Poreski aspekti službenih putovanja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Brojne su nedoumice sa kojima se možete susresti kada upućujete zaposlene na službeni put, a neka od najčešćih pitanja poslodavaca tiču se poreskih aspekata službenih putovanja u zemlji, ali i u inostranstvu:

- Na koji način se oporezuju troškovi službenih putovanja (smeštaj, prevoz, ishrana) – neoporezivi iznos, iznos na koji se plaća porez?

- Koja je razlika između službenog putovanja u zemlji i inostranstvu, poreske implikacije? Koje troškove pokriva dnevnica za službeni put u inostranstvo, a koje u zemlji?

- Kako razlikovati službeno putovanje od redovnog rada? Da li se nešto smatra radom na terenu ili je putovanje u svakodnevnom opisu posla?

- Koliko dana najduže može da traje službeni put i šta se dešava ako traje duže od toga?

- Kakav je obračun službenog putovanja ako se radi o putovanju u više zemalja? Kakav je obračun u slučaju korišćenja sopstvenog ili službenog automobila?

- Da li troškovi službenog putovanja podležu plaćanju doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i pod kojim uslovima?

- Da li direktor angažovan van radnog odnosa i lica koja nisu zaposlena kod isplatioca imaju pravo na neoporezivi iznos troškova službenih putovanja?Ovaj seminar Vam omogućava:

- Pojašnjenja propisa, poreskih aspekata i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima

- Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca

- Rešavanje praktičnih zadataka sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanjaTEME SEMINARA

- Službeno putovanje u zemlji i inostranstvu – definisanje službenog putovanja – šta se sve smatra službenim putovanjem. Aktuelna regulativa, neoporezivi iznosi i utvrđivanje visine dnevnice, obračun troškova službenog putovanja, naknada za prevoz, smeštaj itd.

- Značaj internih akata poslodavca – obavezni/fakultativni elementi internih akata u vezi sa službenim putovanjima (Pravilnik o radu i/ili posebna odluka poslodavca).

- Korišćenje službenog automobila u privatne svrhe – Da li ovo davanje ima poreski tretman zarade i utvrđivanje osnovice za obračun? Mogućnost da zaposleni plaća naknadu poslodavcu za upotrebu automobila i/ili lizing ratu.

- Korišćenje privatnog automobila u službene svrhe – poreski tretman i obračun naknade troškova. Koje troškove poslodavac mora da nadoknadi i u kojem iznosu? Kako se refundiraju troškovi za gorivo?

- Naknada troškova službenog putovanja licu koje nije zaposleno kod poslodavca domaćem licu/direktoru/nerezidentu – kako se oporezuju ove naknade? Postoji li razlika u poreskom tretmanu u zavisnosti da li lice prima naknadu ili ne? Postoji li obaveza obračuna doprinosa?

- Praktični primeri, dileme iz prakse sa modelima obračunaKOME JE SEMINAR NAMENJEN

Direktorima, vlasnicima preduzeća, menadžerima, šefovima i zaposlenima u finansijskoj, pravnoj, kadrovskoj i HR službi, i svima ostalima koji su zainteresovani za pitanja poreskih aspekata službenih putovanjaPredavač: Branka Marković

Cene

Cena obuke iznosi 15.600,00 RSD + PDV