Konsolidovani finansijski izveštaji

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Konsolidovani finansijski izveštaji su finansijski izveštaji grupe u kojima su:
- imovina,
- obaveze,
- sopstveni kapital,
- prihodi,
- rashodi i tokovi gotovine matičnog entiteta i njegovih zavisnih entiteta
prezentovani kao da su jedan ekonomski entitet. Zbog toga se sve vrednosti nastale iz poslovnih događaja između članova grupe isključuju iz konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Cilj konsolidovanih finansijskih izveštaja je da pruže informacije o finansijskom položaju grupe kao i o uspešnosti grupe. Ove informacije su bitne i za interne i za eksterne korisnike finansijskih izveštaja. Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja je vremenom sve značajnije jer se povećava broj pravnih lica koja imaju obavezu da ih sastave.

Pravna lica koja sastavljaju konsolidovane godišnje finansijske izveštaje (matična pravna lica) dužna su da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre radi javnog objavljivanja najkasnije do 31. jula naredne godine, osim javnih akcionarskih društava koja imaju obavezu da svoje konsolidovane izveštaje dostave Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi, kao i da ih objave na svojoj internet stranici najkasnije do 30. aprila naredne godine.

Ciljna grupa:
Računovođe, finansijski direktori, zaposleni u računovodstvu i finansijama i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:
Osposobljavanje za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Teme:
- Važeća zakonska regulativa na osnovu koje se sastavljaju konsolidovani finansijski izveštaji,
- Pojam kontrole i gubitak kontrole,
- Određivanje kruga konsolidovanja,
- Računovodstveni tretman ulaganja u zavisna, pridružena i zajednički kontrolisana pravna lica u pojedinačnim finansijskim izveštajima matičnog pravnog lica,
- Postupci konsolidovanja,
- Studija slučaja: Primer konsolidovanja finansijskih izveštaja,
- Porez na dobit u konsolidovanim finansijskim izveštajima,
- Pitanja iz prakse vezana za konsolidovane finansijske izveštaje.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Razume važeću zakonsku regulativu na osnovu koje se sastavljaju konsolidovani finansijski izveštaji,
- Shvati pojam kontrole za potrebe konsolidovanja,
- Odredi koja pravna lica ulaze u krug konsolidovanja,
- Primeni postupke konsolidovanja,
- Pravilno iskaže tekuće i odložene poreze u konsolidovanim finansijskim izveštajima,
- Se upozna sa načinom sastavljanja konsolidovanog bilansa stanja, bilansa uspeha i izveštaja o ostalom rezultatu.
- Se upozna sa načinom sastavljanja konsolidovanog izveštaja o tokovima gotovine i konsolidovanog izveštaja o promenama na kapitalu.

Predavač:
- Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene karata

Cena seminara: 20.040,00

Izvor: mngcentar.com