Osnovna obuka za posrednike - Medijatore

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

КOME JE NAMENJEN
Program je namenjen najširoj ciljnoj grupi profesionalaca različitih zanimanja ali se posebno mogu izdvojiti: pravnici, advokati, socijalni radnici, psiholozi, zaposleni u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, lokalnoj samoupravi, u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, predstavnici sindikata i ostali zainteresovani.

Veštine koje se razvijaju ovim programom široko su primenjive u radu sa gotovo svim grupama i pojedincima u međusobnim konfliktima. Osnovnom obukom za posrednika polaznici stiču potrebno znanje, veštine i licencu koja im omogućava da kao profesionalci budu angažovani u rešavanju sporova u sopstvenoj radnoj sredini i po pozivu kod drugih privrednih subjekata.

METOD
Кraća teorijska predavanja kao uvod u temu koja se obrađuje iza čega sledi aktivna participacija učesnika kroz vođene diskusije i grupne vežbe (rad u malim grupama, igranje uloga).

ISHODI
- ovladavanje osnovnim znanjima i veštinama postupka medijacije i oblastima primene,
- ovladavanje veštinama procene indikacija i kontraindikacija za postupak,
- upoznavanje sa karakteristikama i mogućnostima primene različitih stilova medijacije,
- sticanje znanja o zakonskim osnovama medijacije u Srbiji.

Završena obuka je jedan od uslova za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu osnovne obuke posrednika („Službeni glasnik RS“, broj 146/14)

UČESNICIMA JE OBEZBEĐENO:
- Predavanje priznatih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti posredovanja
- Radni materijal
- Uverenje o završenoj obuci – što je jedan od uslova za upis u Registar posrednika
- Osveženje i savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama obuke

PREDAVAČI:
- Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda i autor više priručnika iz oblasti medijacije
- Vera Despotović, porodični psihoterapeut i specijalista medijacije
- Gordana Mihajlović, advokat, medijator sa višegodišnjim iskustvom u medijaciji

SADRŽAJ PRVOG DANA OBUКE:
Alternatinvo rešavanje sporova – pojam i vrste
Pojam posredovanja – medijacije – istorijski razvoj
Uporedno pravna rešenja i rešenja iz Zakona o posredovanju – medijaciji
Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka
Etička pitanja u posredovanju – konflikti interesa i načelo poverljivosti

SADRŽAJ DRUGOG DANA OBUКE:
Uslovi da bi neko mogao biti posrednik
Osobine medijatora
Iniciranje postupka medijacije
Кada je slučaj pogodan za medijaciju?
Кoji slučajevi nisu pogodni za medijaciju?
Priprema posredovanja
Faze postupka medijacije
Preduslovi za otpočinjanje medijacije
Priprema za medijaciju
Početak medijacije

SADRŽAJ TREĆEG DANA OBUКE:
Razvijanje veštine započinjanja medijacije
Otvaranje procesa pregovaranja
Neprekinuto vreme
Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u sukobu
Veštine komunikacije
Aktivno slušanje
Postavljanje pitanja
Veština prikupljanje i analiza dodatnih podataka

SADRŽAJ ČETVRTOG DANA OBUКE:
Druga faza medijacije – veštine identifikovanja problema, potreba, interesa strana u sporu i razjašnjavanja tačaka konflikta
Druga faza medijacije – veštine identifikovanja pozicija strana u sukobu i mogućih razloga za zastoj u pregovaranju
Treća faza medijacije – uspostavljanja agende i veštine pregovaranja
Treća faza medijacije – veštine podsticanja strana na iznalaženje opcija za sporazum i predloga sporazuma
Četvrta faza medijacije – veštine formulisanja i zaključivanja sporazuma

SADRŽAJ PETOG DANA OBUКE:
Integrativna primena znanja i veština medijacije
Prepoznavanje značajnih domena rada u kojima je moguće
primenjivati naučene metode rada.
Domeni rada gde može biti primenjena medijacija
Evaluacija i fidbek
Procenjivanje i sugestije voditelja o radu polaznika
tokom simulacija
Uručivanje uverenja o obavljenoj obuci

Svakom polazniku koji završi osnovnu obuku u JP Službeni ῑlasnik, odobrava se 20% popusta za naredne specijalističke obuke.

Popunjenu prijavu sačuvati i poslati na e-mail: seminar@slglasnik.com
Za sve informacije obratite se preko telefona: 011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Cene karata

Кotizacija: 24.000,00 RSD + PDV 20% po učesniku
Mogućnost plaćanja u dve jednake rate, prva rata do 8. novembra, druga do 25. novembra 2019. godine