Odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom

Jezik Srpski

Ekologija i Poljoprivreda

Odgovornosti učesnika u upravljanju otpadom definisane su Zakonom o upravljanju otpadom. Izuzetno visoke kazne predviđene su za pravna lica (do 3.000.000 RSD) i odgovorna lica u pravnom licu (do 200.000 RSD) u slučaju nepostupanja u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, kao i zabrana obavljanja delatnosti do 10 godina.

Na našem seminaru, u direktnoj interakciji sa predavačima koji imaju višegodišnje iskustvo u izradi planova, pružanju konsalting usluga, edukaciji, izradi dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom dobićete odgovore na Vaše najčešće dileme i pitanja koja se tiču odgovornosti u oblasti upravljanja otpadom, u smislu:

Kako uskladiti svoje poslovanje sa regulativom iz oblasti upravljanja otpadom? Da li su iste odgovornosti i obaveze proizvođača proizvoda i proizvođača otpada?
Koje pojedinačne odgovornosti imaju proizvođači, vlasnici i drugi držaoci otpada po Zakonu o upravljanju otpadom
Ko sve mora da pribavi dozvolu za upravljanje otpadom ili potvrdu o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole?
Kako implementirati Plan upravljanja otpadom i koji su najčešći problemi prilikom usklađivanja sa višim planovima i programima?
Koje su odgovornosti proizvođača otpada u slučaju angažovanja drugog pravnog lica koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom (operatera)?
Koje su odgovornosti lica koje je u firmi odgovorno za upravljanje otpadom, a koje direktora i drugih zaposlenih u postupku generisanja otpada?

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Pojašnjenja odgovornosti pravnih lica u oblasti upravljanja otpadom
- Pojašnjenja odgovornosti lica koje je u firmi odgovorno za upravljanje otpadom
- Direktne odgovore na Vaša pitanja u interakciji sa predavačima
- Smernice za izbegavanje najčešćih grešaka odgovornih lica u oblasti upravljanja otpadom

Teme seminara:

1. Odgovornosti proizvođača/generatora, vlasnika i drugih držalaca otpada(prevoznika, posrednika, trgovca, operatera za tretman ili deponovanje)
- načela i principi upravljanja otpadom
- izveštaj o ispitivanju otpada
- pribavljanje dozvole ili potvrde o izuzimanju
- izrada i implementacija plana upravljanja otpadom
- sakupljanje, skladištenje i predaja otpada
- vođenje evidencije i dostavljanje izveštaja
2. Odgovornost proizvođača proizvoda
3. Odgovornosti odgovornog lica zaduženog za upravljanje otpadom pri pravnom licu
4. Odgovornosti drugih lica pri pravnom licu u oblasti upravljanja otpadom (direktora i zaposlenih u postupku generisanja otpada)
5. Odgovornosti generatora prilikom angažovanja operatera

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Upravljanje otpadom – zakon i praksa”.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Predavači:

Zorica Isoski

Rođena je 16. marta 1966. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu zaštite na radu i životne sredine u Nišu (1999) i položila stručni ispit za zaposlene u organima državne uprave (2004). Direktor je preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine, Aurora green d.o.o. Učestvovala je kao vođa projekta, član projektnog tima i saradnik na izradi više: planova upravljanja otpadom za privredu, planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione, studija procena uticaja projekta na životnu sredinu, procena stanja zaštite životne sredine, izveštaja o bezbednosti i plana zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja, dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole (IPPC), lokalnih ekoloških planova (LEAP-a) i drugih projekata u vezi sa zaštitom životne sredine. Radila je kao stručni saradnik u Ministarstvu za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine (2003-2004) na pripremi publikacija i izveštavanju o stanju životne sredine i kao stručni saradnik u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine – Uprava za zaštitu životne sredine Republike Srbije na stručno-operativnim poslovima inspekcijskog rada, izradi izveštaja za Vladu Republike Srbije o radu inspekcije za zaštitu životne sredine, organizovanju edukacija za inspektore zaštite životne sredine (2004-2005).

Član je republičke tehničke komisije za ocenu studija uticaja na životnu sredinu i nekoliko lokalnih komisija (član tehničke komisije Grada Beograda, član tehničke komisije Opštine Paraćin i Opštine Ćuprija). Od 2008. član je Nacionalnog Konventa EU, Grupa za životnu sredinu. Eksterni je ocenjivač za ISO 14001 u svojstvu tehničkog eksperta za životnu sredinu. Član je republičke tehničke komisije i član tehničke komisije Grada Beograda za ocenu uslova utvrđenih u nacrtu integrisane dozvole (IPPC). Autor je više od petnaest naučno stručnih radova u oblasti zaštite životne sredine na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.

Milijan Savić

Milijan Savić je menadžer bezbednosti, rukovodilac grupe za planove preduzeća za inženjering i konsalting iz oblasti zaštite životne sredine, Aurora green. Učestvovao je kao član projektnog tima i saradnik na izradi više: Planova upravljanja otpadom za preduzeća, dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom (Radnih planova, Planova zaštite od udesa i drugo), Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja. Konsultant za upravljanje otpadom u nekoliko preduzeća sa kojima Aurora green ima ugovor na godišnjem nivou i predavač na obukama za upravljanje otpadom. Autor je naučno stručnog rada u oblasti izveštavanja o otpadu na internacionalnoj naučnoj konferenciji.

Cene karata

15,600.00 RSD - Bez PDV-a