Ključni indikatori performansi (KPI) ljudskih resursa

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kako unaprediti efikasnost i efektivnost HR funkcije i uskladiti ciljeve aktivnosti ljudskih resursa sa strategijom organizacije? Učinite to definisanjem ključnih indikatora HR performansi i njihovim praćenjem kroz odgovarajući sistem izveštavanja. Pohađanjem ovog treninga dobijate konkretne alate kojima ćete to moći da uradite jednostavno i brzo.

Rad sektora za ljudske resurse utiče na sve aspekte poslovanja jedne kompanije, stoga je neophodno posvetiti mu posebnu pažnju. Kako bi se pratili:
- efikasnost i efektivnost HR aktivnosti i
- ishodi koji se odnose na zaposlene
u praksi se uspešno koristi odgovarajuća metrika, odnosno indikatori učinka, koji nam govore o tome da li smo na pravom putu ostvarivanja ciljeva ljudskih resursa i da li se naši napori uklapaju u širu strategiju organizacije.

Istraživanjima je potvrđeno da definisanje odgovarajućih indikatora i sistema izveštavanja o ljudskim resursima podiže učinak celokupne organizacije. Zbog toga se ovom problemu mora posvetiti odgovarajuća pažnja i resursi. KPI-evi ljudskih resursa su putokaz menadžmentu za stvaranje zdrave osnove i snage za dugoročan uspeh u poslovanju.

Cilj treninga:
Cilj treninga je sticanje praktično primenljivih znanja i veština za izbor i primenu ključnih indikatora performansi koje odgovaraju konkretnoj organizaciji.

Ciljna grupa:
- Rukovodioci
- Zaposleni u ljudskim resursima
- Zaposleni zaduženi za strateško planiranje u organizaciji
- Zaposleni na pozicijama kontrolinga, plana i analize
- Najviši menadžment

Teme:
- Pojam i tipologija ključnih indikatora performansi – indikatori performansi i indikatori rezultata, vodeći indikatori i indikatori prošlih rezultata, indikatori po funkcionalnim oblastima
- HR lanac vrednosti – aktivnosti koje se dele na HR aktivnosti i procese, HR ishode i organizacione ciljeve
- Ključni HR indikatori performansi – preko 20 najčešće korišćenih indikatora u praksi
- Način računanja indikatora – primeri rada sa bazama podataka
- Dizajniranje mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja o ljudskim resursima
- Povezivanje ključnih HR indikatora performansi sa strateškim i operativnim ciljevima organizacije

Po završetku treninga polaznici će biti osposobljeni da:
- Razumeju kako se izračunavaju pojedini HR indikatori;
- Odrede koji su im podaci neophodni za računanje željenih indikatora HR funkcije;
- Definišu ključne indikatore performansi karakteristične za njihovu organizaciju;
- Samostalno izračunaju željene indikatore HR performansi.

Dodatne dobiti za polaznike:
- Pre-test;
- Skripta koju bi trebalo pročitati pre treninga;
- Prezentacija;
- Sređene Excel tabele sa mogućnošću izračunavanja 20 najčešće korišćenih indikatora performansi;
- Post-test;
- Skripta sa opisima 20 najčešće korišćenih indikatora.

Trener:
Miloš Jevtić, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti projektovanja organizacija, strateškog menadžmenta i sistema merenja performansi i docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Akreditovani je konsultant kompanije Hofstede i kompanije Human Synergetics za promenu organizacione kulture.
Može se pohvaliti sa preko 50 komercijalnih projekata (izrada poslovnih planova, studije izvodljivosti, organizaciono restrukturiranje…) na kojima je učestvovao i još većim brojem obuka za različite ciljne grupe. Do sada je održao obuke za više od 1300 zaposlenih iz različitih kompanija (NIS, Telekom Srbija, Energoprojekt, Tigar Tyres, Galenika, Komercijalna banka i mnoge druge) i redovne akademske kurseve za preko 10 000 studenata.

Cene karata

Cena obuke iznosi 23.760,00 RSD