Novine u propisima u oblasti zdravstva

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Novi Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti su usvojeni i objavljeni u Službenom glasniku RS broj 25/19 od 03.04.2019. godine, i stupili na snagu 11.04.2019. godine! Neophodno je da se odmah upoznate sa novinama:
- Novi osnovi osiguranja, prioritetni osnovi osiguranja i (ne)mogućnost izbora osnova osiguranja
- Nova definicija povrede na radu – posledice drugačijeg teorijskog određenja ovog pojma u praktičnoj primeni;
- Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (tzv. bolovanje) – ko ga ostvaruje, osnov za naknadu zarade, visina naknade zarade, obezbeđivanje isplate naknade zarade, slučajevi u kojima zaposlenom ne pripada pravo na naknadu zarade
- Nadležnost stručno-medicinskih organa za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad zaposlenog – izabrani lekar, prvostepena i drugostepena lekarska komisija
- Novine u vezi sa pravnim sredstvima koja poslodavac može da podnese protiv akata stručno-medicinskih organa: prigovor, obnova postupka, veštačenje, kontrola izabranog lekara
- Novine u vezi sa zdravstvenom zaštitom: radno angažovanje zdravstvenih radnika, prekovremeni rad, privatne zdravstvene ustanove

Na seminaru ćete saznati:
- Utvrđivanje privremene sprečenosti za rad: nadležnosti izabranog lekara, prvostepene i drugostepene lekarske komisije po novoj regulativi
- Moguća pravna sredstva koja poslodavci mogu koristiti za proveru bolovanja: prigovor, obnova postupka, veštačenje, kontrola izabranog lekara
- Novine kod naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad
- Steći ćete sertifikat nemačke kuće Forum Media a i upoznati kolege iz struke

Kome je namenjen seminar:
Šefovima HR sektora, šefovima kadrovske službe, šefovima pravne službe, šefovima službe za upravljanje ljudskim resursima, zaposlenima u kadrovskim službama, pravnim službama, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, pravnicima, direktorima malih i srednjih kompanija.

Teme seminara:
I Zdravstveno osiguranje (novine za sve poslodavce, bez obzira koju delatnost obavljaju):
- Novi osnovi osiguranja, prioritetni osnovi osiguranja i (ne)mogućnost izbora osnova osiguranja;
- Nova definicija povrede na radu – posledice drugačijeg teorijskog određenja ovog pojma u praktičnoj primeni;
- Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (tzv. bolovanje) – ko ga ostvaruje, osnov za naknadu zarade, visina naknade zarade, obezbeđivanje isplate naknade zarade, slučajevi u kojima zaposlenom ne pripada pravo na naknadu zarade
- Nadležnost stručno-medicinskih organa za utvrđivanje privremene sprečenosti za rad zaposlenog – izabrani lekar, prvostepena i drugostepena lekarska komisije;
- Pravna sredstva koja poslodavac može da podnese protiv akata stručno-medicinskih organa donetih u postupku ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja svojih zaposlenih – prigovor, obnova postupka, veštačenje, kontola izabranog lekara.

II Zdravstvena zaštita (novine za poslodavce koji obavljaju zdravstvenu delatnost): Mogućnost radnog angažovanja zdravstvenog radnika iz druge zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse; Novine u segmentu radnog vremena, početka i završetka radnog vremena; Prekovremeni rad – oblici, trajanje; Dodatni rad zdravstevnih radnika, zdravstvenih saradnika i drugih zaposlenih; Posebne novine u segmentu privatnih zdravstvenih ustanova i privatne prakse – uslovi za osnivanje i uslovi za rad, privremeni prestanak rada privatne prakse – trajanje i obaveze po ovom osnovu.

Predavač: Milica Bondžić

Cene karata

Cena kotizacije: 18.720,00 RSD

Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik Izmene i dopune Zakona o radu)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!