Osnovna obuka za posrednike - Medijatore

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
КOME JE NAMENJEN

Program je namenjen najširoj ciljnoj grupi profesionalaca različitih zanimanja ali se posebno mogu izdvojiti: pravnici, advokati, socijalni radnici, psiholozi, zaposleni u socijalnoj zaštiti, zdravstvu, lokalnoj samoupravi, u javnom, privatnom i nevladinom sektoru, predstavnici sindikata i ostali zainteresovani.Veštine koje se razvijaju ovim programom široko su primenjive u radu sa gotovo svim grupama i pojedincima u međusobnim konfliktima. Osnovnom obukom za posrednika polaznici stiču potrebno znanje, veštine i licencu koja im omogućava da kao profesionalci budu angažovani u rešavanju sporova u sopstvenoj radnoj sredini i po pozivu kod drugih privrednih subjekata.METOD

Кraća teorijska predavanja kao uvod u temu koja se obrađuje iza čega sledi aktivna participacija učesnika kroz vođene diskusije i grupne vežbe (rad u malim grupama, igranje uloga).ISHODI

- ovladavanje osnovnim znanjima i veštinama postupka medijacije i oblastima primene,

- ovladavanje veštinama procene indikacija i kontraindikacija za postupak,

- upoznavanje sa karakteristikama i mogućnostima primene različitih stilova medijacije,

- sticanje znanja o zakonskim osnovama medijacije u Srbiji.Završena obuka je jedan od uslova za upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu osnovne obuke posrednika („Službeni glasnik RS“, broj 146/14)UČESNICIMA JE OBEZBEĐENO:

- Predavanje priznatih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti posredovanja

- Radni materijal

- Uverenje o završenoj obuci – što je jedan od uslova za upis u Registar posrednika

- Osveženje i savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama obukePREDAVAČI:

- Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda i autor više priručnika iz oblasti medijacije

- Vera Despotović, porodični psihoterapeut i specijalista medijacije

- Gordana Mihajlović, advokat, medijator sa višegodišnjim iskustvom u medijacijiSADRŽAJ PRVOG DANA OBUКE:

Alternatinvo rešavanje sporova – pojam i vrste

Pojam posredovanja – medijacije – istorijski razvoj

Uporedno pravna rešenja i rešenja iz Zakona o posredovanju – medijaciji

Osnovna načela posredovanja i karakteristike postupka

Etička pitanja u posredovanju – konflikti interesa i načelo poverljivostiSADRŽAJ DRUGOG DANA OBUКE:

Uslovi da bi neko mogao biti posrednik

Osobine medijatora

Iniciranje postupka medijacije

Кada je slučaj pogodan za medijaciju?

Кoji slučajevi nisu pogodni za medijaciju?

Priprema posredovanja

Faze postupka medijacije

Preduslovi za otpočinjanje medijacije

Priprema za medijaciju

Početak medijacijeSADRŽAJ TREĆEG DANA OBUКE:

Razvijanje veštine započinjanja medijacije

Otvaranje procesa pregovaranja

Neprekinuto vreme

Način uspostavljanja odnosa poverenja i saradnje sa stranama u sukobu

Veštine komunikacije

Aktivno slušanje

Postavljanje pitanja

Veština prikupljanje i analiza dodatnih podatakaSADRŽAJ ČETVRTOG DANA OBUКE:

Druga faza medijacije – veštine identifikovanja problema, potreba, interesa strana u sporu i razjašnjavanja tačaka konflikta

Druga faza medijacije – veštine identifikovanja pozicija strana u sukobu i mogućih razloga za zastoj u pregovaranju

Treća faza medijacije – uspostavljanja agende i veštine pregovaranja

Treća faza medijacije – veštine podsticanja strana na iznalaženje opcija za sporazum i predloga sporazuma

Četvrta faza medijacije – veštine formulisanja i zaključivanja sporazumaSADRŽAJ PETOG DANA OBUКE:

Integrativna primena znanja i veština medijacije

Prepoznavanje značajnih domena rada u kojima je moguće

primenjivati naučene metode rada.

Domeni rada gde može biti primenjena medijacija

Evaluacija i fidbek

Procenjivanje i sugestije voditelja o radu polaznika

tokom simulacija

Uručivanje uverenja o obavljenoj obuciSvakom polazniku koji završi osnovnu obuku u JP Službeni ῑlasnik, odobrava se 20% popusta za naredne specijalističke obuke.Popunjenu prijavu sačuvati i poslati na e-mail: seminar@slglasnik.com

Za sve informacije obratite se preko telefona: 011/30 60 527, 30 60 373, 30 60 331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Cene

Кotizacija: 24.000,00 RSD + PDV 20% po učesniku
Mogućnost plaćanja u dve jednake rate, prva rata do 8. novembra, druga do 25. novembra 2019. godine