Obuka za poslovne analitičare – Uvod u analizu poslovnih procesa

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kurs Uvod u analizu poslovnih procesa, predstavlja uvod u osnovnu terminologiju, koncepte, definicije i ciljeve u osnovnim procesima i funkcijama analize poslovnih procesa i primene tehnnika analize. Koncepti se zasnivaju delom na metodologiji koju primenjuje IIBA (International Institute of Business analysis). IIBA® je neprofitno profesionаlno udruženje posvećeno oblаsti poslovne аnаlize. Kroz globаlnu mrežu, IIBA povezuje preko 29.000 člаnovа i više od 300 korporаtivnih člаnovа i 120 ogranaka. Kаo glаs poslovne zаjednice zа аnаlizu, IIBA podržаvа prepoznаvаnje profesije i discipline i rаdi nа održаvаnju globаlnog stаndаrdа zа prаksu i sertifikаciju.

Primeri iz prakse kojima ovaj trening daje poseban značaj, doprineće da upoznavanjem primera dobre prakse, polaznici:
- unaprede svoja znanja i
- steknu dodatne veštine
u oblasti analize i modelovanja poslovnih procesa u svojim organizacijama. Značaj treninga se ogleda u budućim koristima koje organizacije koje imaju pozicije poslovni analitičar budu imale. Metodologija koja će se primenjivati u toku treninga je predavanje trenera, dijalog o načinima sprovodjenja analize poslovnih procesa i prikupljanja i analize korisničkih zahteva iz radnog okruženja polaznika, praktični zadaci i primeri dobre prakse na dokumentovanju istih kroz radionice.

Najkasnije 15 dana nakon završetka treninga biće organizovana radionica u trajanju od 4 školska časa kako bi polaznici izneli svoja iskustva i rešili dileme koje su se javile prilikom primene ovog koncepta u njihovim organizacijama.

Ciljna grupa:
Trening je posebno koristan za sve zaposlene u IT odeljenjima ili sektorima koji se bave upravljanjem procesima u svojim organizacijama. Od učesnika se zahteva razumevanje poslovnih procesa kao pojma, analitičnost i sistematičnost u radu, poznavanje funkcionalne i procesne organizacije, standardima sistema kvaliteta. Poželjno je da su upoznati kako mogu da koriste prezentovano znanje za unapređenje i analizu poslovnih procesa u svojoj organizaciji.

Cilj treninga:
- Upoznavanje sa osnovnim metodologijama u analizi poslovnih procesa
- Razumevanje načina na koji primena metodologije analize poslovnih procesa podržava ciljeve poslovanja
- Praktična primena alata za modelovanje poslovnih procesa
- Upoznavanje sa primerima iz prakse

Teme:
1. Poslovni procesi / Business procesess
- Definicija procesa
- Core concept model analize poslovnih procesa

2. Poslovni analitičar / Business analyst
- Osnovni zadaci
- Uloga i odgovornost,
- Pozicija - strateška i operativna,
- Potrebne veštine i potrebna znanja
- Udruženja i sertifikacije

3. Uvod u unapredjenje poslovnih procesa / Introduction to Business Process Improvement (BPI)
- Identifikacija i prioriteti - kreiranje liste procesa i određivanje prioriteta (matrice prioriteta)
- Mapiranje procesa - dokumentovanje procesa putem mape procesa, metodologija SIPOC
- Process flow chart, swim line diagram, prednosti i nedostaci
- Procena vremena, troškova i koristi za organizaciju - procena za aktivnosti uvođenje unapredjenog procesa, automatizaciju i testiranje
- Primena tehnika unapređenja
- Kreiranje internih kontrola, pokazatelja i alata
- Testiranje - kreiranje plana testiranja
- Proces kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa - Deming cycle PDCA

4. Korisnički zahtevi - Radionica / User Requirements - workshop
- Korisnički zahtevi - cilj, podela
- Efikasno аngаžovаnje zаinteresovаnih strаnа - analiza učesnika u procesu, mаtricа zаinteresovаnih strаnа (snаgа / interes zаinteresovаnih strаnа), primer za grupni rad
- Upravljanje životnim ciklusom korisničkih zahteva - formiranje liste, distribucija i održavanje
- Analiza i verifikacija zahteva
- Formiranje upravljivog korisničkog zahteva i liste zahteva
- Primer za grupni rad

5. Modelovanje poslovnih procesa / Modeling for Business Analysis
- Organizacioni sistemi
- Pojam poslovnih procesa (PP)
- Živorni ciklus poslovnih procesa
- Pojam modelovanja PP
- Značaj modelovanja PP
- Pregled osnovnih koncepata
- Aktivnosti, tok aktivnosti i događaji
- Ulazi i izlazi, izvršioci,podprocesi
- Problem modelovanja poslovnih procesa
- Funkcionalna dekompozicija poslovnih procesa
- Postupak dekomponovanja
- Odnos poslovnih funkcija i procesa
- Nivoi specifikacija poslovnog procesa
- Metode i tehnike za specifikaciju poslovnih procesa
- Standardi u modelovanju
- BPMN - definicja, osnovni elementi, dogadjaji , aktivnosti, podprocesi, swimlines
- BPMN – primer

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- kreira dokumenta mape procesa i liste korisničkih zahteva
- razume procese i metodološki pristup u analizi poslovnih procesa
- koristi alate za modelovanje poslovnih procesa

Predavač:
Olivera Purić Luković, ICT konsultant, osnivač Agencije Beoluk konsalting. Poseduje višegodisnje iskustvo u menadžmentu preduzeća i IT menadžmentu, kao i izražene liderske veštine u IT okruženju. Poseduje iskustvo u radu sa privatnim i državnim institucijama kao i javnim sektorom stečeno kroz niz projekata unapređenja, analize i automatizacije poslovnih procesa, analize i migracije podataka i razvoja informacionih sistema. Praktično iskustvo u planiranju i upravljanju IT projektima, razvoju na kvalitetu softvera, primeni baza podataka u poslovnom okruzenju stekla je višegodišnjim radom u ovoj oblasti. Vodila veći broj projekata koji su imali primenu u realnom poslovnom okruženju. Odslušala obuke po PMI metodologiji, sertifikovani stručnjak za reviziju i kontrolu IKT sistema, poseduje sertifikaciju ITIL Foundation.

Cene karata

Cena obuke iznosi 52.440,00 RSD