Inovacioni modeli ekosistemskog inženjerstva

Jezik: Serbian

Ekologija i Poljoprivreda
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na V naučnu nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem u oblasti ekoremedijacije Inovacioni modeli ekosistemskog inženjerstva, koja se održava 27. septembra 2016. godine u Beogradu, Republika Srbija.Pozivaju se istraživači i svi zainteresovani iz:

-naučnih i obrazovnih institucija,

-državnih institucija,

-lokalne samouprave,

-privrede,

-medija,

-civilnog sektora

-studenti osnovnih, master i doktorskih studija da učestvuju na konferenciji.

Nosilac organizacije skupa je Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, Univerziteta Singidunum, u saradnji sa Departmanom za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Svrha ovog događaja je povezivanje predstavnika naučne zajednice iz zemlje i inostranstva, upoznavanje sa rezultatima istraživanja i inovacijama u oblasti ekosistemskog inženjerstva i razvoj diskusije o bitnim temama i aktuelnim trendovima u okviru različitih ekoloških disciplina.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum u Beogradu poslednjih šest godina održava tradiciju organizovanja naučnih skupova u oblasti primenjene ekologije i ekosistemskog inženjerstva. Fokus ovogodišnje konferencije je na ekologiji kopnenih ekosistema i svih staništa koji su integrisani u tim ekosistemima, uklјučujući i rečne mreže, jezera i obale. Fokus će biti stavlјen na krhke ekosisteme, koji trpe posledice klimatskih promena i antropogenog pritiska. Primena inovacionih modela ekosistemskog inženjerstva može dovesti do sistemskih promena, koje su put ka održivosti životne sredine. Značaj konferencije se ogleda u afirmaciji inovativnih (efikasnih i efektnih) rešenja, koja imaju primenu u zaštiti i unapređenju tretmana degradiranih ekosistema, sa akcentom na akvatične ekosisteme.

Integrativni sistemski pristupi u dizajniranju inovacionih modela dovode do kreiranja efikasanih i isplativih „alata“ za upravlјanje ekosistemima. Inovacione modele karakteriše multifunkcionalnost, koja je jako izražena u urbanim sredinama i ogleda se u kapacitetu i sposobnosti da revitalizuju ekosisteme. Kroz integrisanje osnovnih i primenjenih nauka iz oblasti inženjeringa, ekologije, ekonomije i prirodnih nauka proširuju se i produblјuju pristupi u kreiranju adekvatnih modela primenlјivih u različitim tipovima ekosistema. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura će ovom prilikom prezentovati rezultate projekta koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“, kao i katalog sa primenljivim rešenjima koja su rezultat dugogodišnjih istraživanja, koje je sproveo Fakultet Futura u oblasti ekoremedijacije. Učesnicima će kroz konferenciju biti pružene relevantne i praktične informacije o inovativnim metodama, koje su aplikativne u svim aspektima zaštite, unapređenja i održanja životne sredine.Važni datumi:

Prijava učešća i teme sa apstraktom - do 10.09.2016. (na mail konferencija@futura.edu.rs)

Dostavljanje radova - do 15.09.2016. (na mail konferencija@futura.edu.rs)

Obaveštenje o prihvatanju rada - do 20.09.2016.

Uplata kotizacije - do 25.09.2016.

Cene

Autori radova 6.500,00 RSD
Studenti poslediplomskih studija 3.250,00 RSD
Autori radova iz inostranstva 50,00 EUR
Učesnici bez radova, pratioci 25,00 EUR