Primena novog Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Koje firme imaju obavezu izrade Plana zaštite od udesa? Kako se on izrađuje i šta sve mora da sadrži?

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RSˮ, br. 87/18), donesen je novi Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 41/19).

Obavezu izrade Plana ima privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u količinama propisanim pravilnikom kojim se uređuju vrsta i količina opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa (“Sl.glasnik RS”, br.34/19), uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koristi.

U skladu sa novim propisima, organizujemo novi seminar na kome ćete se bliže upoznati sa:
- Regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća
- Kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstama i količinom opasnih materija i -objektima koje koristi
- Obavezama operatera u vezi sa zaštitom od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
- Sadržajem i metodologijom izrade Plana zaštite od udesa
- Idеntifikаciјom i prоcеnom оpаsnоsti

Ovaj seminar vam omogućava:
- Pojašnjenja nove zakonske regulative u vezi sa Planom zaštite od udesa
- Razumevanje propisanih obaveza u vezi sa Planom zaštite od udesa
- Pojašnjenja u vezi sa načinom izrade i sadržajem Plana zaštite od udesa
- Interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mesta

TEME SEMINARA:
- Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća
- Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi
- Obaveze operatera vezano za zaštitu od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama
- Sadržaj i metodologija izrade Plana zaštite od udesa
- Idеntifikаciјa i prоcеna оpаsnоsti

KOME JE SEMINAR NAMENJEN:
Licima odgovornim za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima, licima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Plana zaštite od udesa, licima odgovornim za upravljanje opasnim otpadom i odgovornim za zaštitu životne sredine u preduzećima, kao i svim drugim licima zainteresovanim za oblast zaštite od hemijskih udesa.

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu jedinstvenog priručnika “Upravljanje otpadom – zakon i praksa”!