnosa – ugovor o radu – obavezni elementi – preporuke i rešenja

- Drugi oblici angažovanja kod poslodavca i rad van radnog odnosa – ograničenja i potencijalni rizici

- Postupak zaključenja aneksa ugovora o radu i razlozi za davanje ponude za zaključenje aneksa

- Postupak angažovanja stranih državljana – primena odredaba Zakona o zapošljavanju stranaca u praksi

- Sudska praksa

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Priručnik „Izmene i dopune Zakona o radu“ + PORTAL+ On-line verzija priručnika

Priručnik dobijate na prvoj radionici 13.09.2019.

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

- Zasnivanje radnog odnosa

- Rad van radnog odnosa

- Radno vreme

- Odmori i odsustva

- Zaštita zaposlenih

- Zarade, naknade zarada i druga primanja

- Udaljenje zaposlenog sa rada

- Disciplinske mere

- Prestanak radnog odnosa

- Kolektivni ugovor

- Inspekcijski nadzor

- Kaznene odredbe i privredni prestupi

- Prelazne i završne odredbe

- Drugi aktuelni propisi neophodni u radu kadrovske službe

UZORCI:

- Modeli ugovora o radu na određeno vreme, neodređeno vreme, probni rad, radni odnos s nepunim radnim vremenom, pripravnički rad itd

- Modeli ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, delu, stručnom osposobljavanju i usavršavanju, dopunskom radu

- Modeli aneksa ugovora o radu, obaveštenja o razlozima za ponuđeni aneks ugovora; Korisni obrasci

3. Modul: RADIONICA – Zarada i druge naknade zaposlenih, radno vreme, odmori i odsustva u praksi (20.09.2019, 10-15 h)

- Evidencije poslodavca i zaštita podataka o ličnosti zaposlenih – kako zaštititi interes poslodavca, a da se pri tome ne ugrozi pravo na privatnost zaposlenog

- Zarada i druge naknade zaposlenih – način utvrđivanja iznosa osnovne zarade, kao i drugih primanja zaposlenih, sprovođenje postupka obustave zarade i slično

- Radno vreme – rešenja iz prakse

- Odmori i odsustva – koja su prava zaposlenih, ali i koje su obaveze i odgovornosti poslodavca

- Sudska praksa

4. Modul: RADIONICA – Prestanak radnog odnosa, zaštita zaposlenih i prekršaji u oblasti radnog prava (27.09.2019, 10-15 h)

- Postupak otkaza ugovor o radu – primeri iz prakse – najčešće greške poslodavaca

- Važenje posebnih odredaba ugovora o radu nakon prestanka radnog odnosa – odredaba o zaštiti konkurencije, o zaštiti poslovne tajne i sl.

- Zaštita posebnih kategorija zaposlenih

- Pravo na naknadu pred NSZ – osnov za ostvarivanje prava na naknadu – obaveze poslodavca

- Pravo zaposlenih na zaštitu od zlostavljanja na radu – kako sprečiti zlostavljanje na radu, kao i zloupotrebu prava na zaštitu

- Zaštita zaposlenih u postupku unutrašenjeg uzbunjivanja

- Inspekcija rada i njeno delovanje u slučaju kršenja propisa – ovlašćenja inspekcije i prava poslodavca

- Kaznene odredbe

- Sudska praksaZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE - Provera znanja i primanje sertifikata za STRUČNJAKA ZA RADNO PRAVO

- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 01.10.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom ili poštom dostavite najkasnije do 15.10.2019.

- 17.10.2019. slanje sertifikata Stručnjak za radno pravo na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

- Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.

- Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.

- Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“ u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.

- Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.

- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.

- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene radnog prava u organizaciji.

- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.

- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.PROGRAM JE NAMENJEN:

Šefovima pravne, kadrovske i HR službe, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.NAPOMENA:

Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim pitanjima, potrebama, prethodnim znanjima i iskustvima.

Cene

Cena obuke iznosi 92.772,00 RSD
Za prijave do 19.08.2019. obezbeđujemo popust od 10%!