Javna svojina

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Iako je Zakon o javnoj svojini stupio na snagu još 2011. god, i dalje veliki broj nepokretnosti u javnoj svojini nije upisan u katastar. Brojni su problemi koji se javljaju u praksi, a koji nisu vezani samo za upis, već dileme postoje i oko raspolaganja i pribavljanja ove imovine, načina vođenja evidencije, kao i obaveza osnivača odnosno korisnika i nosilaca prava korišćenja na stvarima u javnoj svojini.Pored toga, imajući u vidu da je 2018. godine stupio na snagu Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, izmenjen je i sam postupak upisa u katastar i sada se sprovodi po službenoj dužnosti.Pozivamo Vas na naš interaktivni seminar sa eminentnim predavačima, gde će predavanjem biti obuhvaćena ova dva zakona, pri čemu će poseban akcenat biti na sledećim oblastima:

1. Zakon o javnoj svojini:

- oblici i predmet javne svojine, nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini;

- upis i evidencija javne svojine;

- upis prava svojine javnih preduzeća i društava kapitala;

- pribavljanje, raspolaganje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini;

- obaveze vlasnika, korisnika i nosilaca prava korišćenja;

- rok za podnošenje zahteva za upis u katastar.

2. Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

- novine koje uvodi ovaj zakon;

- odnos sa Zakonom o državnom premeru i katastru;

- upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti);

- obveznici dostave kroz e-šalter;

- postupak po žalbi;

- stavovi prakse.Na seminaru ćete:

- Usvojiti nova znanja i iskustva u vezi sa primenom navedenih propisa

- Upoznati se sa najčešćim problemima u praksi i načinom prevazilaženja istih

- Kroz pitanja upućena predavačima dobiti odgovore na konkretne probleme sa kojima se susrećete u radu

- Upoznati kolege iz struke, diskutovati o potencijalnim rešenjima i ostvariti nove poslovne kontakteTEME SEMINARA:

Zakon o javnoj svojini:

- oblici i predmet javne svojine, nosioci prava javne svojine i korisnici stvari u javnoj svojini

- upis i evidencija javne svojine

- upis prava svojine javnih preduzeća i društava kapitala

- pribavljanje, raspolaganje i davanje u zakup stvari u javnoj svojini

- obaveze vlasnika, korisnika i nosilaca prava korišćenja

- rok za podnošenje zahteva za upis u katastarZakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova:

- novine koje uvodi ovaj zakon

- odnos sa Zakonom o državnom premeru i katastru

- upis u katastar po službenoj dužnosti (načelo oficijelnosti)

- obveznici dostave kroz e-šalter

- postupak po žalbi

- stavovi prakseSEMINAR JE NAMENJEN:

Zaposlenima u privredi, u jedinicama lokalne samouprave i javnim preduzećima, zaposlenima u državnim organima, advokatima i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.Predavači: Miloš Bjelanović, Bojana Jakšić Kovačević

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD