Instrumenti plaćanja i obezbeđenja: dokumentarni akreditiv, bankarska garancija i inkaso

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema:

- neizvršenja ugovornih obaveza,

- dodatnih troškova.Seminar ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.Od nedavno, u svetu se koristi još jedan instrument plaćanja. To je BPO – Bank payment Obligation, koji ima za cilj da pruži podršku privrednicima i zadovolji njihove potrebe nudeći još jednu opciju u izboru mehanizma plaćanja.Na treningu će i ovaj instrument plaćanja biti predstavljen sa svim svojim prednostima i manama.Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na:

- doznaci kao najmasovnijem instrumentu,

- inkaso - koji podiže stepen sigurnosti na malo veći nivo,

- akreditivu- kao najsigurnijem instrumentu plaćanja,

- bankarskoj garanciji – instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.Ciljna grupa:

Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.

Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.Cilj seminara:

Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja.Teme:

- Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima

- Pojam međunarodnog platnog prometa

- Doznaka, pojam karakteristike i upotreba

- Kako popuniti nalog za plaćanje

- SWIFT

- Inkaso poslovi

- Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste

- Pravni odnosi u akreditivnom poslu

- Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara

- Akreditivna dokumenta i njihova priprema

- Primeri akreditiva

- Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725

- Pojam i vrste bankarskih garancija

- Kontragarancija

- Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca

- Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija

- Osnovni elementi garancije

- Protest garancije

- Primeri garancija i praktična primena

- Pravila URDG758Po završetku polaznik je osposobljen da:

- Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora

- Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije

- Shvati suštinu i prednost akreditiva

- Razume bankarsku garanciju i zna da je primeniTrener:

Jasna Vasić, savetnik za dokumentarne poslove u Aik Banci. Poseduje bogato radno iskustvo i na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Cene

Cena obuke iznosi 26.160,00 RSD.