Izbegavanje dvostrukog međunarodnog oporezivanja

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Pravilna primena međunarodnih ugovora predstavlja zakonsku obavezu i omogućava postizanje značajnih poreskih ušteda.

Na seminaru će poseban osvrt biti na novim rešenjima iz člana 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica (oporezivanje naknada od usluga...) i rešenjima sadržanim u Ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koja su proistekla iz donetih novina izmenjenog Zakona o porezu na dobiti pravnih lica a predstavljaju proširenje predmeta oporezivanja porezom po odbitku. Porezom po odbitku (po stopi od 20%) oporezuje:
- dividende,
- autorske naknade,
- kamate,
- naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike,
- naknade po osnovu usluga,
koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike (oporezovaće se one usluge koje se plaćaju po ispostavljenoj fakturi za izvršenu uslugu, tako i one koje se plaćaju avansno), ukoliko ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

U sistem oporezivanja porezom po rešenju uveden je i prihod po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i usluga (koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike) koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu namirenja potraživanja u postupku izvršenja, odnosno u svakom drugom postupku namirenja potraživanja, u skladu sa zakonom.

Na seminaru ćete imati priliku da zajedno sa vrhunskim stručnjakom mr Dejanom Dabetićem diskutujete o najčešćim problemima u praksi, što će Vam pomoći da rešite dileme i svoje poslovanje obavljate što efikasnije uz ostvarivanje značajnih poreskih ušteda. mr Dejan Dabetić je pregovarao za Srbiju većinu ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Ciljna grupa:
Spoljnotrgovinske firme – nadležni rukovodioci, komercijalisti i finansijske službe.

Cilj seminara:
- Upoznavanje sa odredbama ugovora o međunarodnom dvostrukom oporezivanju;
- Upoznavanje sa odgovarajućim mogućnostima za ostvarenje značajnih ušteda poreza.

Teme:
- Rezidentnost kao uslov za ostvarivanje prava (pogodnosti) iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti (promena nadležnosti organa za izdavanje potvrda o rezidentnosti, problemi u praksi, načini rešavanja dvojne rezidentnosti i, dr.);
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanje pravnih lica (oporezivanje stalne poslovne jedinice);
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada - aktuelnosti (zakupnine za filmove, zakup opreme, softverska plaćanja i,dr.);
- Oporezivanje kapitalnog dobitka – aktuelnosti (porez po rešenju, umesto poreza po odbitku);
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja slobodnih profesija;
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja zarada;
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja naknada direktora;
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja usluga Vladi;
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja studenata i profesora;
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja imovine;
- Izbegavanje dvostrukog oporezivanja diplomatskih i konzularnih predstavnika;
- Metodi za otklanjanje dvostrukog oporezivanja – aktuelnosti i problemi u praksi (primena metoda kredita samo za povezana lica);
- Novi ugovori u najavi;
- Ostale aktuelnosti; i dr.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno primenjuje i tumači odredbe zaključenih ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i na taj način korektno izvršava svoje zakonom propisane poreske obaveze.

Predavač:
Dejan Dabetić, Viši savetnik u Ministarstvu finansija – šef delegacije Vlade Republike Srbije u pregovorima radi zaključenja ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa svim državama. Svoje radno iskustvo sticao je u Ministarstvu finansija, učestvovao je u uvođenju fiskalne reforme u našoj zemlji i sarađivao sa poznatim inostranim ekspertima. U svojstvu zvaničnog predstavnika Republike Srbije, kao predavač, učestvovao je na mnogim seminarima u zemlji i inostranstvu, i publikovao veliki broj članaka iz materije izbegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja. Mr Dejan Dabetić je poznati praktičar i stručnjak u oblasti izbegavanja dvostrukog oporezivanja.

Cene karata

Cena seminara: 26.280,00 RSD

Izvor: mngcentar.com