Kako do ušteda u nabavci?

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na ovom treningu ćete se detaljno upoznati sa:

- suštinom ušteda,

- vrstama ušteda koje postoje,

- šta jesu uštede, a šta je izbegavanje troškova ili šta su izgubljene mogućnosti,

- načinima kako da Vam ne preuzmu zasluge i

- postavljanjem sistema koji će biti u mogućnosti da generiše uštede na konstantnom nivou.Kratkoročnim efektima ćemo se pozabaviti, ali naglasak će biti na dugoročnim efektima.Uštede su večita tema u nabavci. Svi se trude da ih kreiraju, da ih što bolje prezentuju i na kraju očekuju da budu nagrađeni zbog njih. Na ovom treningu ćemo malo drugačije pristupiti uštedama. One ne moraju biti samo cilj, one mogu biti i posledica valjanog rada u nabavci, dobrom sistemu, pravoj organizaciji i ispravnoj strategiji. Veoma je stresno očekivanje da uštede mogu rasti iz godine u godinu uz sve ostale nepromenjene parametre, čega smo često svedoci. Kada su pregovori jedini alat, dobavljač može spuštati cene do odredjene granice, ali ne i beskonačno. Savladajte konkretne tehnike i alate koji će Vam omogućiti da ostvarite višestruke uštede u nabavci uz izbegavanje najčešćih grešaka koje se pritom javljaju.Cilj treninga:

Upoznavanje sa konceptom ušteda u nabavnom poslovanju.Ciljna grupa:

Svi nabavljači i oni koji imaju veze sa nabavkom, finansijeri koji rade sa nabavkom, zaposleni u kontrolingu koji su zaduženi za nabavku, i svi koji žele da doprinesu uspehu kompanije.Teme:

- Definisanje ušteda

- Ugovaranje ušteda

- Cost avoidance

- Opportunity loss

- Kraljićeva matrica

- Strategija nabavke

- Nabavni projekti

- Nabavne specifikacije

- Redukcija baze dobavljača

- Redukcija asortimana nabavke

- Make or buy

- Standardizacija

- Pregovaranje kao strategija za kreiranje ušteda

- Uvođenje novog dobavljača

- Uvođenje novih materijala

- Inovacije

- Ukrupnjavanje nabavke

- Master agreement-i

- Centralizacija nabavke

- Central lead action network

- Konzorcione nabavke

- E-aukcije

- IT kao podrška za kreiranje uštedaPo završetku treninga, polaznici će biti osposobljeni da:

- Razumeju koncept ušteda;

- Prepoznaju lažne uštede;

- Predlože strategije za generisanje ušteda;

- Prepoznaju greške koje utiču na snižavanje ušteda;

- Razumeju koncepte za agregiranje količina;

- Samouvereno pristupe pregovorima sa dobavljačima;

- Prezentuju uštede na način da budu razumljive nadređenima;

- Postanu ambasadori za predlaganje ušteda.

Cene

Cena obuke iznosi 22.440,00 RSD