Poslovna ekonomija

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Program Poslovna ekonomija ima za cilj da obuči učesnike o oblastima makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima i izazovima makroekonomije Srbije, regiona i sveta.

Ključne tematske oblasti koje će biti pokrivene programom su: oblasti troškova preduzeća, formiranja cena i implikacija različitih tržišnih struktura za poslovno odlučivanje.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Učesnici programa
Modul Poslovna ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije, poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu, pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.

Teme
- Poslovna ekonomija – makro i mikro
- Makroekonomija Srbije, regiona i sveta
- Poslovanje privrednih subjekata
- Upravljanje troškovima i prelomna tačka rentabiliteta
- Formiranje i politika cena
- Poslovni indikatori uspešnosti poslovnih subjekata i konkurenata

Predavači: Vladimir Vučković i Sanja Vučković.

Cene karata

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat smeštaj, približna cena punog pansiona iznosi 5.000 din dnevno.
Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.