KPI i modeli za izveštavanje u upravljanju zalihama i lancima snabdevanja u EXCEL-u

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Adekvatno upravljanje zalihama rešava:

- vremenski nesklad između tražnje i snabdevanja,

- obezbeđenje potrebnih materijala i roba tako da se proces proizvodnje i distribucije može odvijati ravnomerno i neprekidno.U praksi se često dešava da dolazi do nesklad između potreba i raspoloživosti materijala i robe koja se koristi u proizvodnji i distribuciji.U upravljanju zalihama se koriste metode i simulacioni modeli sa izabranim pokazateljima performansi koje oslikavaju stanje materijalnih tokova firme.Oni se koriste u svrhe da:

- predividite koje proizvode kupci žele da kupe,

- u svakom trenutku možete zadovoljiti tražnju kupaca,

- nadomesti neizvesnost između inteziteta snabdevanja i inteziteta tražnje.U kompanijama, kako stranim, tako i domaćim jedno od merila uspeha je profit.Poslovno izveštavanje se sastoji od izabranih pokazatelja performansi koje oslikavaju stanje firme. Drugo merilo uspeha i „zdravlja“ kompanije su pokazatelji performansi (KPI – Key Performance Indicators) koji se menjaju svakodnevno.Da bi menadžment znao šta i kako radi, i kakvi su efekti donetih odluka neophodan alat su izveštaji koji sadrže pokazatelje performansi npr.

- procenat profita po grupama proizvoda,

- procenat kupaca koji se vraćaju i sl.,

koji se prate kroz vreme. Moderno izveštavanje ne bi trebalo da bude fokusirano samo na profit (iako je bitan) već na različite grupe pokazatelja. Upravljanje zalihama ima značajan uticaj na ostale poslovne funkcije u kompaniji, posebno na logističke operacije, prodaju, marketing, finansije i itd.Na ovom treningu bićete osposobljeni da koristite osnovni alat za modeliranje tokova u procesu upravljanja zalihama- Excel spredšit alate.Metod rada na treningu se realizuje kroz:

- predavanja, interaktivna diskusija, analiza slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema,

- rad na lap-top računaru kroz pristup zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti.Krajnji korisnici spredšitova pripadaju raznovrsnim poslovnim funkcijama: finansije, logistika, inženjering, proizvodnja, marketing, prodaja i administracija.Ciljna grupa:

Srednji i viši nivo menadžementa i službenika državnih i privatnih preduzeća, preduzetnici, kao i svi oni koji se bave upravljanjem zalihama i/ili bave poslovnim izveštavanjem u svojim kompanijama.Cilj treninga:

Unapređenje znanja i sposobnosti polaznika u oblasti kreiranja modela za upravljanje zalihama i kreiranja izveštaja u spredšitovima, nad podacima sa kojima se polaznici susreću u poslovnom okruženju.U toku obuke, prezentovaće se iskustva i znanja stečena tokom višegodišnje prakse, kao i znanja i iskustva, tzv. „dobra praksa“ kroz primere zasnovane na realnim problemima.Tokom treninga polaznici će savladati konkretne metode i tehnike za upravljanje zalihama i poslovnog izveštavanja, koje će moći da primene u radu svojoj oblasti poslovanja.Teme:

1. Upravljanje zalihama:

- karakteristike i tipovi zaliha,

- knjigovodstveno praćenje zaliha (materijala, robe, inventara i osnovnih sredstava),

- osnovni troškovi u upravljanju zalihama, ABC analiza, metoda gornje granice pounjenosti zaliha,

- KPI u praćenju zaliha (koeficijent obrta zaliha, broj dana vezivanja zaliha, sigurnosne zalihe),

- „push i pull“ model organizacije poručivanja zaliha,

- upravljanje zalihama kod dobavljača (VMI koncept),

- skladištenje zaliha (vrste skladišta, organizacija skladišta, komisioniranje zaliha),

- KPI u skladištenju i distribuciji zaliha, strategije distibucije i njihov uticaj na zalihe.

2. Modeliranje materijalnih i robnih tokova zaliha:

- pojam modela, tipovi modela, dijagrami tokova,

- pojam objekta diskretnog upravljanja, identifikacija elemenata modela objekta diskretnog upravljanja,

- opisivanje dinamike sistema upotrebom diskretnih jednačina i nejednačina (za rešavanje problema upravljanja zalihama koristi se optimalno upravljanje diskretnim sistemima),

- definisanje promenljivih modela, izrada simulacionog modela u spredšitovima sa jasno naznačenim: zakonom ponašanja, oblasti upravljanja i kriterijum efikasnosti upravljanja.

3. Modeli za upravljanje zalihama:

- karakteristike modela za upravljanje zalihama,

- tipovi modela (sa nezavisnom tražnjom i zavisnom tražnjom), deterministički i probabilistički modeli, statički i dinamički modeli,

- prevođenje statičkih u dinamičke modele, osnovni troškovi u upravljanju zalihama,

- model ekonomične količine naručivanja (EOQ),

- model ekonomične količine proizvodnje (EPQ),

- varijacije modela EOQ i EPQ modela,

- probabilistički modeli naručivanja zaliha.

4. Alati za izvođenje “what-if “ analize; pivot tabele:

- scenario manager i traženje željenih vrednosti komandom Goal Seek,

- opcije za rad sa pivot tabelama, formiranje pivot izveštaja,

- grupisanje podataka,

- postavljanje pivot grafika.

5. 3D funkcije, Excel pametne tabele:

- kreiranje 3D funkcija (sum, average, count, counta, max, min i druge)

- kreiraje pametnih tabela,

- rad sa pametnim tebelama.Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:

- razume i primene koncept upravljanja zalihama,

- razume i primene koncept poslovnog izveštavanja,

- modelira materijalne i nematerijalne tokova zaliha,

- razume i primene mogućnosti spredšitova u upravljanju zalihama i poslovnom izveštavanjuMetod rada:

- predavanja, interaktivna diskusija, analiza slučajeva iz prakse, rešavanje konkretnih problema,

- pristup zasnovan na grupnom i individualnom radu u okviru radionica i diskusije sa stručnjacima za navedene oblasti.Predavači:

Slobodan Antić, menadžer logistike, konsultant i docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu. Dugogodišnje iskustvo stekao je kao konsultatnt u privredi u oblasti logistike, nabavke, kvaliteta sistema.Lena Đorđević, Docent na Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu. Predavač sa višegodišnjim iskustvom u oblasti spredšit kurseva osnovnog, srednjeg i naprednog nivoa, spredšit analitike, primene spredšitova u različitim oblastima poslovanja.

Cene

Cena obuke iznosi 58.700,00 RSD + PDV