Pravilna izrada tužbe

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Naučite kako da stvarno i mesno nadležnom sudu podnesete tužbu koja je potpuna i uredna i steknite neophodno znanje o dopuštenosti tužbe!Za odlučivanje suda o dopuštenosti tužbe merodavna su prvenstveno pravila procesnog prava, a to su u parničnom postupku norme substancijalnog građanskog i norme kolizionog prava. Zbog nepostojanja procesnih pretpostavki odnosno zbog postojanja procesnih smetnji, sud odbacuje tužbu kao nedopuštenu, osim u slučaju kad nepostojanje nekih procesnih pretpostavki dovodi samo do ustupanja parničnog predmeta drugom sudu. Povodom nedopuštene tužbe sud ne može ispitivati osnovanost tužbenog zahteva jer je za odlučivanje o osnovanosti tužbenog zahteva merodavno materijalno pravo, a ne procesno pravo.Stečeno znanje na seminaru polaznicima će omogućiti da utiču na smanjenje parničnih troškova koji mogu nastati zbog podnošenja nedopuštene tužbe i to troškova na ime sudske takse za nedopuštenu tužbu i na ime sudske takse za rešenje suda o odbacivanju tužbe. Takođe, naučiće kako da spreče troškove sudskog postupka u slučaju kad je sud apsolutno nenadležan za postupanje u određenim pravnim stvarima i to troškove na ime sudske takse za nedopuštenu tužbu i na ime sudske takse za rešenje suda o oglašavanju apsolutno nenadležnim za postupanje i o odbacivanju tužbe.Metod rada koji će biti korišćen na seminaru je normativni metod. Normativnim metodom se ukazuje na međunarodne i domaće izvore o pitanjima koja se obrađuju, kao i na dopunski izvor – sudsku praksu našeg privrednog sudstva. Seminar je osmišljen kao interaktivan tako da u svakom trenutku, predavač može odgovoriti na postavljeno pitanje i praktično pokazati kako glasi rubrum tužbe, referat tužbe i tužbeni zahtev (petitum).Cilj seminara:

Osposobljavanje za pravilnu izradu tužbe.Ciljna grupa:

Diplomirani pravnici koji zastupaju privredna društva u privrednim sporovima, advokati.Teme:

- Pravna priroda tužbe;

- Vrste tužbi;

- Sadržina tužbe;

- Sudski silogizam

- Klasifikacija procesnih pretpostavki za meritorno odlučivanje o predmetu spora:

1. procesne pretpostavke koje se tiču suda:

- apsolutna nadležnost suda(sudska nadležnost; međunarodna sudska nadležnost kao opšta i isključiva);

- relativna nadležnost suda (stvarna, funkcionalna i mesna nadležnost);

- nepostojanje arbitražnog sporazuma kojim stranke poveravaju rešavanje spora arbitražnom sudu;

- objektivnost suda (razlozi za isključenje ili izuzeće sudije).

2. procesne pretpostavke koje se tiču stranaka:

- Postojanje urednog punomoćja kad stranka vodi spor preko punomoćnika;

- postojanje parnične sposobnosti stranaka;

- postojanje stranaka;

- postojanje stranačke sposobnosti stranaka;

- Postojanje urednog zakonskog zastupanja od strane zastupnika pravnog lica;

- Postojanje prava na vođenje spora – procesna legitimacija.

3. procesne pretpostavke koje se tiču tužbe:

- postojanje potpune tužbe koja sadrži sve nužne sastojke;

- postojanje pravnog interesa kao opšte procesne pretpostavke za meritorno odlučivanje o predmetu spora;

- blagovremenost tužbe.

4. procesne pretpostavke koje se tiču predmeta spora:

- nepostojanje ranije započete parnice između istih stranaka sa istim predmetom spora što podrazumeva primenu pravila o zabrani dvostruke litispendencije;

- nepostojanje pravnosnažne presude o istom predmetu spora između istih stranaka tj. presuđene stvari.Po završetku seminara polaznik će biti osposobljen da:

Reši problem kojem sudu će podneti tužbu, kao i problem nužnih i fakultativnih sastojaka tužbe, tako da tužba bude podneta stvarno i mesno nadležnom sudu i da bude dopuštena, potpuna i uredna, kako ne bi bila odbačena.Predavač:

Vesna Dabetić Trogrlić, sudija Privrednog apelacionog suda, ranije Privrednog suda u Beogradu. Autor je više knjiga i naučnih radova objavljenih u načnim časopisima i zbornicima, kao i autor više stručnih radova objavljenih u Biltenu Privrednog suda u Beogradu i Biltenu Vrhovnog kasacionog suda i u časopisu Pravni informator. Koautor je jednog naučnog rada objavljenog u načunom časopisu Arhiv za društvene i pravne nauke. Koautor je Komentara Zakona o potrošačima (rukopis predat izdavaču “Glosarijum”).

Cene

Cena obuke iznosi 18.840,00 RSD