Primena novog Pravilnika o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Koje firme imaju obavezu izrade Plana zaštite od udesa? Kako se on izrađuje i šta sve mora da sadrži?Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RSˮ, br. 87/18), donesen je novi Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa („Sl. glasnik RS“, br. 41/19).Obavezu izrade Plana ima privredno društvo, odnosno drugo pravno lice koje obavlja aktivnosti u kojima je prisutna ili može biti prisutna jedna ili više opasnih supstanci u količinama propisanim pravilnikom kojim se uređuju vrsta i količina opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa (“Sl.glasnik RS”, br.34/19), uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih supstanci i objekte koje koristi.U skladu sa novim propisima, organizujemo novi seminar na kome ćete se bliže upoznati sa:

- Regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća

- Kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstama i količinom opasnih materija i -objektima koje koristi

- Obavezama operatera u vezi sa zaštitom od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

- Sadržajem i metodologijom izrade Plana zaštite od udesa

- Idеntifikаciјom i prоcеnom оpаsnоstiOvaj seminar vam omogućava:

- Pojašnjenja nove zakonske regulative u vezi sa Planom zaštite od udesa

- Razumevanje propisanih obaveza u vezi sa Planom zaštite od udesa

- Pojašnjenja u vezi sa načinom izrade i sadržajem Plana zaštite od udesa

- Interaktivnost sa predavačem i odgovore na Vaše nedoumice na licu mestaTEME SEMINARA:

- Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća

- Kriterijumi za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater uzimajući u obzir delatnost kojom se bavi, vrstu i količinu opasnih materija i objekte koje koristi

- Obaveze operatera vezano za zaštitu od udesa i tehničko-tehnoloških nesreća u skladu sa Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama

- Sadržaj i metodologija izrade Plana zaštite od udesa

- Idеntifikаciјa i prоcеna оpаsnоstiKOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Licima odgovornim za zaštitu od hemijskih udesa u postrojenjima, licima koja upravljaju opasnim materijama i obveznicima izrade Plana zaštite od udesa, licima odgovornim za upravljanje opasnim otpadom i odgovornim za zaštitu životne sredine u preduzećima, kao i svim drugim licima zainteresovanim za oblast zaštite od hemijskih udesa.

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu jedinstvenog priručnika “Upravljanje otpadom – zakon i praksa”!