Poka Yoke - Sistem za izbegavanje (nenamernih) grešaka

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Većina grešaka je učinjena nenamerno. Gde ima ljudskog rada ima i grešaka, i one se najčešće dešavaju kao posledica nepažnje ili jednostavnih propusta. Iako je ljudski grešiti, pogrešno je smatrati da su greške neizbežne. Umesto toga, treba biti stava da greške imaju svoje uzroke, i da se ti uzroci mogu identifikovati i sprečiti.Poka-Yoke je deo Tojotinog proizvodnog sistema, i predstavlja tehniku koja ima za cilj da:

- minimizira ili potpuno ukloni mogućnost nastajanja greške i defekta kao posledice greške,

- smanji mogućnost prenošenja defektnih proizvoda u sledeću fazu proizvodnje, ili do krajnjeg korisnika.Formalizovao je Šigeo Šingo, a naziv je nastao od dve japanske reči: poka – što znači greška; i yokeru – što znači izbeći. Naglasak je na eliminaciji uzroka greške, sa idejom da se prevencija grešaka kroz Poka-Yoke uređaje ugradi u dizajn proizvoda, alata ili samog procesa proizvodnje, i da se izbegne svaljivanje krivice za nastajanje greške na čoveka.Cilj je uspostaviti mehanizam koji sprečava grešku, ili je čini očiglednom i lako uočljivom. Kao posledicu imamo proizvodnju sa nula defekata, i smanjenje troškova proizvodnje i vremena potrebnog za proizvodnju kroz smanjenje ili eliminisanje naknadne kontrole kvaliteta.Cilj treninga:

Upoznavanje polaznika sa mogućnostima ranog utvrđivanja grešaka, kao i sa prevencijom grešaka kroz delovanje na uzrok nastajanja greške, u cilju ostvarivanja proizvodnje sa nula defekata.Ciljna grupa:

Operateri na mašinama, poslovođe, menadžeri srednjeg nivoa.Teme:

- Razumevanje grešaka i uzroka grešaka

- Razumevanje tipova ljudskih grešaka

- Defekti kao posledice grešaka

- Poka-Yoke sistem za sprečavanje grešaka i otklanjanje njihovog uzroka

- Motivi za uspostavljanje Poka-Yoke sistema

- Klasifikacija različitih Poka-Yoke metoda

- Definisanje elemenata dobrog Poka-Yoke uređaja

- Praktični primeri različitih Poka-Yoke uređajaPo završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume i otkrije greške i defekte kao posledice grešaka;

- Analizira uzrok nastajanja greške;

- Razume Poka-Yoke metod i prepozna mogućnosti njegove primene u sopstvenom radnom okruženju;Samostalno ili u timu razvije Poka-Yoke uređaje za sprečavanje nastajanja grešaka i defekata.Predavač:

- Dragana Stojanović, učestvovala je u izvođenju obuka i rešavanju problema u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada, unapređivanja sistema zarada, unapređenja sistema kvaliteta. Radi kao docent na fakultetu Univerziteta u Beogradu.

- Ivan Tomašević, učestvovao je u izvođenju obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada. Trenutno je zaposlen kao docent na fakultetu Univerziteta u Beogradu.

- Barbara Simeunović, radila je na izvođenju velikog broja obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada, kao i uvođenja ISO standrada. Zaposlena je kao docent na fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Cene

Cena obuke iznosi 23.640,00 RSD