Menica iz ugla privrede

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Menica je jedan od najrasprostranjenijih instrumenata obezbeđivanja plaćanja, a njeno izdavanje, registrovanje, realizacija, prinudna naplata preko NBS, kao i  naplata preko suda izazivaju dosta spornih pitanja. Posebno se postavlja kao sporno:

- Ko može u pravnom licu da potpiše menicu?

- Kojim pečatom treba da bude overena?

- Šta kada poverilac popuni menicu suprotno ovlašćenju?

- Kako postupiti kada je menica izgubljena ili oštećena?Posebno pitanje se postavlja kako u uslovima blokade računa dužnika, uz pomoć menice naplatiti svoje potraživanje i kako obezbediti povoljniji redosled naplate potraživanja u uslovima kada je menični dužnik u blokadi.Takođe se postavlja pitanje korišćenja menica u spoljnotrgovinskom poslovanju i realizacija takvih menica.Ponekad samo dva slova mogu da Vas spasu da Vam menica ne dođe na naplatu od poverioca kome niste dali menicu. Dođite i saznajte koja su to dva slova!Seminar je interaktivan, rad je u malim grupama i imate mogućnost za postavljate pitanja i razmenite svoje iskustvo sa predavačem i kolegama i tako budete aktivan učesnik seminara.Cilj seminara:

Praktično osposobljavanje za rad sa menicama i odgovor na sporna pitanja u praksi.Ciljna grupa:

Finansijski direktori, komercijalisti, zaposleni u firmama koji rade na naplati potraživanja, posebno u uslovima blokade računa dužnika, kao i pravnici u privredi koji se bave naplatom potraživanja.Teme:

- Ko može preuzeti meničnu obavezu u pravnom licu( Zakon o menici, propisi NBS, stav suda),

- Kojim pečatom se može overiti menica,

- Registracija menice, povlačenje iz registra i ponovo korišćenje već registrovanih menica,

- Podnošenje menice na izvršenje, slučajevi kada je račun dužnika ugašen,

- Prinudna naplata na osnovu menice,

- Sudski postupak naplate menice i promena redosleda prinudne naplate,

- Postupak kada je menica uništena, izgubljena ili oštećena,

- Popunjavanje menice suprotno ovlašćenju,

- Naplata potraživanja od dužnika u blokadi korišćenjem avalirane menice i postupak naplate,

- Kako onemogućiti poverioca da indosira ili eskontuje menicu,

- Naplata menice u spoljnotrgovinskom poslovanju.Po završetku polaznik je osposobljen da:

- Izda i primi menicu,

- Registruje i povlači iz registra menice,

- Menicom izmiruje obaveze putem indosamenta,

- Koristi avalirane menice radi naplate potraživanja od dužnika,

- Obezbedi prioritet i povoljniji redosled u prinudnoj naplati menica od dužnika, posebno u uslovima kada je dužnik u blokadi,

- Koristi menicu u spoljnotrgovinskom poslovanju.Predavač:

Ivana Barać, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Cene

Cena kotizacije je 16.700,00 RSD + PDV