Nova pravila poreskog postupka

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Znate li dokle idu nadležnosti poreskih inspektora, a koje su dužnosti poreskih obveznika?

Koje su novine u primeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji?

Šta podrazumeva dobra priprema za radnje u poreskom postupku i koliko vam može uštedeti resurse, vreme i energiju?

Imajući u vidu značaj Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pripremili smo obuku koja vas upoznaje sa pravima i obavezama u poreskom postupku, Poreske uprave, s jedne i poreskih obveznika, s druge strane kao i najnovijim izmenama i dopunama ovog zakona koje se primenjuju počev od 1. januara 2019. godine.

Predmet obuke biće i najvažniji instrumenti za ostvarivanje prava poreskih obveznika, načelo čuvanja službene tajne i zaštite podataka o ličnosti, načelo zakonitosti i načelo fakticiteta.

Takođe, biće reči i o obavezujućem karakteru mišljenja Ministarstva finansija, odlaganju plaćanja dugovanog poreza, izmenjenoj poreskoj prijavi, pravu na povraćaj pogrešno plaćenog poreza, preknjižavanju poreza i postupanju u postupku prinudne naplate poreza i postupku poreske kontrole.
Bavićemo se i odnosom ZPPPA i drugih zakona, a pre svega Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona o opštem upravnom postupku.
Seminar je interaktivnog karaktera i uključuje aktivno angažovanje, diskusiju polaznika i odgovaranje na pitanja u vezi sa spornim situacijama u primeni zakona u poreskom postupku.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen svim poreskim obveznicima koji učestvuju u poreskom postupku i primenjuju odredbe ZPPPA, ovlašćenim licima u privrednim subjektima koji se bave poreskim pravom, knjigovođama, licima ovlašćenim za podnošenje poreskih prijava u privrednim subjektima, fizičkim licima koji nameravaju da osnuju preduzetničku radnju ili pravno lice, kao i drugim poreskim obveznicima u smislu njihovog zakonitog postupanja i redovnog izmirivanja poreskih obaveza.

Cilj seminara:
Obuka za pravilno razumevanje i primenu zakona.

Teme:
- Opšte odredbe
- Predmet ZPPPA i odnos sa drugim zakonima
- Načela poreskog postupka
- Stranke u poreskom postupku
- Prava i obaveze poreskih obveznika
- Identifikacija i registracija poreskih obveznika
- Poreska obaveza
- Poreska prijava
- Utvrđivanje poreza
- Redovna naplata poreza
- Prinudna naplata poreza
- Poreska kontrola
- Postupak po pravnom leku
- Pravna pomoć u poreskim stvarima
- Usklađivanje sa propisima EU
- Kaznene odredbe

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:
Razume odredbe ZPPPA, prepozna suštinu usvojenih zakonskih rešenja i uspešno ih primenjuje u praksi.

Predavač:
Marijan Blešić, Rukodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije- Sektor za fiskalni sistem.

Cene karata

Cena kotizacije iznosi 18.840,00 RSD