GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

25.5.2018. počela je primena Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u Državama članicama Evropske unije. Cilj Opšte uredbe je osnaživanje pojedinca čiji se podaci obrađuju na jedinstven način u svim državama Evropske unije.

Opšta uredba propisuje:
- brojne obaveze svima koji rukuju podacima,
- mogućnost izricanja drakonskih kazni u slučaju kršenja obaveza.

Prema članu 3. Opšte uredbe predviđena je njena primena i na rukovaoce i obrađivače van teritorije EU, pa i one u Republici Srbiji. Ključno pitanje je da li se Opšta uredba primenjuje na poslovanje, i ukoliko je odgovor potvrdan, kakve obaveze ima rukovalac ili obrađivač. Odgovor na ovo pitanje je značajno i sa ekonomskog aspekta poslovanja, imajući u vidu neophodna ulaganja prilikom usaglašavanja sa Opštom uredbom. Istovremeno, rukovaoci i obrađivači u Srbiji svakako moraju poštovati važeće propise. Stoga je važno znati kako pravila koja su dopunjujuća, ili istovetna, tako i pravila
koja su isključujuća.

Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.

Ciljna grupa:
Rukovaoci i obrađivači koji nude robu i usluge na teritoriji Evropske unije ili prate ponašanje lica koji su u Evropskoj uniji, obrađivači koji posluju sa Evropskom unijom, kao i oni koji bi želeli da saznaju o budućim obavezama u pogledu zaštite podataka o ličnosti u Srbiji.

Cilj treninga:
Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka, kao i primena toga znanja.

Teme:
- Značaj Opšte uredba
- Načela zaštite podataka
- Osnov obrade podataka
- Obaveze rukovalaca i obrađivača
- Teritorijalna primena Opšte uredbe na rukovaoce i obrađivače iz Srbije

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume novi koncept zaštite podataka o ličnosti
- Prepozna radnje obrade koje mogu biti predmet primene Opšte uredbe
- Primeni načela obrade podataka na konkretnu obradu
- Prenese stečena znanja
- Uvidi potrebu za eventualnom daljom edukacijom u pojedinim oblastima

Trener:
Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Oblast njenog rada je informaciono pravo  - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.)
Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.
Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Cene karata

Cena obuke iznosi 16.700,00 RSD + PDV