POSLOVNI PLAN – ekonomska opravdanost investicionih ulaganja–

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Edukacija je namenjena:
- Direktorima i drugim rukovodiocima i članovima organa upravljanja u privatnim kompanijama i drugim privrednim društvima
- Direktorima, Izvršnim direktorima i drugim rukovodiocima i članovima organa upravljanja u JP i drugim privrednim društvima čiji su osnivači republika, pokrajina ili jedinica lokalne samouprave
- Rukovodicima finansijske službe kao i zaposlenima koji rade na poslovima planiranja i analize
- Rukovodiocima i zaposlenima u službama za pravne poslove koji rade na poslovima praćenja ugovora o kreditu, investicijama i sl.
- Licima koja su vezana za  predstavljanje kod potencijalnih strategijskih partnera ili traženje poslovnog kredita kod banaka
- Svim zainteresovanim za temu edukacije

Tematske oblasti:
- Poslovni plan: pojam i karakteristike, vrste, studija izvodljivosti i prethodna studija izvodljivosti, uloga i značaj poslovnog plana za donošenje strategijskih i investicionih odluka, pribavljanje resursa.
- Forma i sadržaj poslovnog plana: afirmisane metodologije (metodologija Svetske banke, UNIDO metodologija i sl.), Zajednička metodologija za ocenu društveno-ekonomske efikasnosti investicija.
- Operativni plan (plan proizvodnje/pružanje usluga)
- Marketing plan (plan prodaje)
- Plan nabavke
- Finansijski plan: investiciona ulaganja, izvori finansiranja, utvrđivanje rezultata poslovanja, projektovanje sintetičkih finansijskih izvešaja, finansijska analiza, utvrđivanje efektivnosti investicije, analiza rizika.
- Primeri i demonstracija primera

Predavači i uvodničar:
- prof. dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet u Beogradu, šef Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment. Iskustvo u izradi projekata za preduzeća iz različitih oblasti poslovnog upravljanja.
- mr Radoš Popadić, Piraeus banka, pomoćnik direktora sektora poslovanja sa pravnim licima.
- mr Aleksandar Panovski, edukator i osnivač Centra za edukaciju, investicije i održivi razvoj “REFORMATOR”

PROGRAM RADA
09:30-10:00 Prijavljivanje učesnika i podela materijala

10:00-10:10 OTVARANJE SEMINARA I UVODNA REČ ORGANIZATORA

10:10-11:15 Poslovni plan, pojam, forma i sadržaj, operativni plan
(Vrste poslovnih planova; specifični zahtevi i očekivanja koje različiti korisnici poslovnog plana imaju u pogledu njihove forme i sadržine; Koja pitanja treba posebno naglasiti u različitim vrstama poslovnih planova? Kako prezentovati poslovni poduhvat, način njegovog funkcionisanja, faze tehnološkog i radnog procesa, tehnologiju i sredstva koja se koriste? Uloga zaposlenih u procesima; kapaciteti i obim proizvodnje, normativi utrošaka, zaštita životne sredine i zaštita na radu).

11:15-11:30 kafe pauza

11:30-12:30 Marketing plan, finansijski plan
(Značaj tačnih informacija o tržišnim potrebama, veličini tražnje i visini cena po kojima se mogu realizovati proizvodi i usluge za donošenje ispravnih investicionih odluka; osnovne informacije o istraživanju tržišta i načinima – instrumentima marketinga - ostarivanja tržišnih ciljeva; finansijska analiza - obezbeđivanje informacija o visini investicionih ulaganja, izvorima finasiranja i isplativosti investicije).

12:30-13:00 Pauza za posluženje

13:00-14:30 Finansijski plan – primeri, sa specifičnostima za javni i privatni sektor
(Rad na konkretnim primerima kako bi se polaznici upoznali sa izradom realnih finansijskih planova i drugih delova poslovnog plana povezanih sa finansijskim planom; demonstracija procesa izrade finasijkog plana; upoznavanje sa specifičnim zahtevima koje za pojedine vrste poslovnih planova ima aktuelni bankarski sektor; specifičnosti i razlike kod razmatranja finansiranja privatnog i javnog sektora; projektno finansiranje kao vid finansiranja; posebni rizici za svaku od kategorija; EU Fondovi i potreba za poslovnim planovima; IPA Fondovi, Razvojni program EU PRO, značaj Programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – COSME, WBIF kao finansijski instrument).

14:30-15:00 Odgovori na pitanja
(stavovi i preporuke predavača za prevazilaženje problema u praksi)

15:00
- Podela sertifikata
- Završetak edukacije

Prijava učešća:
- elektronskom poštom: edukacije@reformator.rs (prijava u prilogu)
- telefonom: 060 0320 175 (Olivera Stanojević)

Dodatne informacije:
- o temi edukacije : Aleksandar Panovski ( 060 0320 173)
- o organizaciji edukacije: Olivera Stanojević ( 060 0320 175 )

Cene karata

KOTIZACIJA: 8.900,00 din (+PDV)
Naknada za učešće prvog učesnika iz iste organizacije, po osobi (u cenu je uključeno: prisustvovanje edukaciji; materijal u šampanom/elektronskom obliku; konsultacije sa predavačima; radni pribor i sertifikat o učešću; organizacija edukacije).

POGODNOSTI: 4.900 RSD (+PDV)
Naknada za učešće za drugog i svakog sledećeg učesnika iz iste organizacije.

Naknadu za učešće na edukaciji uplatiti nakon dobijanja predračuna po podnetoj prijavi.