Korporativno upravljanje

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Korporativno upravljanje stvara uslove u kojima će ponašanje i upravljanje menadžera biti u interesu ostvarenja ciljeva organizacije, pruža podsticaj Rukovodiocima javnih preduzeća za

uspostavljanje efikasnog sistema kontrole i nadgledanja poslovanja, kao i vođenju organizacije. Unapređenje prakse korporativnog upravljanja je „conditio sine qua non“ za društva koja žele da prosperiraju, da osiguraju dodatni kapital, da ostvare konkurentnu prednost i opstanu u

svetu sve većih konkurentnih izazova u brzo promenljivoj okolini, podjednako tako i za zemlje koje žele da povećaju investicije, da privuku inostrana ulaganja i ostvare privredni rast.Cilj je seminara je ojačavanje položaja Rukovodioca javnih preduzeća edukacijom u cilju povećanja stručnosti, uključenosti i odgovornosti.

Uspešno rukovođenje organizacijom treba da bude uokvireno dugoročnom orijentacijom organizacije na stvaranje vrednosti za sve svoje korisnike. Rukovodioci javnih preduzeća imaju glavnu ulogu u korporativnom upravljanju sa zadatkom razumnog i nepristrasnog usklađivanja interesa i rešavanja konfliktnih situacija koje mogu da ugroze prosperitet organizacije.Misija seminara je edukacija Rukovodioca sa ciljem uspostavljanja efikasnijih komunikacionih kanala u izgradnji mehanizama koji će realizovati usaglašene dugoročne ciljeve i oblikovati jasne strategije. Seminar je namenjen sadašnjim i budućim Rukovodiocima javnog sektora.PROGRAM SEMINARA :

Program seminara se sastoji od modula koji pokrivaju osnove korporativnog upravljanja:

- Proces i mehanizmi korporativnog upravljanja

- Makroekonomsko okruženje korporativnog upravljanja

- EU-regulativa i nacionalni kontekst korporativnog upravljanja

- Uloga i upravljanje javnih preduzećem (organizacijom)

- Analiza finansijskih izveštaja

- Korporativno izveštavanje

- Revizija i interna kontrola

- Poslovna forenzika i problematika korporativnog upravljanja

- Menadžersko nagrađivanje

- Upravljanje rizicima i korporativno upravljanje

- Društveno odgovorno poslovanje

- Vodstvo u upravljačkim strukturamaPredavač:

Dr. Krpan Željko, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske

organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).Učesnici seminara dobijaju uverenje o stručnom usavršavanju.

Cene

Cena kotizacije 14.400 + PDV

Izvor: sevoi.eu