MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Međunarodni odbor za računovodstvene standarde i Odbor za finansijske računovodstvene standarde u SAD-a su 2014. godine doneli standard koji reguliše priznavanje prihoda i zamenjuje MRS 18 Prihodi i MRS 11 Ugovori o izgradnji, i sa njima povezane interpretacije. Ovaj novi standard MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima je zvanično u upotrebi od 1. 1. 2018.godine.MSFI 15 se primenjuje na većinu ugovora sa kupcima, između ostalog i na ugovore o izgradnji. Ovaj standard menja kriterijume za utvrđivanje vremenskog okvira priznavanja prihoda.Ovaj standard takođe pruža dodatne smernice u oblastima koje u postojećim standardima nisu bile dovoljno obrađene, kao što su:

- ugovori kojima se preciziraju višestruki elementi prodaje proizvoda i usluga,

- različite politike cena,

- prava na povrat,

- licenciranje,

- garancije, itd.Primena MSFI 15 će za neke entitet imati veliki efekat na njihovo finansijsko izveštavanje dok će za neke iziskivati samo minimalna prilagođavanja. Međutim, važno je da svi entiteti i pre njegove zvanične primene razmotre uticaj koji će ovaj standard imati na njihovo finansijsko izveštavanje.Neke privredne grane biće više pogođene od drugih:

- IT-sektor,

- telekomunikacije,

- kablovski operateri,

- nekretnine,

- upravljanje imovinom,

- maloprodaja,

- profesionalne usluge.Ciljna grupa:

Finansijski direktori, direktori računovodstva, zaposleni u računovodstvu i finansijama, kao i svi zainteresovani za ovu temu.Cilj seminara:

Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 15.Teme:

- Cilj

- Delokrug

- Definicije pojmova

- Model priznavanja prihoda (Priznavanje prihoda kroz pet koraka)

- Troškovi ugovora

- Prezentacija

- Obelodanjivanja

- Načini tranzicije

- Ilustrativni primeriPo završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume cilj i delokrug Standarda

- Definiše osnovne termine koje koristi Standard

- Primene novi model priznavanja prihoda u pet koraka

- Pravilno prezentira ugovore u svom bilansu stanja

- Prepozna nove zahteve za obelodanjivanjima o ugovorima sa kupcima

- Razume alternativne načine prelaza na novi Standard

- Prepozna efekat primene MSFI 15 na finansijsko izveštavanja svog entitetaPredavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena obuke iznosi 17.700,00 RSD + PDV