Organizovanje bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištu

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Gradilište kako se kolokvijalno naziva mesto na kome se izvode radovi, Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu naziva privremena ili pokretna gradilišta. Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu na privremenim ili pokretnim  gradilištima je izuzetno važna. Zakonodavac je ovu materiju uredio Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i dodatnim Pravilnicima i Uredbama koji detaljnije definišu  prava i obaveze svih učesnika u lancu izvođenja radova.

Na seminaru će se, najpre, predstaviti osnovne informacije vezane za sam Zakon  stavljanjem akcenta na delove koji su bliže povezani sa izvođenjem radova na privremenim ili pokretnim gradilištima, a zatim detaljnije razmatrati Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

Cilj seminara:
Na seminaru će svi zainteresovani za ovu oblast razjasniti prava i obaveze svakog ko se nalazi u procesu izvođenja radova na jednom gradilištu, od investitora do Izvođača, uključujući i stručni nadzor.

Ciljna grupa:
Investitori, Projektanti, izvođači radova,stručni nadzor, kao i predstavnici raznih inspekcijskih službi.

Teme:
Posebno će biti obrađena sledeća poglavlja  Zakona:
1.- Uvodno poglavlje, o samom Zakonu,
2.- Obaveze i odgovornost poslodavca,
3.- Osposobljavanje zaposlenih,
4.- Prava i obaveze zaposlenih,
5.- Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
6.- Stručni ispit i izdavanje licenci,

Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima bi se detaljno razmatrala kroz sledeća poglavlja:
1.- Osnovne odredbe koje se odnose na Uredbu,
2.- Određivanje koordinatora za izradu projekta i koordinatora za izvođenje radova
3.- Plan preventivnih mera,
4.- Prijava gradilišta,
5.- Faza izrade projekta,
6.- Faza izvođenja radova,
7.- Odgovornost investitora,
8.- Obaveze poslodavca,
9.- Obaveze drugih lica na gradilištu,
10.- Nadzor nad primenom Uredbe

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da: kvalifikovano obavlja svoj posao iz oblasti bezbednosti i zdravlja  na radu.

Predavač:
Marija Mrđanov, dipl. elektro inženjer, višegodišnje radno iskustvo stekla u firmi Mašinoprojekt Kopring AD na mestu Savetnika za primenu Propisa za Investicionu izgradnju i kao Rukovodilac projekta za kompleksne projekte. Učestvovala na projektima (Beogradska Arena, Aerodrom Beograd, saradnja sa Kontrolom letenja, dugogodišnja saradnja sa Skupštinom grada Beograda). Koautor je knjige “Mali elektrotehnički priručnik”, i autor više knjiga tumačenja elektrotehničkih propisa, autor knjige “Tumačenje i komentari Zakona o planiranju i izgradnji, i propisa vezanih za tu oblast”. Bavila se izradom svih vrsta tehničke dokumentacije  kao odgovorni projektant, radila na gradilištu kao odgovorni  izvođač radova, vodila izgradnju kompletnih objekata kao glavni inženjer. Trenutno radi kao konsultant za investicionu izgradnju.

Cene karata

Cena obuke: 18.840,00

Izvor: mngcentar.com