Kako do ušteda u nabavci?

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Na ovom treningu ćete se detaljno upoznati sa:
- suštinom ušteda,
- vrstama ušteda koje postoje,
- šta jesu uštede, a šta je izbegavanje troškova ili šta su izgubljene mogućnosti,
- načinima kako da Vam ne preuzmu zasluge i
- postavljanjem sistema koji će biti u mogućnosti da generiše uštede na konstantnom nivou.

Kratkoročnim efektima ćemo se pozabaviti, ali naglasak će biti na dugoročnim efektima.

Uštede su večita tema u nabavci. Svi se trude da ih kreiraju, da ih što bolje prezentuju i na kraju očekuju da budu nagrađeni zbog njih. Na ovom treningu ćemo malo drugačije pristupiti uštedama. One ne moraju biti samo cilj, one mogu biti i posledica valjanog rada u nabavci, dobrom sistemu, pravoj organizaciji i ispravnoj strategiji. Veoma je stresno očekivanje da uštede mogu rasti iz godine u godinu uz sve ostale nepromenjene parametre, čega smo često svedoci. Kada su pregovori jedini alat, dobavljač može spuštati cene do odredjene granice, ali ne i beskonačno. Savladajte konkretne tehnike i alate koji će Vam omogućiti da ostvarite višestruke uštede u nabavci uz izbegavanje najčešćih grešaka koje se pritom javljaju.

Cilj treninga:
Upoznavanje sa konceptom ušteda u nabavnom poslovanju.

Ciljna grupa:
Svi nabavljači i oni koji imaju veze sa nabavkom, finansijeri koji rade sa nabavkom, zaposleni u kontrolingu koji su zaduženi za nabavku, i svi koji žele da doprinesu uspehu kompanije.

Teme:
- Definisanje ušteda
- Ugovaranje ušteda
- Cost avoidance
- Opportunity loss
- Kraljićeva matrica
- Strategija nabavke
- Nabavni projekti
- Nabavne specifikacije
- Redukcija baze dobavljača
- Redukcija asortimana nabavke
- Make or buy
- Standardizacija
- Pregovaranje kao strategija za kreiranje ušteda
- Uvođenje novog dobavljača
- Uvođenje novih materijala
- Inovacije
- Ukrupnjavanje nabavke
- Master agreement-i
- Centralizacija nabavke
- Central lead action network
- Konzorcione nabavke
- E-aukcije
- IT kao podrška za kreiranje ušteda

Po završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:
- Razumeju koncept ušteda;
- Prepoznaju lažne uštede;
- Predlože strategije za generisanje ušteda;
- Prepoznaju greške koje utiču na snižavanje ušteda;
- Razumeju koncepte za agregiranje količina;
- Samouvereno pristupe pregovorima sa dobavljačima;
- Prezentuju uštede na način da budu razumljive nadređenima;
- Postanu ambasadori za predlaganje ušteda.

Cene karata

Cena obuke iznosi 22.440,00 RSD