Novi Carinski zakon Republike Srbije

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Tema je značajna zbog upoznavanja polaznika sa novim Carinskim zakonom, sa najznačajnijim novim rešenjima koje donosi ovaj zakon.

U toku seminara biće detaljnije reči o odredbama novog Carinskog zakona u delu koji se odnosi na pravila o poreklu robe, carinsku tarifu i obavezujuća obaveštenja o svrstavanju po Carinskoj tarifi i poreklu robe, kao i aktuelnostima u primeni preferencijalnih pravila porekla u skladu sa važećim sporazumimao slobodnoj trgovini.

Poseban dodatak je segment koji se odnosi na Carinsku tarifu za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na značajne nomenklaturne promene koje su nastale zbog usaglašavanja nacionalne Carinske tarife sa izmenama Kombinovane nomenklature EU za 2019. godinu.Takоđe će biti reči o:
- naplati ostalih carinskih dažbina (posebnih dažbina i sezonskih carina) u 2019. godini, kao i
- uvozu određenih sirovina, repromaterijala i komponenti uz sniženje ili izuzimanje od plaćanja carine.

Ciljna grupa:
Privreda, uvozno - izvozno orijentisane firme, špediterske kuće.

Cilj seminara:
- da se polaznici upoznaju sa najosnovnijim postulatima novog Carinskog zakona RS
- da se detaljnije upoznaju sa odredbama u vezi sa pravilima o poreklu robe i carinskom tarifom
- da se polaznici upoznaju sa Carinskom tarifom za 2019. godinu

Teme:
- Novi Carinski zakon - bitne izmene u novom Carinskom zakonu
- Nova podela carinskih postupaka
- Novi carinski postuci
- Postupci koji se ukidaju
- Garancije
- Jačanje značaja OPS
- Privremeni uvoz
- Aktivno oplemenjivanje
- Carinska skladišta
- Postupci koji se ukidaju
- Odredbe novog Carinskog zakona u delu koji se odnosi na pravila o poreklu robe, carinsku tarifu i obavezujuća obaveštenja o svrsrtavanju po Carinskoj tarifi i poreklu robe
- Aktuelnosti u primeni preferencijalnih pravila porekla u skladu sa važećim sporazumima o slobodnoj trgovini
- Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu sa karakterističnim promenama
- Naplata stopa carine i ostalih dažbina u 2019. godini
- Kombinovana nomenklatura EU za 2019. sa primerima najznačajnijih promena
- Informacija u vezi sa primenom preferencijalnih stopa po važećim sporazumima o slobodnoj trgovini sa karakterističnim primerima
- Ostale carinske dažbine koje će se primenjivati prilikom uvoza u 2019. godini
- Uvoz sirovina, repromaterijala i komponenti uz sniženje ili izuzimanje od plaćanja carine u skladu sa Odlukom za 2019. godinu, osnovni elementi i novine

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:
- Prepozna najvažnije promene u nacionalnoj carinskoj tarifi za narednu godinu,
- Sagleda prednosti koje domaćim proizvođačima i uvoznicima donose sporazumi o slobodnoj trgovini,
- Pravilno primeni ostale carinske dažbine pri uvozu,
- Primeni postojeće carinske olakšice pri uvozu sirovina, repromaterijala i komponenti,
- Prepozna i pronađe rešenja za probleme nastale u primeni carinskih propisa.

Treneri:
Predrag Aleksić, Ministarstvo finansija, Sektor za carinsku politiku, ekspert u oblasti carina i carinskih propisa. Od 1989. do 2005. godine radio u Upravi carina u Odeljenju za carinsko - pravne poslove i međunarodnu carinsku saradanju. Od 2001. godine aktivno učevuje u radu Radne grupe za cariska pitanje u transportu Evropske ekonomske komisije Ujedinjenih nacija u Ženevi. Poseduje bogato iskustvo kao predavač na većem broju domaćih i međunarodnih seminara.

Nadica Pantović, Načenik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija od 2005. godine. Prethodno radila u Upravi carina i privredi. Specijalista za carinsku tarifu, svrstavanje, poreklo i vrednost robe. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu. Autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

Tatjana Stanić, Viši savetnik u Odeljenju za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija, specijalista za poreklo robe. Predavač na mnogobrojnim seminarima i autor članaka i komentara u stručnim časopisima.

Cene karata

18.840,00 RSD

Izvor: mngcentar.com