Novine u carinskim propisima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Primena novog Carinskog zakona, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS”, broj 95/18 i stupio na snagu krajem 2018. godine, počela je 17. juna 2019. godine. Radi izvršavanja ovog zakona bilo je potrebno doneti čitav niz podzakonskih akata, kojima se detaljnije uređuju zakonske norme, a čija primena je takođe počela 17. juna 2019. godine.Jedan od najznačajnijih podzakonskih propisa, donetih radi izvršavanja novog Carinskog zakona, koji zaslužuje posebnu pažnju, jeste Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima, zatim slede Uredba o carinskim povlasticama, Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici i Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa sa APKM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN 1244. Takođe, potrebno je pomenuti i nove pravilnike i to: Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku, Pravilnik o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka, Pravilnik o uzimanju uzoraka robe od strane carinskih organa i Pravilnik o programu i sadržini posebnog stručnog ispita, izdavanju i oduzimanju dozvola za zastupanje u carinskom postupku.Savremenost ovog zakona, ali i pratećih podzakonskih propisa ogleda se u činjenici što ovi propisi svojim rešenjima doprinose pojednostavljenju carinske procedure, njenom bržem i efikasnijem obavljanju, uz smanjenje troškova poslovanja (mogućnost podnošenja carinskih isprava elektronskim putem), a u isto vreme obezbeđujući i delotvornost carinskih kontrola, što sve zajedno treba da doprinese ubrzanju carinskog postupka i smanjenju troškova u spoljno-trgovinskom prometu, kao i smanjenju rizika po društvo.TEME SEMINARA

Ključna rešenja sadržana u novim carinskim propisima:

- Bezpapirna komunikacija između carine i poslovne zajednice

- Odluke carinskog organa – specifičnost carinskog upravnog postupka

- Nova podela carinskih postupaka

- Novine u pogledu carinskih pojednostavljenja – uvode se nova pojednostavljenja, a kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata

- Ovlašćeni privredni subjekt

- Novine kod carinskih postupaka (aktivno oplemenjivanje, carinsko skladištenje, slobodne zone, izvoz)SEMINAR JE NAMENJEN:

Vlasnicima kompanija koje se bave uvozom i izvozom, pravnim licima koja posluju sa inostranstvom, zaposlenima u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, špediterima, sektoru logistike, generalnim i izvršnim menadžerima, knjigovođama, kao i ostalim zainteresovanim licima koja žele da se detaljnije upoznaju sa novinama u carinskom poslovanju.Ovaj seminar Vam omogućava:

- Upoznavanje sa značajnim izmenama koje donose novi carinski propisi i tumačenje tih propisa

- Da sagledate koje korake je potrebno planirati u budućem poslovanju, a u cilju uspostavljanja bezpapirne komunikacije sa carinom

- Odgovore na pitanja – šta sa započetim postupcima, izdatim odobrenjima, podnetim instrumentima obezbeđenja

- Rešavanje nedoumica u interaktivnoj diskusiji sa predavačimaPredavači: Snežana Karanović, Milka Živanović

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD