Praćenje uspešnosti HR funkcije

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Bez obzira na to da li su javne, dobrovoljne ili privatne sve organizacije su osnovane sa ciljem da donesu neku vrednost. Kako bi se pratila vrednost koju organizacija donosi neophodno je:

- uspostaviti finansijske metrike

- uspostaviti druge indikatore

kako bi se pratio učinak organizacije i unapredilo njeno funkcionisanje.Analitičan pristup i praćenje ključnih indikatora (KPIs) daju HR funkciji mesto za stolom na kome se raspravlja i donose odluke o organizaciji. Postoji jaka korelacija između upotrebe ključnih indikatora i strateške uloge HR-a. HR lideri koji žele ulogu u strateškom razgovoru sa organizacijom moraju biti u stanju da kvantifikuju uticaj i doprinos HR funkcije.Metrike su postale ključne komponente HR-a i HR usluge, koje daju jasan uvid u efikasnost i efektivnost te funkcije. Na isti način na koji programi HR-a i strateške odluke podržavaju širu strategiju organizacija, HR metrike i alati se fokusiraju na HR doprinos ostvarenju ciljeva organizacije.Izazov koji se postavlja pred organizaciju i HR lidere je izbor HR metrika koje su relevantne i usklađene sa sveukupnom strategijom i ciljevima organizacije.Na ovom treningu ćete naučiti kako da uspostavite HR funkciju čiji se doprinos ostvarenju ciljeva organizacije može kvantifikovati.Tokom treninga primenjivaće se sledeće metode rada: predavanje, diskusija, simulacija, razmena iskustava.Ciljna grupa:

Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama organizacija privatnog i javnog sektora.Cilj treninga:

Cilj treninga je unapređenje znanja i osposobljavanje polaznika da uspostave relevantne HR metrike u okviru praćenja rada HR funkcije i njenog doprinosa ostvarenju ciljeva organizacije.Teme:

- Smisao praćenja uspešnosti HR funkcije

- Leading and Lagging KPIs

- HR procesi i HR metrike

- Najčešće HR metrike i njihovo značenje za biznis

- Kvalitet HR podataka

- Zadovoljstvo internog klijenta uslugom HR-a

- Kako razviti metriku za praćenje posebnih problema

- Negativni rezultati i kontramere

- Povezivanje HR metrika sa individulanim ciljevimaPo završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Meri uspešnost HR procesa;

- Odabere HR metrike koje podržavaju ciljeve organizacije;

- Razvije metrike za praćenje posebnih problema;

- Razvije kontramere za negativne metrike;

- Poveže HR metrike sa individualnim ciljevima.Trener:

Ana Mitrović, trenutno zaposlena na poziciji HR partnera u Johnson electric u Nišu. Radno iskustvo stekla na poziciji HR direktora u kompaniji Zdravlje Actavis gde je više od 10 godina radila na poslovima upravljanja učinkom, regrutacije i selekcije, planiranja i kontrolinga u HR-u i projektnog menadžmenta.

Cene

Cena kotizacije iznosi 26.040, 00 RSD