MSFI 9 Finansijski instrumenti

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Međunarodni odbor za računovodstvene standarde je u septembru 2016. godine objavio konačnu verziju MSFI-a 9 koji je stupio na snagu 1. 1. 2018. godine. MSFI 9 propisuje način klasifikovanja i merenja finansijskih sredstava i finansijskih obaveza.MSFI 9 uvodi novi model klasifikovanja finansijskih instrumenta koji je u većoj meri fokusiran na upravljanje rizicima, kao i na svrhu poslovanja entiteta.Finansijska sredstva se klasifikuju na osnovu karakteristika:

- ugovorenih novčanih tokova

- poslovnih modela (držanje radi naplate, držanje radi naplate i prodaje, itd).Finansijski instrumenti se klasifikuju u kategorije:

- amortizovani trošak,

- fer vrednost kroz ostali rezultat

- fer vrednost kroz bilans uspeha.MSFI 9 zahteva ranije priznavanje umanjenja vrednosti, kao i procenu očekivanih kreditnih gubitaka za širi raspon imovine. Računovodstveni proces umanjenja vrednosti imovine se zasniva na modelu očekivanih gubitaka, suprotno modelu nastalih gubitaka iz MRS 39.Model očekivanih gubitaka se primenjuje na dužničke instrumente koji se mere po amortizovanom trošku ili po fer vrednosti kroz ostali rezultat uključujući kredite, dužničke hartije od vrednosti, potraživanja, potraživanja po osnovu lizinga, finansijske garancije.Ciljna grupa:

Finansijski direktori, direktori računovodstva, zaposleni u računovodstvu i finansijama, kao i svi zainteresovani za ovu temu.Cilj seminara:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 9.Teme:

- Definicije i delokrug

- Finansijska sredstva-klasifikacija

- Finansijske obaveze-klasifikacija

- Merenje (inicijalno i naknadno)

- Umanjenje vrednosti (model očekivanih gubitaka)

- Hedž računovodstvo

- Potencijalne efekti primene MSFI 9 na entitete iz finansijskog i realnog sektora

- Ilustrativni primeriPo završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume cilj i delokrug Standarda

- Definiše osnovne termine koje koristi Standard

- Primene novi model klasifikovanja finansijskih instrumenta

- Primene model očekivanih gubitaka u računovodstvenom procesu umanjenja vrednosti

- Razume prelaz na novi Standard

- Prepozna efekat primene MSFI 9 na finansijsko izveštavanja svog entitetaPredavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena obuke iznosi 21.240,00 RSD