Novi Zakon o planiranju i izgradnji

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Dana 30.04.2019. stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, usvojen 25.aprila i objavljen u “Sluzbenom glasniku RS”, broj 31/19. Zakon je stupio na pravnu snagu 3.maja 2019. godine.Osnovni razlog za najnovije izmene Zakona o planiranju i izgradnji je stvaranje zakonskog osnova za efikasniju realizaciju projekata u oblasti niskogradnje, odnosno za realizaciju projekata izgradnje saobraćajne infrastrukture i druge infrastrukturne projekte. Na osnovu dosadašnjeg iskustva u realizaciji ovih projekata, došlo se do zaključka da u procesu realizacije projekata veliki deo vremena oduzima rešavanje imovinsko-pravnih odnosa pre izdavanja građevinske dozvole, kao i da zbog toga radovi često kasne sa realizacijom. Novim pravnim institutima, ubrzava se početak izgradnje ovih objekata, jer je omogućeno brže pribavljanje građevinske dozvole.Izmenama zakona propisana je reorganizacija Inženjerske komore Srbije, kao i produženje roka za izradu starih planskih dokumenata (usvojeni pre 1.1.1993. godine), odnosno do 3. maja 2021. godine.Na jednodnevnom seminaru bice predstavljeni novi pravni instituti iz 2019. godine, kao i izmene Zakona iz 2018. godine.Ovaj seminar kroz interaktivnost sa predavačem Vam omogućava jasne informacije i rešenja:

- Koje su to ključne novine u novom Zakonu o planiranju i izgradnji koje ne smete da zaboravite

- E prostor

- Licence za pravna lica i licence za arhitekte, inženjere i prostorne planere

- Koje su najčešće nedoumice i problemi Vaših kolega od početka primene ZakonaPredmet projekta E prostor je uvođenje sistema elektronske razmene podataka između imalaca javnih ovlašćenja, u postupku pripreme planskih dokumenata, koji ce se ubuduce raditi isključivo u digitalnom obliku, na ažurnim podlogama. E prostor će omogućiti da se podaci iz katastra nepokretnosti digitalizuju, ažuriraju i biće omogućeno brža, lakša i efikasnija obrada podataka. Projekat E prostor, predstavlja deo projekta E uprave kojim se uvodi postupak objedinjene procedure u postupku izrade planskih dokumenata. E prostor omogućava kvalitetnije učešće građana, kao i kvalitetnije arhiviranje planske dokumentacije. Projekat E prostor predstavlja reformu u sistemu javne evidencije o nepokretnostima, kao i načinu i postupku izrade planskih dokumenata.SEMINAR JE NAMENJEN:

Inženjerima u građevinskoj industriji, prostornim planerima, direktorima građevinskih preduzeća, investitorima, licima odgovornim za izgradnju, rekonstrukciju ili izvođačke radove.TEME SEMINARA

1.Ključne novine shodno izmenama opštih odredaba Zakona o planiranju i izgradnji2.Uslovi i način planiranja i uređenja prostora shodno izmenama i dopunama Zakona

- Prostorno i urbanističko planiranje

- E prostor

- Licenciranje

- Uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgradnje objekata – urbana komasacija3.Izgradnja objekata – najčešće nedoumice i problemi prilikom primene Zakona u praksi

- Posebni slučajevi izgradnje objekata bez građevinske dozvole (čl 144. i 145.)4.Nadzor nad primenama odredbi Zakona shodno izmenama i dopunamaPredavač: Đorđe Milić

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD