GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
25.5.2018. počela je primena Opšte uredbe o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) u Državama članicama Evropske unije. Cilj Opšte uredbe je osnaživanje pojedinca čiji se podaci obrađuju na jedinstven način u svim državama Evropske unije.Opšta uredba propisuje:

- brojne obaveze svima koji rukuju podacima,

- mogućnost izricanja drakonskih kazni u slučaju kršenja obaveza.Prema članu 3. Opšte uredbe predviđena je njena primena i na rukovaoce i obrađivače van teritorije EU, pa i one u Republici Srbiji. Ključno pitanje je da li se Opšta uredba primenjuje na poslovanje, i ukoliko je odgovor potvrdan, kakve obaveze ima rukovalac ili obrađivač. Odgovor na ovo pitanje je značajno i sa ekonomskog aspekta poslovanja, imajući u vidu neophodna ulaganja prilikom usaglašavanja sa Opštom uredbom. Istovremeno, rukovaoci i obrađivači u Srbiji svakako moraju poštovati važeće propise. Stoga je važno znati kako pravila koja su dopunjujuća, ili istovetna, tako i pravila

koja su isključujuća.Tokom seminara koristiće se sledeće metode rada: predavanje uz prezentacije, rad u grupama, individualni rad.Ciljna grupa:

Rukovaoci i obrađivači koji nude robu i usluge na teritoriji Evropske unije ili prate ponašanje lica koji su u Evropskoj uniji, obrađivači koji posluju sa Evropskom unijom, kao i oni koji bi želeli da saznaju o budućim obavezama u pogledu zaštite podataka o ličnosti u Srbiji.Cilj treninga:

Unapređivanje znanja iz oblasti zaštite podataka, kao i primena toga znanja.Teme:

- Značaj Opšte uredba

- Načela zaštite podataka

- Osnov obrade podataka

- Obaveze rukovalaca i obrađivača

- Teritorijalna primena Opšte uredbe na rukovaoce i obrađivače iz SrbijePo završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume novi koncept zaštite podataka o ličnosti

- Prepozna radnje obrade koje mogu biti predmet primene Opšte uredbe

- Primeni načela obrade podataka na konkretnu obradu

- Prenese stečena znanja

- Uvidi potrebu za eventualnom daljom edukacijom u pojedinim oblastimaTrener:

Nevena Ružić, pomoćnica generalnog sekretara Službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Oblast njenog rada je informaciono pravo  - privatnost i zaštita podataka o ličnosti, slobodan pristup informacijama i sloboda izražavanja, tajnost podataka, zaštita uzbunjivača, kao i upravljanje internetom i informaciono pravo u oblasti IKT. Pre nego što se zaposlila u Službi Poverenika (2009.), bila je koordinator Odseka za slobodu medija u Misiji OEBS u Srbiji (od 2004.) i pravni savetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava (od 2001.)

Diplomirala je pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima master iz pravnih nauka sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Lidsu (Leeds), Velika Britanija i master iz savremene diplomatije sa Univerziteta Malte.

Predavanje se izvodi u skladu sa odobrenjem Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije.

Cene

Cena obuke iznosi 16.700,00 RSD + PDV