Korporativno upravljanje

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Korporativno upravljanje stvara uslove u kojima će ponašanje i upravljanje menadžera biti u interesu ostvarenja ciljeva organizacije, pruža podsticaj Rukovodiocima javnih preduzeća za
uspostavljanje efikasnog sistema kontrole i nadgledanja poslovanja, kao i vođenju organizacije. Unapređenje prakse korporativnog upravljanja je „conditio sine qua non“ za društva koja žele da prosperiraju, da osiguraju dodatni kapital, da ostvare konkurentnu prednost i opstanu u
svetu sve većih konkurentnih izazova u brzo promenljivoj okolini, podjednako tako i za zemlje koje žele da povećaju investicije, da privuku inostrana ulaganja i ostvare privredni rast.

Cilj je seminara je ojačavanje položaja Rukovodioca javnih preduzeća edukacijom u cilju povećanja stručnosti, uključenosti i odgovornosti.
Uspešno rukovođenje organizacijom treba da bude uokvireno dugoročnom orijentacijom organizacije na stvaranje vrednosti za sve svoje korisnike. Rukovodioci javnih preduzeća imaju glavnu ulogu u korporativnom upravljanju sa zadatkom razumnog i nepristrasnog usklađivanja interesa i rešavanja konfliktnih situacija koje mogu da ugroze prosperitet organizacije.

Misija seminara je edukacija Rukovodioca sa ciljem uspostavljanja efikasnijih komunikacionih kanala u izgradnji mehanizama koji će realizovati usaglašene dugoročne ciljeve i oblikovati jasne strategije. Seminar je namenjen sadašnjim i budućim Rukovodiocima javnog sektora.

PROGRAM SEMINARA :
Program seminara se sastoji od modula koji pokrivaju osnove korporativnog upravljanja:
- Proces i mehanizmi korporativnog upravljanja
- Makroekonomsko okruženje korporativnog upravljanja
- EU-regulativa i nacionalni kontekst korporativnog upravljanja
- Uloga i upravljanje javnih preduzećem (organizacijom)
- Analiza finansijskih izveštaja
- Korporativno izveštavanje
- Revizija i interna kontrola
- Poslovna forenzika i problematika korporativnog upravljanja
- Menadžersko nagrađivanje
- Upravljanje rizicima i korporativno upravljanje
- Društveno odgovorno poslovanje
- Vodstvo u upravljačkim strukturama

Predavač:
Dr. Krpan Željko, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, i Izvršni direktor Evropske
organizacije za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Učesnici seminara dobijaju uverenje o stručnom usavršavanju.

Cene karata

Cena kotizacije 14.400 + PDV

Izvor: sevoi.eu