Primena zakona o opštem upravnom postupku i problemi u praksi

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 29. februara 2016. godine Zakon o opštem upravnom postupku, koji je stupio na snagu 09. marta 2016. a počeo je da se primenjuje u punoj meri od 01. juna 2017. godine.

Ovim zakonom uveden je nov koncept upravnog postupka koji je omogućio:
- pojednostavljivanje i ubrzavanje upravne procedure,
- smanjenje troškova za sve učesnike u postupku,
- modernizaciju procesnih mehanizama,
- zaštitu javnih i pojedinačnih interesa građana i pravnih lica u upravnim stvarima.

Na seminaru ćete se upoznati sa svim problemima koji su u praksi nastali primenom novih zakonskih propisa, kao i rešenjima za nastale probleme.

Ciljna grupa:
Pravnici u javnoj upravi i javnim preduzećima, advokati i svi oni koje žele da se usavrše u ovoj oblasti.

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika sa primenom Zakona o opštem upravnom postupku.

Teme:
- Analiza uporednih rešenja novog ZUP-a sa prethodnim ZUP-om;
- Bitno nov sadržaj pravnih instituta (upravni postupak, upravna stvar, upravni akt)
- Nova načela ZUP-a prilagođena pravilima EU (predvidivost, srazmernost, delotvornost, pristup informacijama i zaštiti podataka)
- Vrste upravnih akata (garantni list, upravni ugovor, upravne radnje, pružanje usluga)
- Pravila postupka (učesnici, ovlašćeno službeno lice, prestanak postojanja stranke, obaveštavanje)
- Pokretanje postupka – ključne izmene
- Prekid i obustavljanje postupka - privremene mere, rasprava
- Rešenje (oblik i delovi), zaključak
- Pravna sredstva – prigovor i žalba
- Uklanjanje i menjanje rešenja – vanredna pravna sredstva
- Izvršenje, kaznene odredbe, PRELAZNE ODREDBE
- Pitanja i odgovori - diskusija

Predavač:
- Ljubodrag Pljakić, Sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Upravnim postupkom se bavi od 1973. godine. Zamenik javnog pravobranioca 8 godina, 13. godina sudija Okružnog suda u Kragujevcu, u građanskoj i upravnoj materiji, 16. godina sudija Vrhovnog suda Srbije u materiji upravnog spora, 28. godina upravni sudija, ispitivač na pravosudnom ispitu 2. godine, 4. godine i dalje predavač na Pravnom fakultetu u Beogradu za pripremu pravosudnog ispita i u preduzeću “Pro iuris”,16. godina piše za Kopaoničku školu prirodnog prava.

Cene karata

Cena seminara: 17.640,00

Izvor: mngcentar.com