Poreski tretman dnevnica i naknada troškova za službeno putovanje zaposlenih i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na seminaru će biti obrađena tema poreskog tretmana prihoda fizičkih lica sa stanovišta poreza na dohodak građana kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu dnevnica i naknada troškova zaposlenima, kao i licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.Navedena materija je od značaja za pravna lica rezidente Republike Srbije (isplatioce prihoda po osnovu kojih se obračunavaju i plaćaju porezi i doprinosi po odbitku) koji imaju obavezu da obračunaju i plate porez i doprinose i da nadležnom poreskom organu podnesu poresku prijavu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.Ciljna grupa:

Pravna lica - rezidenti Republike Srbije, koji kao isplatioci prihoda fizičkim licima obračunavaju i plaćaju po odbitku porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.Cilj seminara:

Na osnovu celovitog sagledavanja rešenja koja su sadržana u zakonu i sticanja veština u vezi sa njihovom praktičnom primenom, omogućava se da obveznici u svakom konkretnom slučaju pravilno primene propise i shodno tome imaju mogućnost da realizuju odgovarajuće poslovno, tj. poresko planiranje.Teme:

- Naknada troškova službenog putovanja zaposlenih

- Poreski aspekt i radno-pravni tretman

- Neoporezivi iznosi

- Dnevnica za službeno putovanje u zemlji i inostranstvu

- Troškovi smeštaja na službenom putovanju

- Naknada prevoza

- Isplate iznad neoporezivog iznosa

- Utvrđivanje poreske osnovice

- Naknade troškova putovanja članovima organa uprave

- Naknade troškova putovanja licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatiocaPo završetku polaznik je osposobljen da:

U meri u kojoj je polaznik za to sposoban (imajući u vidu stepen samostalnosti i odgovornosti saglasno poslovima radnog mesta), samostalno primenjuje i tumači odredbe Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranja i na taj način korektno izvršava poreske obaveze po osnovu isplata dnevnica i naknada troškova službenog putovanja.Predavač:

- Svetlana Kuzmanović Živanović, Rukovodilac Grupe za porez na dohodak građana i sistem doprinosa za socijalno osiguranje u Ministarstvu finansija RS.

Cene

Cena obuke iznosi 17.640,00 RSD