MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde i Odbor za finansijske računovodstvene standarde u SAD-a su 2014. godine doneli standard koji reguliše priznavanje prihoda i zamenjuje MRS 18 Prihodi i MRS 11 Ugovori o izgradnji, i sa njima povezane interpretacije. Ovaj novi standard MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima je zvanično u upotrebi od 1. 1. 2018.godine.

MSFI 15 se primenjuje na većinu ugovora sa kupcima, između ostalog i na ugovore o izgradnji. Ovaj standard menja kriterijume za utvrđivanje vremenskog okvira priznavanja prihoda.

Ovaj standard takođe pruža dodatne smernice u oblastima koje u postojećim standardima nisu bile dovoljno obrađene, kao što su:
- ugovori kojima se preciziraju višestruki elementi prodaje proizvoda i usluga,
- različite politike cena,
- prava na povrat,
- licenciranje,
- garancije, itd.

Primena MSFI 15 će za neke entitet imati veliki efekat na njihovo finansijsko izveštavanje dok će za neke iziskivati samo minimalna prilagođavanja. Međutim, važno je da svi entiteti i pre njegove zvanične primene razmotre uticaj koji će ovaj standard imati na njihovo finansijsko izveštavanje.

Neke privredne grane biće više pogođene od drugih:
- IT-sektor,
- telekomunikacije,
- kablovski operateri,
- nekretnine,
- upravljanje imovinom,
- maloprodaja,
- profesionalne usluge.

Ciljna grupa:
Finansijski direktori, direktori računovodstva, zaposleni u računovodstvu i finansijama, kao i svi zainteresovani za ovu temu.

Cilj seminara:
Osposobljavanje za praktičnu primenu MSFI 15.

Teme:
- Cilj
- Delokrug
- Definicije pojmova
- Model priznavanja prihoda (Priznavanje prihoda kroz pet koraka)
- Troškovi ugovora
- Prezentacija
- Obelodanjivanja
- Načini tranzicije
- Ilustrativni primeri

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume cilj i delokrug Standarda
- Definiše osnovne termine koje koristi Standard
- Primene novi model priznavanja prihoda u pet koraka
- Pravilno prezentira ugovore u svom bilansu stanja
- Prepozna nove zahteve za obelodanjivanjima o ugovorima sa kupcima
- Razume alternativne načine prelaza na novi Standard
- Prepozna efekat primene MSFI 15 na finansijsko izveštavanja svog entiteta

Predavač:
Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene karata

Cena obuke iznosi 17.700,00 RSD + PDV