Prinudna naplata sa računa pravnih lica i preduzetnika-Kako naplatiti potraživanja od dužnika u blokadi

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na praktičnom seminaru naučite koji je postupak prinudne naplate i koji je redosled naplate potraživanja i kako kroz izmenu redosleda osnova za naplatu obezbediti bržu naplatu od dužnika u blokadi, pre svega kod menice  dobijanjem sudskog rešenja o izvršenju.Predmet će biti i razmatranje koja lica mogu preuzeti meničnu obavezu ( propisi NBS I različita pravna shvatanja sudova)U uslovima sve većeg broja blokiranih pravnih lica i preduzetnika od izuzetnog je značaja kako kod zaključivanja pravnih poslova obezbediti naplatu potraživanja i kako za već zaključene pravne poslove kod kojih je dužnik u blokadi obezbediti naplatu potraživanja, a da se ne krše propisi izdavanjem personalnih i realnih instrumenata obezbeđivanja potraživanja.Posebno će se razmatrati najnovija pravna shvatanja Vrhovnog kasacionog suda koja omogućavaju kompenzaciju u uslovima blokade računa.Kroz interakciju sa učesnicima na seminaru se osposobite za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.Ciljna grupa:

Finansijski direktori, šefovi računovodstva, knjigovođe, komercijalisti, a posebno pravnici koji se bave naplatom potraživanja.Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za naplatu potraživanja u uslovima blokade računa dužnika.Teme:

- Propisi koji uređuju prinudnu naplatu sa računa pravnih lica i preduzetnika;

- Postupak i organi prinudne naplate;

- Redosled naplate potraživanja i promena redosleda u cilju obezbeđivanja brže naplate, pre svega kroz sudski postupak naplate menice;

- Izdavanje trasirane menice u cilju naplate od novog dužnika koji nije u blokadi;

- Izdavanje menice sa avalom pravnog lica, radi naplate od avaliste koji nije u blokadi;

- Naplata menice koja nije registrovana kroz sudski postupak;

- Rizici I pogodnosti preuzimanja meničnih obaveza bez korišćenja pečata meničnog dužnika ili meničnog poverioca

- Ugovor o jemstvu- posebno solidarnom jemstvu( jemac platac) za ugovore u privredi

- Pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda da ugovor o kompenzaciji ne proizvodi ništavost pravnog posla kompenzacije u uslovima blokade računa jednog ili oba učesnika( kompenzacija je moguća)

- Založno pravo na pokretnim stvarima;

- Razmena;

- Završna razmatranja.Po završetku polaznik je osposobljen da:

- po završenoj obuci polaznici će biti osposobljeni da samostalno preduzimaju postupke i radnje u cilju brže naplate potraživanja od dužnika u blokadi i da za već nastala potraživanja pribave od dužnika instrumente obezbeđivanja plaćanja koji će im omogućiti naplatu potraživanja, odnosno povoljniji redosled naplate.Predavač:

- Ivana Barać, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Cene

Cena obuke iznosi 20.040,00 RSD