Kontinuirane edukacije inspektora

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Udruženje "Reformator" u okviru svoje kontinuirane edukacije inspektora organizuje obuku Primena izmenjenih odredaba zakona o inspekcijskom nadzoru, javnost rada inspekcijskih službi i krivično-pravni i procesno pravni aspekti inspekcijskog nadzoraObuka je namenjena:

- Rukovodiocima inspekcijskih službi i inspektorima iz organa lokalne samouprave, pokrajinske autonomije i državne uprave , kao i službenicima odgovornim za poslove unutrašnje kontrole inspekcija

- Službenicima odgovornim za primenu propisa o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti

- Načelnicima opštinskih/gradskih uprava i njihovim zamenicima, rukovodiocima drugih organa i službi lokalne samouprave i autonomne pokrajine i državne uprave

- Gradonačelnicima/predsednicima opština i njihovim pomoćnicima, savetnicima i članovima kabineta; članovima opštinskih/gradskih veća; odbornicima gradskih/opštinskih skupština i drugim funkcionerima u organima JLS i AP i državne uprave koji su odgovorni za organizovanje rada ili za nadzor nad radom inspekcijskih poslova i službi

- Svim zainteresovanima za teme obukeTematske oblasti:

- Izvršenje poslovnih obaveza i praktična primena propisa u oblastima:

- inspekcijskog nadzora i

- javnost rada inspekcijskih službi, primenu propisa o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti

- Stavovi i preporuke upravne inspekcije u vezi sa praktičnom primenom izmenjenih odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru

- Uputstva nadležnih organa za pravilnu primenu propisa u oblasti javnosti rada i zaštite podataka o ličnosti u vezi sa inspekcijskim nadzorom

- Prava, obaveze i odgovornosti inspekcijskih službi kada se u istoj pravnoj stvari vodi krivični, parnični ili drugi sudski postupak i saradnja sa nadležnim pravosudnim organima i službama

- Posledice nepravilnog izvrešenja poslovnih obaveza i saveti za prevazilaženje problema u praksiPredavači i uvodničari:

- Nenad Šarkoćević, Dragan Mišković i Zoran Petrović – Upravna inspekcija

- Ivana Antić – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

- Slavoljupka Pavlović – Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

- Teodora D. Marić – advokat iz Beograda, stručnjak za procesno pravo

- mr Aleksandar Panovski, Centar za edukaciju, investicije i održivi razvoj “REFORMATOR”Program rada

09.30-10.00 Prijavljivanje učesnika i podela materijala10.00-10.10 OTVARANJE OBUKE10.10-10.25 UVOD – Pregled izmena normativnog okvira za vršenje inspekcijskog nadzora i zaštitu podataka o ličnosti: izmene i dopune Zakona o inspekcijskom nadzoru - na snazi od 16. decembra 2018. godine; novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti – na snazi od 21. novembra 2018. godine

- Aleksandar Panovski10.10-11.30 I DEO – Primena najvažnijih izmena i dopuna odredaba Zakona o inspekcijskom nadzoru

Novine vrste inspekcijskog nadzora; Izmene u planiranju različitih vrsta nadzora i njihova primena; Zajedničko uređivanje inspekcijskog nadzora u više lokalnih samouprava i kako se ono sprovodi; Priprema kontrolnih lista i Nalog za inspekcijski nadzor – šta je novo, a šta se više ne primenjuje? Novi izuzeci za obaveštavanje o inspekcijskom nadzoru i njihova primena; Prikrivena kupovina – kada i kako se primenjuje u vršenju inspekcijskog nadzora? Nove obaveze u pogledu evidencije o inspemkcijskom nadzoru i dr.

- Nenad Šarkoćević, Zoran Petrović i Dragan Mišković11.30–12.00 ODGOVORI NA PITANJA, stavovi i preporuke predavača za prevazilaženje problema u praksi12.00 do 12.30 Pauza za posluženje12.30-13.30 II DEO – Primena opštih pravila o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora

Koje informacije inspekcije moraju da objavljuju, za koje su dužne da obezbede slobodan pristup zainteresovanima, a koji su izuzeci? Kako postupiti u slučajevima zahteva za preobimnim informacijama? Najvažnije nove obaveze za zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa vršenjem inspekcijskog nadzora i preporuke za njihovu primenu u praksi…

- Najava novina u normativnom okviru za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

- Ivana Antić, Slavoljupka Pavlović13.30-13.45 ODGOVORI NA PITANJA, stavovi i preporuke predavača za prevazilaženje problema u praksi13.45-14.30 III DEO - Krivično pravni i procesno pravni aspekti vršenja inspekcijskog nadzora

Koje su krivično pravne posledice i obaveze tokom vršenja inspekcijskog nadzora u praksi? Uviđaj u stambenom prostoru ili vozilu i veza sa krivično-pravnim propisima; Kako postupiti kada je stan ili poslovni prostor zapečaćen u krivičnom postupk? Postupanje inspektora kada se u istoj pravnoj stvari se vodi krivični, parnični ili neki drugi sudski postupak; Saradnja inspekcijskih službi i nadležnih pravosudnih organa i službi..

- Teodora D. Marić14.30-14.45 ODGOVORI NA PITANJA, stavovi i preporuke predavača za prevazilaženje problema u praksi

- Završna diskusija

- Podela sertifikataPrijava učešća:

- elektronskoom poštom: edukacije@reformator.rs ili

- telefonom: Olivera Stanojević 060 0320 175Dodatne informacije:

- o temama sa obuke: Aleksandar Panovski 060 03 2017 3

- o organizaciji obuke: Olivera Stanojević 060 03 2017 5

Cene

Kotizacija: 8.900,00 RSD (+PDV)
Naknada za učešće prvog i drugog učesnika posebno, iz iste lokalne samouprave, organa autonomne pokrajine ili državne uprave (u cenu je uključeno: prisutvovanje obuci; materijal u elektronskom obliku; konsultacije sa predavačima; radni pribor i sertifikat o učešću; osveženje u pauzi; organizacija obuke)

Pogodnosti: 4.900,00 RSD (+PDV)
Pojedinačna naknada za učešće za trećeg i svakog sledećeg učesnika posebno, iz iste lokalne samouprave, organa autonomne pokrajine ili državne uprave

Način uplate
Naknadu za učešće na obuci uplatiti nakon dobijanja predračuna po podnetoj prijavi.