Ključni indikatori performansi (KPI) ljudskih resursa

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kako unaprediti efikasnost i efektivnost HR funkcije i uskladiti ciljeve aktivnosti ljudskih resursa sa strategijom organizacije? Učinite to definisanjem ključnih indikatora HR performansi i njihovim praćenjem kroz odgovarajući sistem izveštavanja. Pohađanjem ovog treninga dobijate konkretne alate kojima ćete to moći da uradite jednostavno i brzo.Rad sektora za ljudske resurse utiče na sve aspekte poslovanja jedne kompanije, stoga je neophodno posvetiti mu posebnu pažnju. Kako bi se pratili:

- efikasnost i efektivnost HR aktivnosti i

- ishodi koji se odnose na zaposlene

u praksi se uspešno koristi odgovarajuća metrika, odnosno indikatori učinka, koji nam govore o tome da li smo na pravom putu ostvarivanja ciljeva ljudskih resursa i da li se naši napori uklapaju u širu strategiju organizacije.Istraživanjima je potvrđeno da definisanje odgovarajućih indikatora i sistema izveštavanja o ljudskim resursima podiže učinak celokupne organizacije. Zbog toga se ovom problemu mora posvetiti odgovarajuća pažnja i resursi. KPI-evi ljudskih resursa su putokaz menadžmentu za stvaranje zdrave osnove i snage za dugoročan uspeh u poslovanju.Cilj treninga:

Cilj treninga je sticanje praktično primenljivih znanja i veština za izbor i primenu ključnih indikatora performansi koje odgovaraju konkretnoj organizaciji.Ciljna grupa:

- Rukovodioci

- Zaposleni u ljudskim resursima

- Zaposleni zaduženi za strateško planiranje u organizaciji

- Zaposleni na pozicijama kontrolinga, plana i analize

- Najviši menadžmentTeme:

- Pojam i tipologija ključnih indikatora performansi – indikatori performansi i indikatori rezultata, vodeći indikatori i indikatori prošlih rezultata, indikatori po funkcionalnim oblastima

- HR lanac vrednosti – aktivnosti koje se dele na HR aktivnosti i procese, HR ishode i organizacione ciljeve

- Ključni HR indikatori performansi – preko 20 najčešće korišćenih indikatora u praksi

- Način računanja indikatora – primeri rada sa bazama podataka

- Dizajniranje mesečnih, kvartalnih i godišnjih izveštaja o ljudskim resursima

- Povezivanje ključnih HR indikatora performansi sa strateškim i operativnim ciljevima organizacijePo završetku treninga polaznici će biti osposobljeni da:

- Razumeju kako se izračunavaju pojedini HR indikatori;

- Odrede koji su im podaci neophodni za računanje željenih indikatora HR funkcije;

- Definišu ključne indikatore performansi karakteristične za njihovu organizaciju;

- Samostalno izračunaju željene indikatore HR performansi.Dodatne dobiti za polaznike:

- Pre-test;

- Skripta koju bi trebalo pročitati pre treninga;

- Prezentacija;

- Sređene Excel tabele sa mogućnošću izračunavanja 20 najčešće korišćenih indikatora performansi;

- Post-test;

- Skripta sa opisima 20 najčešće korišćenih indikatora.Trener:

Miloš Jevtić, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti projektovanja organizacija, strateškog menadžmenta i sistema merenja performansi i docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Akreditovani je konsultant kompanije Hofstede i kompanije Human Synergetics za promenu organizacione kulture.

Može se pohvaliti sa preko 50 komercijalnih projekata (izrada poslovnih planova, studije izvodljivosti, organizaciono restrukturiranje…) na kojima je učestvovao i još većim brojem obuka za različite ciljne grupe. Do sada je održao obuke za više od 1300 zaposlenih iz različitih kompanija (NIS, Telekom Srbija, Energoprojekt, Tigar Tyres, Galenika, Komercijalna banka i mnoge druge) i redovne akademske kurseve za preko 10 000 studenata.

Cene

Cena obuke iznosi 23.760,00 RSD