Motivacija za rad i zadovoljstvo poslom

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ulaskom stranih kompanija na tržište, kao i privatizacijom, podiže se nivo zahteva u pogledu veština koje zaposleni treba da poseduju, tako da sve više do izražaja dolaze kvaliteti koji se stiču konstantnim obrazovanjem i treningom. Sa stanovišta ponašanja ličnosti, motivacija daje mogućnost da se objasni, predvidi i utiče na ponašanje.Istraživanja su pokazala da lično zadovoljstvo umnogome zavisi od toga koliko je čovek zadovoljan poslom koji obavlja, i karijerom, kao i društvenim ugledom tog poziva.Tokom ovog treninga, imaćete prilike da, koristeći nove modele i taktike prezentovane u studijama slučaja:

- primenite u praksi nove principe i tehnike motivacije zaposlenih i

- rešite izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi.

Većina zaposlenih na svom radnom mestu mora pokazati visok nivo motivisanosti kako bi se posao uopšte obavio kako treba.Usvajanje veština u ovoj oblasti istovremeno je i prijatno iskustvo i najbrži način za prepoznavanje situacija iz prakse uz mnoštvo praktičnih primera kako se one mogu prevazići i dovesti do prednosti i uspešno obavljenog posla.Ciljna grupa:

- Menadžeri svih nivoa

- Svi koji žele da poboljšaju svoje kompetencije i motivacione veštine u poslovnom okruženju

- Svi koji žele da se usavršavaju na ličnom planuCilj treninga:

- povećanje zadovoljstva poslom,

- povećanje motivacije za posao na ličnom planu,

- povećanje efikasnosti procesa koji treba da rezultira finansijskom dobiti,

- povećanje kapaciteta za prihvatanje novih motivacionih tehnologija i metoda.Za menadžere dodatna korist:

- povećanje inovativnosti u strategijama,

- smanjenje stepena fluktuacije zaposlenih,

- poboljšanje imidža kompanije kroz optimalno funkcionisanje,

- efikasno upravljanje rizicima.Teme:

- Zašto nam je motivacija važna? Veza između zadovoljstva poslom i radne uspešnosti

- Šta nas podstiče da postižemo vrhunske rezultate?

o motivacija i karakteristike posla

o motivacija i karakteristike radne organizacije

o motivacija i individualne razlike; individualni ciljevi i vrednosti

- Principi motivacije

- Psihološki ugovor - očekivanja i pravednost

- Upravljanje pomoću ciljeva (Management By Objectives - MBO); SMART ciljevi

- Efikasna i uvremenjena povratna informacija kao sredstvo upravljanja zadovoljstvom poslom

- Komunikacija i zadovoljstvo poslom

- Kvalitetna organizacija kompanije kao osnov motivacionog sistema.

o Principi i vrednosti kompanije

o Strateški ciljevi kompanije

o Organizaciona kultura

- Uloga menadžera

- Definisanje efektivnog sistema ocene radnog učinka

- Definisanje sistema nagrađivanja

- Upravljanje razvojem karijere i zadovoljstvo poslom

- Kako stići od prosečnog do visoko produktivnog tima?

- Humor i kreativnostPo završetku polaznik je osposobljen da:

- razume kako da se sam motiviše koristeći najefikasnije metode motivacije

- samospozna kompetencije i motivaciju sebe i drugih, kao i planiranje potrebnih koraka usavršavanja veština motivacije

Cene

Cena treninga iznosi 18.840,00 RSD