Organizaciona kultura preduzeća

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Organizaciona kultura predstavlja set vrednosti, normi i stavova koje dele zaposleni i menadžeri preduzeća i koji bitno opredeljuju njihovu svest i način razumevanja realnosti kako unutar preduzeća tako i oko njega. Organizaciona kultura ima veliki uticaj na poslovanje preduzeća. Taj uticaj proizilazi iz činjenice da kulturne vrednosti, norme i stavovi u velikoj meri određuju akcije, ponašanja i odluke koje zaposleni i menadžeri svakodnevno donose.

Kultura preduzeća može biti “čarobni štapić uspeha” kada je zapravo izvor ključnih kompetencija preduzeća ali i “tihi ubica” kada sprečava promene u preduzeću. Zato je jako važno da menadžeri budu svesni značaja, sadržaja kao i načina na koji se organizaciona kultura može planski i svesno oblikovati.

Metod rada na obuci obuhvata izlaganje predavača po temama, interaktivna diskusija predavača i učesnika i analize slučajeva iz prakse.

Ciljna grupa:

Top menadžment, srednji menadžment i niži menadžment kao i stručnjaci iz sektora ljudskih resursa koji imaju ulogu u oblikovanju organizacione kulture.

Cilj treninga:

Upoznati učesnike sa pojmom, značajem i sadržajem organizacione kulture, vrstama organizacione kulture kao i načinom na koji se ona može kreirati i menjati.

Teme:

Pojam i značaj organizacione kulture
- Definisanje organizacione kulture
- Uloga i značaj kulture u poslovanju preduzeća
- Diskusija: šta je to kultura preduzeća i da li svako preduzeće ima kulturu?
- Analiza slučaja iz prakse

Kognitivni sadržaj organizacione kulture
- Pretpostavke
- Vrednosti
- Norme
- Stavovi
- Diskusija: koje su norme i stavovi dominantni u preduzeću?
- Analiza slučaja iz prakse

Simbolički sadržaj organizacione kulture
- Jezički simboli: mitovi, priče, žargon
- Bihevioralni simboli: rituali i prakse
- Materijalni simboli: objekti, enterijer, eksterijer
- Diskusija: koji su simboli kulture preduzeća?
- Analiza slučaja iz prakse

Tipovi organizacione kulture
- Kultura moći
- Kultura uloga
- Kultura zadatka
- Kultura podrške
- Diskusija: koji je tip kulture preduzeća?
- Simulacija: test za dijagnozu tipa organizacione kulture

Uticaj organizacione kulture na poslovanje preduzeća
- Organizaciona kultura i struktura
- Organizaciona kultura i strategija
- Organizaciona kultura i liderstvo
- Organizaciona kultura i nagrađivanje zaposlenih
- Diskusija: kako kultura utiče na strukturu preduzeća?
- Analiza slučaja iz prakse

Promene organizacione kulture
- Strategije promene organizacione kulture
- Metodi i tehnike promene organizacione kulture
- Proces promene organizacione kulture
- Nosioci promene organizacione kulture
- Diskusija: ko treba da menja kulturu?
- Analiza slučaja iz prakse

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume prirodu i značaj organizacione kulture i njen uticaj na poslovanje preduzeća,
- Poznaje sadržaj organizacione kulture: kognitivni i i smbolički,
- Razume načine na koji organizaciona kultura utiče na komponente organizacije i poslovanja preudzeća: strukturu, liderstvo, strategiju, motivaciju itd.
- Prepozna različite tipove organizacione kulture i njihove prednosti i nedostatke kao i uslove u kojima treba da se primene,
- Poznaje strategije, metode i tehnike kao i učesnike i proces promene organizacione kulture.

Trener:
Nebojša Janićijević, najveći stručnjak za organizacioni razvoj. U stručnom i naučnom pоglеdu se kоnzistеntnо razviјaо u оblasti mеnadžmеnta i biznisa posebno u oblasti upravljanja promenama i organizacione kulture čiji je koncept razvio i po tome postao poznat međunarodnoj stručnoj i naučnoj javnosti.

Poseduje veliko praktično iskustvo koje je najčešće primenjivao kroz konsalting u privredi u različitim oblastima: оrganizaciјa prеduzеća, upravljanjе ljudskim rеsursima, оrganizaciоnо rеstrukturiranjе, upravljanjе оrganizaciоnоm kulturоm itd. Pored konsaltinga za mala i srednja preduzeća, konsultantski rad sprovodi i sa velikim preduzećima poput „Tеlеkоm Srbiјa“, „Naftna industriјa Srbiје“, „Dеlta M“, „Narоdna banka Srbiје“, „Vеlеfarm“, „Žеlеznicе Srbiје“, Еrstе banka itd. Кaо dоmaći kоnsultant angažovan je i оd svеtski pоznatе kоnsultantskе kućе „Bооz Аllen Hamiltоn“.

Cene karata

23.640,00 RSD

Izvor: mngcentar.com