Instrumenti plaćanja i obezbeđenja: dokumentarni akreditiv, bankarska garancija i inkaso

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Zaključenjem osnovnog posla i potpisivanjem ugovora sa ino partnerom, mogu početi i glavobolje aktera u poslu. Najbolji lek za ove glavobolje je dobro formulisana finansijska klauzula u osnovnom ugovoru o poslu, koja će na najbolji način zaštiti partnere od rizika neizvršenja ugovornih obaveza.U zavisnosi od stepena rizika, veoma je važno u samom ugovoru, na početku, predvideti odgovarajući instrument plaćanja i obezbeđenja.

Praksa konstantno dokazuje da štete usled nedovoljnog poznavanja instrumenata platnog prometa mogu dovesti do problema:
- neizvršenja ugovornih obaveza,
- dodatnih troškova.

Seminar ima za cilj da polaznike upozna sa suštinom i funkcijom instrumenata plaćanja i da im pruži dodatnu sigurnost kako bi u pregovorima sa ino partnerima znali na pravi način da zaštite svoju firmu.

Od nedavno, u svetu se koristi još jedan instrument plaćanja. To je BPO – Bank payment Obligation, koji ima za cilj da pruži podršku privrednicima i zadovolji njihove potrebe nudeći još jednu opciju u izboru mehanizma plaćanja.

Na treningu će i ovaj instrument plaćanja biti predstavljen sa svim svojim prednostima i manama.

Teorija će biti potkrepljena primerima iz prakse kao i uputstvima o procedurama vezanim za svaki instrument. Poseban osvrt biće na:
- doznaci kao najmasovnijem instrumentu,
- inkaso - koji podiže stepen sigurnosti na malo veći nivo,
- akreditivu- kao najsigurnijem instrumentu plaćanja,
- bankarskoj garanciji – instrumentu obezbeđenja sa, ne bez razloga, najvećom reputacijom.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen zaposlenima u spoljnotrgovinskim firmama i bankama.
Mogu ga pratiti i početnici, ali svakako koristi i onima koji to nisu, ali žele da utvrde i prošire svoja znanja vezana za međunarodni platni promet.

Cilj seminara:
Kako u praksi iskoristiti sve prednosti najsigurnijih instrumenata plaćanja i obezbeđenja.

Teme:
- Rizici u spoljnotrgovinskim poslovima
- Pojam međunarodnog platnog prometa
- Doznaka, pojam karakteristike i upotreba
- Kako popuniti nalog za plaćanje
- SWIFT
- Inkaso poslovi
- Dokumentarni akreditiv, pojam, karakteristike, vrste
- Pravni odnosi u akreditivnom poslu
- Kako popuniti nalog za otvaranje akreditiva, uloga i pomoć bankara
- Akreditivna dokumenta i njihova priprema
- Primeri akreditiva
- Izvor prava za dokumentarne akreditive-UCP600 I URR 725
- Pojam i vrste bankarskih garancija
- Kontragarancija
- Kada garancija štiti kupca, a kada prodavca
- Kako popuniti zahtev za izdavanje garancija
- Osnovni elementi garancije
- Protest garancije
- Primeri garancija i praktična primena
- Pravila URDG758

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Predloži pravi instrument u “finansijskoj klauzuli” osnovnog ugovora
- Popuni odgovarajuće naloge i dostavi banci precizne instrukcije
- Shvati suštinu i prednost akreditiva
- Razume bankarsku garanciju i zna da je primeni

Trener:
Jasna Vasić, savetnik za dokumentarne poslove u Aik Banci. Poseduje bogato radno iskustvo i na poslovima platnog prometa sa inostranstvom, kao i u oblasti spoljne trgovine i turizma.

Cene karata

Cena obuke iznosi 26.160,00 RSD.