Obaveze pravnih lica u vezi sa plaćanjem naknada za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom

Jezik: English

Ekologija i Poljoprivreda

Po Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezu plaćanja naknade za životnu sredinu imaju svi pravni subjekti:
koji obavljanjem pretežne delatnosti ostvaruju određeni negativni uticaj na životnu sredinu
koji na tržište stavljaju proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, ambalažu, opasne hemikalije i supstance


Obveznici Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018 i 49/2019) su svi privredni subjekti koji obavljanjem određene delatnosti ostvaruju uticaj na životnu sredinu, kao javno dobro, i moraju da plaćaju naknade u zavisnosti od stepena negativnog uticaja na životnu sredinu. Podzakonskim aktima iz 2019. godine su prvobitno za obračun naknade razmatrane količine ispuštenih zagađujućih materija u životnu sredinu. Novousvojeni podzakonski akt, stupio na snagu 07. decembra 2019, definiše nov kriterijum za određivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, a povezan je sa stepenom negativnog uticaja prema pretežnoj delatnosti privrednog subjekta.


U skladu sa navedenim, organizujemo seminar na kome ćete saznati:


koji subjekti su obveznici plaćanja koje naknade;
koja je osnovica za plaćanje naknade i koja je njena visina;
kako se utvrđuje i obračunava naknada prema stepenu negativnog uticaja u zavisnosti od proizvodne delatnosti i veličine preduzeća.


Na seminaru ćete se upoznati sa zakonskom regulativom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezom dostavljanja podataka nadležnim organima i načinom izvršavanja obaveza, novom metodologijom i načinom obračuna i dostavljanja podataka kako biste samostalno i u propisanom roku mogli da izvršite propisane obaveze.


TEME SEMINARA:
- Subjekti koji su obveznici plaćanja naknade za ZŽS;
- Osnovica za plaćanje naknade i njena visina;
- Utvrđivanje i obračunavanje naknade;
- Način dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade nadležnim organima.


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Licima odgovornim za ZŽS, licima odgovornim za upravljanje otpadom, direktorima, vlasnicima preduzeća i svima ostalima koji su zainteresovani za ovu oblast.


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara! Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu našeg priručnika sa portalom „Upravljanje otpadom – zakon i praksa“!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost  materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Cene

15,600.00 RSD + PDV