Poreski tretman dnevnica i naknada troškova za službeno putovanje zaposlenih i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Na seminaru će biti obrađena tema poreskog tretmana prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu dnevnica i naknada troškova zaposlenima, kao i licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.

Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Ciljna grupa:
Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Cilj seminara:
Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.

Teme:
- Naknada troškova službenog putovanja zaposlenih
- Poreski aspekt i radno-pravni tretman
- Neoporezivi iznosi
- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu
- Troškovi smeštaja na službenom putovanju
- Naknada prevoza
- Isplate iznad neoporezivog iznosa
- Utvrđivanje poreske osnovice
- Naknade troškova putovanja članovima organa uprave
- Naknade troškova putovanja licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Po završetku polaznik je osposobljen da:
U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava poreske obaveze po osnovu isplata dnevnica i naknada troškova službenog putovanja.

Predavač:
- Svetlana Kuzmanović Živanović, Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Cene karata

Cena obuke iznosi 17.640,00 RSD