Izmene i dopune zakona o izvršenju i obezbeđenju

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R.Srbije br. 54/19) stupio je na snagu 03.08.2019. godine, a primenjivaće se od 01.01.2020. godine.

Zakon donosi niz novina u izvršni postupak:
- proširuje nadležnost javnih izvršitelja,
- drugačije uređuje pravne lekove i postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, kao i troškove izvršnog postupka,
- pojačava zaštitu izvršnog dužnika kroz načelo srazmernosti i ograničenja izvršenja,
- uvodi elektronsko javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari,
- predviđa postupak dobrovoljnog namirenja potraživanja,
- nastavlja intenciju rasterećenja sudova od starih predmeta.

Na seminaru ćete biti u prilici da se na vreme pripremite za primenu zakonskih propisa rešavajući najčešće dileme i nedoumice sa kojima se u praksi susrećete.

Cilj seminara:
Upoznavanje sa novim i najznačajnijim odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Ciljna grupa:
sudije, javni izvršitelji, advokati, pravnici u privredi i državnim organima.

Teme:
- Nadležnost suda
- Nadležnost javnog izvršitelja
- Pravni lekovi
- Dobrovoljni postupak namirenja
- Troškovi postupka
- Odlaganje izvršenja
- Prodaja nepokretnosti
- Izvršenje na zaradi
- Skraćeni izvršni postupak
- Naplata novčanog potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti
- Predaja i oduzimanje deteta
- Statusna pitanja javnih izvršitelja
- Prelazne odredbe

Po završetku ovog seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- Prepozna za koje slučajeve je nadležan sud, a za koje koje javni izvršitelj,
- Zna kako je uređen postupak po pravnim lekovima u postupku izvršenja na osnovu izvršne isprave i verodostojne isprave,
- Odredi kako se i pred kim ostvaruje novčano potraživanje prema Republici Srbiji, autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave,
- Definiše kako načelo srazmere štiti imovinu izvršnog dužnika,
- Prepozna ograničenja kod izvršenja na zaradi i penziji,
- Zna šta se može očekivati od uvođenja elektronskog javnog nadmetanja,
- Zna kakva je uloga centra za socijalni rad u postupku izvršenja radi predaje ili oduzimanja deteta,
- Odredi pred kim će se nastaviti pojedini izvršni postupci za čije sprovođenje je bio nadležan sud,
- Zna šta se događa sa izvršnim postupcima za namirenje potraživanja iz komunalnih i srodnih delatnosti u kojima su izvršni poverioci Republika Srbija, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća čiji su osnivači navedena lica ukoliko glavnica potraživanja ne prelazi iznos od 2.000,00 dinara.
- Definiše obavezu izvršnih poverilaca kada se izvršenje sprovodi na računu izvršnog dužnika, a račun je u blokadi duže od 3 godine na dan stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Predavač:
Mladen Nikolić, Sudija u IV opštinskom sudu od 1992. godine do 2004. godine (u izvršnoj i parničnoj materiji). Od 2004. godine do 2009. godine sudija Trgovinskog suda u Beogradu (u parničnoj, stečajnoj i izvršnoj materiji). Od 2009. godine do 2011. godine član Visokog saveta sudstva, sada sudija Privredno apelacionog suda. Kao predavač učesnik više seminara i edukacija iz oblasti izvršne, autor više referata iz oblasti izvršne materije. Koautor komentara Zakona o izvršnom postupku (Službeni glasnik R. Srbije 125/04), Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R. Srbije 31/11, 99/11...), i Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R. Srbije 106/15...).

Cene karata

Cena obuke iznosi 18.840,00 RSD