Izmene i dopune zakona o izvršenju i obezbeđenju

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R.Srbije br. 54/19) stupio je na snagu 03.08.2019. godine, a primenjivaće se od 01.01.2020. godine.Zakon donosi niz novina u izvršni postupak:

- proširuje nadležnost javnih izvršitelja,

- drugačije uređuje pravne lekove i postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, kao i troškove izvršnog postupka,

- pojačava zaštitu izvršnog dužnika kroz načelo srazmernosti i ograničenja izvršenja,

- uvodi elektronsko javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari,

- predviđa postupak dobrovoljnog namirenja potraživanja,

- nastavlja intenciju rasterećenja sudova od starih predmeta.Na seminaru ćete biti u prilici da se na vreme pripremite za primenu zakonskih propisa rešavajući najčešće dileme i nedoumice sa kojima se u praksi susrećete.Cilj seminara:

Upoznavanje sa novim i najznačajnijim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Ciljna grupa:

sudije, javni izvršitelji, advokati, pravnici u privredi i državnim organima.Teme:

- Nadležnost suda

- Nadležnost javnog izvršitelja

- Pravni lekovi

- Dobrovoljni postupak namirenja

- Troškovi postupka

- Odlaganje izvršenja

- Prodaja nepokretnosti

- Izvršenje na zaradi

- Skraćeni izvršni postupak

- Naplata novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti

- Predaja i oduzimanje deteta

- Statusna pitanja javnih izvršitelja

- Prelazne odredbePo završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Prepozna za koje slučajeve je nadležan sud, a za koje koje javni izvršitelj,

- Zna kako je uređen postupak po pravnim lekovima u postupku izvršenja na osnovu izvršne isprave i verodostojne isprave,

- Odredi kako se i pred kim ostvaruje novčano potraživanje prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave,

- Definiše kako načelo srazmere štiti imovinu izvršnog dužnika,

- Prepozna ograničenja kod izvršenja na zaradi i penziji,

- Zna šta se može očekivati od uvođenja elektronskog javnog nadmetanja,

- Zna kakva je uloga centra za socijalni rad u postupku izvršenja radi predaje ili oduzimanja deteta,

- Odredi pred kim će se nastaviti pojedini izvršni postupci za čije sprovođenje je bio nadležan sud,

- Zna šta se događa sa izvršnim postupcima za namirenje potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti u kojima su izvršni poverioci Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća čiji su osnivači navedena lica ukoliko glavnica potraživanja ne prelazi iznos od 2.000,00 dinara.

- Definiše obavezu izvršnih poverilaca kada se izvršenje sprovodi na računu izvršnog dužnika, a račun je u blokadi duže od 3 godine na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.Predavač:

Mladen Nikolić, Sudija u IV opštinskom sudu od 1992. godine do 2004. godine (u izvršnoj i parničnoj materiji). Od 2004. godine do 2009. godine sudija Trgovinskog suda u Beogradu (u parničnoj, stečajnoj i izvršnoj materiji). Od 2009. godine do 2011. godine član Visokog saveta sudstva, sada sudija Privredno apelacionog suda. Kao predavač učesnik više seminara i edukacija iz oblasti izvršne, autor više referata iz oblasti izvršne materije. Koautor komentara Zakona o izvršnom postupku (Službeni glasnik R. Srbije 125/04), Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R. Srbije 31/11, 99/11...), i Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R. Srbije 106/15...).

Cene

Cena obuke iznosi 18.840,00 RSD