Motivacija za rad i zadovoljstvo poslom

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ulaskom stranih kompanija na tržište, kao i privatizacijom, podiže se nivo zahteva u pogledu veština koje zaposleni treba da poseduju, tako da sve više do izražaja dolaze kvaliteti koji se stiču konstantnim obrazovanjem i treningom. Sa stanovišta ponašanja ličnosti, motivacija daje mogućnost da se objasni, predvidi i utiče na ponašanje.

Istraživanja su pokazala da lično zadovoljstvo umnogome zavisi od toga koliko je čovek zadovoljan poslom koji obavlja, i karijerom, kao i društvenim ugledom tog poziva.

Tokom ovog treninga, imaćete prilike da, koristeći nove modele i taktike prezentovane u studijama slučaja:
- primenite u praksi nove principe i tehnike motivacije zaposlenih i
- rešite izazove za koje ste ranije smatrali da su nesavladivi.
Većina zaposlenih na svom radnom mestu mora pokazati visok nivo motivisanosti kako bi se posao uopšte obavio kako treba.

Usvajanje veština u ovoj oblasti istovremeno je i prijatno iskustvo i najbrži način za prepoznavanje situacija iz prakse uz mnoštvo praktičnih primera kako se one mogu prevazići i dovesti do prednosti i uspešno obavljenog posla.

Ciljna grupa:
- Menadžeri svih nivoa
- Svi koji žele da poboljšaju svoje kompetencije i motivacione veštine u poslovnom okruženju
- Svi koji žele da se usavršavaju na ličnom planu

Cilj treninga:
- povećanje zadovoljstva poslom,
- povećanje motivacije za posao na ličnom planu,
- povećanje efikasnosti procesa koji treba da rezultira finansijskom dobiti,
- povećanje kapaciteta za prihvatanje novih motivacionih tehnologija i metoda.

Za menadžere dodatna korist:
- povećanje inovativnosti u strategijama,
- smanjenje stepena fluktuacije zaposlenih,
- poboljšanje imidža kompanije kroz optimalno funkcionisanje,
- efikasno upravljanje rizicima.

Teme:
- Zašto nam je motivacija važna? Veza između zadovoljstva poslom i radne uspešnosti
- Šta nas podstiče da postižemo vrhunske rezultate?
o motivacija i karakteristike posla
o motivacija i karakteristike radne organizacije
o motivacija i individualne razlike; individualni ciljevi i vrednosti
- Principi motivacije
- Psihološki ugovor - očekivanja i pravednost
- Upravljanje pomoću ciljeva (Management By Objectives - MBO); SMART ciljevi
- Efikasna i uvremenjena povratna informacija kao sredstvo upravljanja zadovoljstvom poslom
- Komunikacija i zadovoljstvo poslom
- Kvalitetna organizacija kompanije kao osnov motivacionog sistema.
o Principi i vrednosti kompanije
o Strateški ciljevi kompanije
o Organizaciona kultura
- Uloga menadžera
- Definisanje efektivnog sistema ocene radnog učinka
- Definisanje sistema nagrađivanja
- Upravljanje razvojem karijere i zadovoljstvo poslom
- Kako stići od prosečnog do visoko produktivnog tima?
- Humor i kreativnost

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- razume kako da se sam motiviše koristeći najefikasnije metode motivacije
- samospozna kompetencije i motivaciju sebe i drugih, kao i planiranje potrebnih koraka usavršavanja veština motivacije

Cene karata

Cena treninga iznosi 18.840,00 RSD