Praktična primena novih rešenja iz zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i zakona o privrednim društvima

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

ZAŠTO DOĆI NA OVAJ SEMINAR?
U toku ove godine usvojena su dva zakona koja bitno utiču na poslovanje privrednih subjekata (Zakon o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika - počeo da se primenjuje 08.06. 2018. godine i on se odnosi na sva privredna društva, ogranke, predstavništva stranih privrednih društava i dr. subjekte i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima). S obzirom da je primena ovih propisa nedavno počela, a da se u praksi već javljaju nedoumice u vezi primene pojedinih zakonskih rešenja, naročito u pogledu određivanja stvarnog vlasnika registrovanog subjekata, pozivamo vas da prisustvujete ovom seminaru.
Učesnici će se upoznati i sa temama od značaja za funkcionisanje i svakodnevni rad kao što su: stvaranje preduslova za eliminisanje „papirnog poslovanja“ upotrebom digitalizovanog dokumenta-elektronski potpis, kvalifikovani elektronski pečat, adresa za prijem pošiljaka i elektronske pošte i dr.
Seminar je prilika da se blagovremeno izvrše pripreme vezane za upravljanje i poslovanje, jer odredbe koje se odnose na upravljanje, osnivanje, statusne promene, prestanak i promene pravne forme, počele su sa primenom od 01.10.2018. godine.

SEMINAR JE NAMENJEN:
- direktorima privrednih društava, članovima organa privrednih društava
- rukovodiocima / zaposlenima na pravno-ekonomskim poslovima
- stvarnim vlasnicima privrednih društava
- preduzetnicima
- advokatima
- članovima poslovnih udruženja

PREDAVAČI:
- Dušan Vučković pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede
- Jelica Trninić Šišović i Sandra Tasić, Sektor za privredna društva i privr. registre Ministarstvo privrede (članovi radne grupe za izradu oba zakona)

Program seminara:

09:30-10:00 PRIJAVA UČESNIKA

10:00-12:00

10:00-10:30 Otvaranje seminara i pozdravna reč: “Razlozi za donošenje novih propisa u oblasti poslovanja privrednih društava i očekivanja u praksi” Dušan Vučković, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede

PRIMENA REŠENJA IZ ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA
- Ko su obveznici ovog Zakona ?
- Uspostavljanje Centralne evidencije stvarnih vlasnika
- Obaveza određivanja stvarnog vlasnika registrovanog subjekta
- KO JE STVARNI VLASNIK ?
- Podaci o registrovanom subjektu koji se evidentiraju
- Rokovi za evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku
- Novčane kazne za privredne subjekte zbog neizvršavanja obaveze evidentiranja u zakonski predviđenom roku i za ne čuvanje dokumentacije o stvarnom vlasniku
- PRIMENA NOVIH PRAVILNIKA:
- Pravilnika kojom se uređuje sadržina Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u RS
- Pravilnika kojim se uređuje način i uslovi elektronske razmene podataka između Agencije za privredne registre i NBS radi sprovođenja evidentiranja stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u RS
- POPUNJAVANJE APLIKACIJE U PRAKSI
- Diskusija i odgovori na pitanja učesnika

12:00-12:30 PAUZA (ručak)

12:30 – 14:30

NOVINE U ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OD ZNAČAJA ZA PRIVREDNE SUBJEKTE
- Upotreba pečata i prestanak važenja pojedinih odredaba propisa koje se odnose na obaveznu upotrebu pečata u poslovanju privrednih subjekata
- Elektronska registracija osnivanja privrednih subjekata
- Overa potpisa na osnivačkom aktu kvalifikovanim elektronskim potpisom
- Obaveza društva da poseduje adresu za prijem elektronske pošte (rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte)
- Odluka o promeni pretežne delatnosti
- Šta može da sadrži skraćeno poslovno ime društva
- Kada član društva može zaključiti ugovor sa članovima istog društva
- Kako se registruje ogranak domaćeg ili stranog privrednog društva (šta sve mora da sadrži odluka o osnivanju)
- Raspolaganje imovinom velike vrednosti (šta su povezana sticanja)
- Zaključivanje pravnih poslova sa ličnim interesom (Ko ima obavezu prijavljivanja? Ko daje odobrenje i obaveza objavljivanja; Predviđena novčana kazna za nepoštovanje)
- Pokretanje postupka prinudne likvidacije (Obaveza objavljivanja obaveštenja, razlozi za prin. likvidacijua, Status društva u postupku prinudne likvidacije,
Brisanje društva iz registra)
- Novine od značaja za društva sa ograničenom odgovornošću (podaci o članovima društva; Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala...)
- Novine od značaja za akcionarska društva(podaci o akcionarima, prebivalištu; Izmena kriterijuma likvidnosti za utvrđivanje tržišne vrednosti akcija; Novi
model utvrđivanja naknade za nesaglasne akcionare; Prinudni otkup akcija…)
- Zaštita prava manjinskih akcionara (Pod kojim uslovima manjinski akcionari mogu zakazati sednicu skupštine društva; Šta sadrži poziv akcionarima i
objavljivanje na e-stranici; Pravo na dividendu i do kada se mora isplatiti)
- Prekogranično pripajanje i spajanje društva kapitala u smislu Direktive 2005/56/E3), Evropsko društvo i Ekonomska interesna grupacija
- Obaveza usklađivanja i kaznene odredbe
- Odgovori na pitanja učesnika

DODELA SERTIFIKATA

PRIJAVA UČEŠĆA: telefonom 060 03 20 175 (Olivera Stanojević) ili slanjem Prijave mejlom info@reformator.rs; edukacije@reformator.rs

Cene karata

KOTIZACIJA: 9.900,00 din + PDV po učesniku
Uplatu izvršiti na tekući račun Centra za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“:
265-654031000021349 Raiffeisenbanka a.d (poziv na broj 2611)
(Cena obuhvata Materijal u elektronskom obliku; Sertifikat; Ručak i osveženje u pauza)

Izvor: reformator.rs