Menica iz ugla privrede

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Menica je jedan od najrasprostranjenijih instrumenata obezbeđivanja plaćanja, a njeno izdavanje, registrovanje, realizacija, prinudna naplata preko NBS, kao i  naplata preko suda izazivaju dosta spornih pitanja. Posebno se postavlja kao sporno:
- Ko može u pravnom licu da potpiše menicu?
- Kojim pečatom treba da bude overena?
- Šta kada poverilac popuni menicu suprotno ovlašćenju?
- Kako postupiti kada je menica izgubljena ili oštećena?

Posebno pitanje se postavlja kako u uslovima blokade računa dužnika, uz pomoć menice naplatiti svoje potraživanje i kako obezbediti povoljniji redosled naplate potraživanja u uslovima kada je menični dužnik u blokadi.Takođe se postavlja pitanje korišćenja menica u spoljnotrgovinskom poslovanju i realizacija takvih menica.

Ponekad samo dva slova mogu da Vas spasu da Vam menica ne dođe na naplatu od poverioca kome niste dali menicu. Dođite i saznajte koja su to dva slova!

Seminar je interaktivan, rad je u malim grupama i imate mogućnost za postavljate pitanja i razmenite svoje iskustvo sa predavačem i kolegama i tako budete aktivan učesnik seminara.

Cilj seminara:
Praktično osposobljavanje za rad sa menicama i odgovor na sporna pitanja u praksi.

Ciljna grupa:
Finansijski direktori, komercijalisti, zaposleni u firmama koji rade na naplati potraživanja, posebno u uslovima blokade računa dužnika, kao i pravnici u privredi koji se bave naplatom potraživanja.

Teme:
- Ko može preuzeti meničnu obavezu u pravnom licu( Zakon o menici, propisi NBS, stav suda),
- Kojim pečatom se može overiti menica,
- Registracija menice, povlačenje iz registra i ponovo korišćenje već registrovanih menica,
- Podnošenje menice na izvršenje, slučajevi kada je račun dužnika ugašen,
- Prinudna naplata na osnovu menice,
- Sudski postupak naplate menice i promena redosleda prinudne naplate,
- Postupak kada je menica uništena, izgubljena ili oštećena,
- Popunjavanje menice suprotno ovlašćenju,
- Naplata potraživanja od dužnika u blokadi korišćenjem avalirane menice i postupak naplate,
- Kako onemogućiti poverioca da indosira ili eskontuje menicu,
- Naplata menice u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Izda i primi menicu,
- Registruje i povlači iz registra menice,
- Menicom izmiruje obaveze putem indosamenta,
- Koristi avalirane menice radi naplate potraživanja od dužnika,
- Obezbedi prioritet i povoljniji redosled u prinudnoj naplati menica od dužnika, posebno u uslovima kada je dužnik u blokadi,
- Koristi menicu u spoljnotrgovinskom poslovanju.

Predavač:
Ivana Barać, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Cene karata

Cena kotizacije je 18.840,00 RSD