Obuka za profesionalnog upravnika (Beograd)

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Teme:
- Pravni okvir u vezi sa korišćenjem, upravljanjem i održavanjem zgrada
- Administrativni i finansijski aspekti upravljanja zgradom
- Karakteristike zgrade, održavanje zgrade i bezbednosne procedure
- Komunikacija

Predavači:
- Marko Arsenijević
- Aleksandra Kon
- Milić Đoković
- Rade Badža
- Aleksandra Lukac
- Maja Stešević
- Vesna Protulipac
- Snežana Matejić
- Stanislav Glumac
- Dragiša Jovanović

Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog upravnika:
- najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
- položen ispit za profesionalnog upravnika
- dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavlјanje poslova
profesionalnog upravnika,
- original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine
- upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Cene karata

Cena kotizacije 25 000 RSD + PDV

Izvor: pks.rs