Postupak reeksporta i postupci carinskog skladištenja i privremenog smeštaja robe

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Postupak reeksporta omogućava domaćim privrednim subjektima da robu kupljenu u inostranstvu isporuče kupcu u drugu državu ili carinsku teritoriju bez obaveze plaćanja uvoznih carinskih dažbina i PDV-a u Republici Srbiji. Kako bi se odabrao najbolji i najjeftiniji način za obavljanje reeksporta robe, naophodno je poznavati propise koji regulišu ovu materiju kao i postupke koji omogućavaju ovaj vid spoljnotrgovinskog prometa robe.

Na seminaru će biti predstavljeni:
- propisi i procedure vezani za ovaj postupak, 
- primeri iz prakse
koji će polaznicima omogućiti da odaberu oblik reeksportnog posla koji im najviše odgovara, a zatim i da pravilno sprovedu odabrani postupak. 

Posebna pažnja će biti posvećena problemima reeksporta robe iz i u zemlje EU sa stanovišta preferencijalnog porekla robe.

Postupci carinskog skladištenja i privremenog smeštaja robe, između ostalog, omogućavaju privrednim subjektima:
- da za prispelu robu odlože obavezu stavljanja robe u slobodan promet ili neki drugi carinski dozvoljeni postupak, pri čemu dobijaju dovoljno vremena da pribave sertifikate, dozvole ili druga dokumenta neophodna za dalje sprovođenje carinskih postupaka i
- da naredni carinski dozvoljeni postupak započnu u trenutku kada im to najviše odgovara (kada nastanu povoljnije finansijske prilike i sl.).

Na seminaru će biti predstavljeni propisi i procedure vezane za ove postupke kao i odgovarajući primeri iz prakse koje će polaznicima omogućiti da podnesu zahtev za otvaranje carinskog skladišta onog tipa koji najviše odgovara njihovim potrebama, a po dobijanju odobrenja i da ispravno sprovode sam postupak skladištenja ili privremenog smeštaja.

Ciljna grupa:
Svi učesnici u spoljnotrgovinskom prometu: uvoznici, izvoznici, skladištari, špediteri...

Cilj seminara:
Upoznavanje učesnika u spoljnotrgovinskom prometu sa prednostima koje omogućavaju postupci reeksporta, skladištenja robe i privremenog smeštaja i obuka polaznika da pravilno sprovode navedene postupke uz poštovanje obaveza koje pri tome preuzimaju.

Teme:
- Kupovina i prodaja robe koja ne prelazi preko carinskog područja Republike Srbije
- Kupovina i prodaja robe koja prelazi preko carinskog područja Republike Srbije
- Stavljanje robe namenjene reeksportu u postupak skladištenja ili privremenog smeštaja
- Reeksportna dorada
- Vrste i tipovi carinskog skladišta i prostora za privremeni smeštaj
- Uslovi za otvaranje carinskog skladišta i prostora za privremeni smeštaj
- Priprema dokumentacije i popunjavanje zahteva za otvaranje carinskog skladišta i prostora za privremeni smeštaj
- Sprovođenje postupka carinskog skladištenja i privremenog smeštaja robe
- Rokovi i okončanje postupka

Po završetku ovog seminara, polaznik će:
- biti upoznat sa prednostima i uštedama koje mogu da se ostvare korišćenjem postupaka reeksporta, carinskog skladištenja i privremenog smeštaja;
- biti obučen da pripremi potrebnu dokumentaciju i da popuni zahtev za sticanje prava za obavljanje postupka;
- biti osposobljen da pravilno sprovodi željeni postupak.

Cene karata

Cena seminara: 20.040,00 RSD

Izvor: mngcentar.com