Izrada programa poslovanja i korporativno upravljanje u JP u skladu sa smernicama za 2019. godinu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Edukacija je namenjena:

- Direktorima javnih preduzeća i JKP; Predsedniku i članovima Nadzornog odbora

- Rukovodiocima finansijskih i pravnih službi i zaposlenima na poslovima plana i analize

- Službenicima za javne nabavke

- Načelnicima gradskih/opštinskih uprava; Načelnicima za finansije i privredu u JLS

- Načelnicima za komunalne delatnosti i urbanizam u lokalnim samoupravama

- Zaposlenima u JLS koji su zaduženi za praćenje poslovanja JPPredavači:

Irena Bulatović, Stanimirka Mijailović - MINISTARSTVO PRIVREDE; Branimir Blagojević član REPUBLIČKE KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA i član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama; Lazar Krnjeta stručnjak za komunalne delatnosti, investicije i projekte - KOMDEL; mr Aleksandar Panovski i Nataša Pavić- edukatori i osnivači Centra REFORMATORProgram rada:I dan (nedelja, 21. oktobar 2018)15:30 - 16:00 Prijavljivanje učesnika i podela materijala16:00 - 17:30 Otvaranje stručnog skupaPRIKAZ SMERNICA ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019.

- Obavezni elementi godišnjeg programa poslovanja

- Eventualne novine u izradi programa poslovanja za 2019.

- Obavezno usaglašavanje godišnjeg PP sa dugoročnim i srednjoročnim planovimaCILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U 2019. GODINI

- Izrada plana za unapređenje korporativnog upravljanja

- Definisanje aktivnosti koje javno preduzeće treba da sprovede u oblasti profesionalizacije organa upravljanja (obavezan deo programa poslovanja)

- Usaglašavanje svih internih akata sa osnivačkim aktima i statutom

- Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja i Etičkog kodeksa (Elementi Kodeksa i preporuke za izradu)

- Transparentnost i javnost u radu javnih preduzeća kao obavezni element korporativnog upravljanja

- Definisanje sistema sertifikovanja članova organa upravljanja u JP u okviru programa stručnog usavršavanja17:30 - 17:45 Pauza17:45 - 19:00

JAVNE NABAVKE U PRAKSI - GDE SMO I ŠTA NAS OČEKUJE

- U susret novom Zakonu o javnim nabavkama: Usklađivanje sa zakonodavstvom EU; Nova terminologija u ZJN; Novi kriterijumi za dodelu ugovora-princip troškovne efikasnosti/trošak životnog ciklusa proizvoda, odnos cene i kvaliteta; Novine u angažovanju podizvodjača; Javna nabavka po partijama

- Pripreme za planiranje nabavki za 2019. godinu- od 21:00 Koktel i zabavno-rekreativni programII dan (ponedeljak, 22. oktobar 2018)09:00 - 10:45

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019 – I DEO

- Opšti podaci koji se prikazuju u godišnjim programima poslovanja: Vizija i misija; Strateška dokumenta; Propisi i interna akta; Dugoročni i srednjoročni planovi; Organizaciona šema javnog preduzeća...

- Analiza poslovanja u 2018. godini - pregled tabela i način njihovog popunjavanja: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine...

- Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu – instrukcije za izradu: Analiza tržišta; Rizici u poslovanju; Planiranje indikatora poslovanja...

- PLANIRANJE ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA ZAPOSLENIH ZA 2019 - PREGLED TABELA I NAČIN NJIHOVOG POPUNJAVANAJA:

- Ograničenja u propisima u skladu sa kojima se planiraju zarade za 2019.

- Na koji način planirati masu zarada u 2019. godini?

- Kako planirati primanja za zaposlene na neodređeno i određeno vreme, prekovremeni rad, povremene poslove...

- Kako planirati naknade za topli obrok i regres, otpremnine, solidarnu pomoć...

- ODGOVORI NA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE10:45 - 11:00 pauza11:00 - 13:00

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I KAPITALNIM INVESTICIJAMA

- Koje investicije javna preduzeća mogu i treba da rade u formi projekata?

- Kako obezbediti sufinansirajuću podršku iz domaćih i međunarodnih izvora

- Mogućnosti za primenu modela javno-privatnog partnerstva

- PRIMERI IZ PRAKSE: prekogranični projekti, projekti podržani iz donatorskih Programa (GiZ, USAID, SDC, SIDA, Japanski specijalni fond, Norveška...)- od 14:00 Izlet do Višegrada sa posetom Andrić gradu- od 21:00 Svečana večera uz muzički programIII dan (utorak 23. oktobar 2018)09:00 - 12:00 (pauza 10:30 - 10:45)

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019 – II DEO

- Planiranje kapitalnih invisticija, subvencija i cena komunalnih usluga u PP

- Planiranje investicionih ulaganja

- Planiranje indikatora poslovanja komunalnih preduzeća za merenje efikasnosti

- Cene komunalnih usluga u 2019. i finansiranje opšte komunalne potrošnje

- Planiranje nabavki u PP (Veza plana investicija sa javnim nabavkama)

- ODGOVORI NA PITANJA IZ PRAKSE:

- Primena novih propisa u oblasti elektronskog poslovanja, drumskog saobraćaja, privrednih društava na rad javnih preduzeća (obaveza prijavljivanja poslovnih prostorija, licenciranje prevoza u drum. saobraćaju...)

- Procedura za isplatu solidarne pomoći u skladu sa PKU...Dodela sertifikataPRIJAVA UČEŠĆA

- telefonom 060 03 20 175 (Olivera Stanojević)

- slanjem Prijave mejlom edukacije@reformator.rsDodatne informacije u vezi sa edukacijom: 060 03 20 177 (Nataša Pavić)

Cene

KOTIZACIJA: 10.900,00 + PDV po učesniku, 6.900,00 + PDV za trećeg i svakog narednog učesnika iz iste organizacije.
(Cena obuhvata: Materijal u pisanom i elektronskom obliku; Konsultacije sa predavačima sve vreme tokom edukacije; Pribor za rad i Sertifikat o učešću na edukaciji)
Uplatu izvršiti na tekući račun Centra za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“: 265-654031000021349 Raiffeisenbanka a.d (poziv na broj 2110)

REZERVACIJA I SMEŠTAJ direktno u hotelu Omorika tel 031 593 901; 031 593520 ili mejlom: recepcija.omorika@mod.gov.rs
Smeštaj u hotelu „Omorika“ u jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i superior sobama na bazi punog pansiona (više informacija na www.hotelitara.mod.gov.rs).

Cena paket aranžama sa uračunatim svim aktivnostima za učesnike Jesenje edukacije iznosi:
- 11.189,12 dinara po osobi u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama,
- 12.589,12 dinara po osobi u jednokrevetnim sobamam i
- 13.789,12. dinara po osobi u superior sobama.