Praćenje uspešnosti HR funkcije

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Bez obzira na to da li su javne, dobrovoljne ili privatne sve organizacije su osnovane sa ciljem da donesu neku vrednost. Kako bi se pratila vrednost koju organizacija donosi neophodno je:

- uspostaviti finansijske metrike
- uspostaviti druge indikatore kako bi se pratio učinak organizacije i unapredilo njeno funkcionisanje.

Analitičan pristup i praćenje ključnih indikatora (KPIs) daju HR funkciji mesto za stolom na kome se raspravlja i donose odluke o organizaciji. Postoji jaka korelacija između upotrebe ključnih indikatora i strateške uloge HR-a. HR lideri koji žele ulogu u strateškom razgovoru sa organizacijom moraju biti u stanju da kvantifikuju uticaj i doprinos HR funkcije.

Metrike su postale ključne komponente HR-a i HR usluge, koje daju jasan uvid u efikasnost i efektivnost te funkcije. Na isti način na koji programi HR-a i strateške odluke podržavaju širu strategiju organizacija, HR metrike i alati se fokusiraju na HR doprinos ostvarenju ciljeva organizacije.

Izazov koji se postavlja pred organizaciju i HR lidere je izbor HR metrika koje su relevantne i usklađene sa sveukupnom strategijom i ciljevima organizacije.

Na ovom treningu ćete naučiti kako da uspostavite HR funkciju čiji se doprinos ostvarenju ciljeva organizacije može kvantifikovati.

Tokom treninga primenjivaće se sledeće metode rada: predavanje, diskusija, simulacija, razmena iskustava.

Ciljna grupa:
Rukovodioci i zaposleni u HR jedinicama organizacija privatnog i javnog sektora.
Cilj treninga:
Cilj treninga je unapređenje znanja i osposobljavanje polaznika da uspostave relevantne HR metrike u okviru praćenja rada HR funkcije i njenog doprinosa ostvarenju ciljeva organizacije.

Teme:
- Smisao praćenja uspešnosti HR funkcije
- Leading and Lagging KPIs
- HR procesi i HR metrike
- Najčešće HR metrike i njihovo značenje za biznis
- Kvalitet HR podataka
- Zadovoljstvo internog klijenta uslugom HR-a
- Kako razviti metriku za praćenje posebnih problema
- Negativni rezultati i kontramere
- Povezivanje HR metrika sa individulanim ciljevima

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Meri uspešnost HR procesa;
- Odabere HR metrike koje podržavaju ciljeve organizacije;
- Razvije metrike za praćenje posebnih problema;
- Razvije kontramere za negativne metrike;
- Poveže HR metrike sa individualnim ciljevima.

Trener:
Korana Šormaz, vrhunski stručnjak u vođenju HR službe sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom koje je stekla radom u kompanijama Coca Cola Hellenic, Nis ad, Eaton electric, PKC group. Pored rada u internacionalnim kompanijama aktivno je radila u državnim institucijama i međunarodnim organizacijama u oblastima upravljanja učinkom, regrutacije i selekcije, planiranja i kontrolinga u HR-u i projektnog menadžmenta.

Cene karata

Cena kotizacije 26.040, 00 RSD

Izvor: mngcentar.com