Poreski tretman zarada i ostalih dohodaka u skladu sa najnovijim izmenama i dopunama zakona

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Na seminaru će biti obrađen poreski tretman prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana kao i obračunavanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, s posebnim naglaskom na oporezivanje zarade i drugih prihoda fizičkih lica i plaćanje doprinosa po tom osnovu.

Takođe, biće predstavljena olakšica za poslodavce po osnovu poreza i doprinosa na zarade novozaposlenih lica čija primena je od 1. oktobra 2018. godine.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljna grupa:
Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Cilj seminara:
Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:
- Najnovije izmene i dopune zakona
- Poreske stope, osnovice i poreski tretman pojedinih vrsta prihoda,
- Nove olakšice za zapošljavanje od 1. oktobra 2018. g.
- Zarade,
- Naknade i druga primanja zaposlenih,
- Prihodi od kapitala,
- Drugi prihodi,
- Naknade direktora i osnivača
- Vrste doprinosa,
- Obveznici, osnovice i stope doprinosa,
- Način obračunavanja i plaćanja poreza i doprinosa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava zakonom propisane poreske obaveze.

Predavač:
Svetlana Kuzmanović Živanović, Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Cene karata

Cena seminara: 22.400,00 RSD

Izvor: mngcentar.com