Finansijsko upravljanje i kontrola i strateški plan

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Pozivamo Vas na novi ciklus seminara u organizaciji SEVOI GRUPE D.O.O. na temu Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) i Strateški plan.

Nakon uspešno položenog ispita i podnošenja dokaza o praktičnom iskustvu, kandidat stiče uslov za izdavanje stručnog Sertifikata (sertifikat je važeći u celoj EU).

Školovanje je namenjeno svim Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava. Kroz implementaciju sistema FUK-a potrebno je imenovati Rukovodioca FUK-a i imati oslonac u Strateškom planu radi efikasnijeg izvršavanja budžeta/finansijskog plana. Školovanje za Rukovodioca FUK-a će Vas osposobiti za implementaciju, upravljanje i nadogradnju FUK sistema kroz određene procesne faze.

Predavanje će se realizovati interaktivnom PPT prezentacijom, diskusijom i vežbom, u trajanju od tri dana, nakon čega sledi polaganje ispita. Posle uspešno položenog ispita nakon prisustvovanja edukaciji podeljenoj u 4 modula, kandidat će steći uslov za izdavanje sertifikata pod nazivom RUKOVODILAC FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (ispunjen zahtev za izdavanje sertifikata važećeg u celoj EU).

Predavač na školovanju je:
- Nalvedina Rukavina, eminentni stručnjak iz oblasti Finansijskog upravljanja i kontrole, autor više stručnih knjiga iz ove oblasti, direktor SEVOI GUPE D.O.O. Beograd, specijalizovane za za finansijsko upravljanje i kontrolu. Praktično i teoretski će Vam preneti iskustvo stečeno saradnjom sa 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Gost predavač na školovanju je:
- Danijela Bokan; Ministarstvo finansija- Šef odseka za finansijsko upravljanje i kontrolu

Sposobnosti kandidata nakon završenog školovanja su:
- Praćenje i ocenjivanje celokupnog sistema unutrašnje kontrole
- Izrada procesne orijentacije organizacije
- Izrada registra rizika i procenjivanje rizika
- Koordinacija razvoja i sprovođenja programa unutrašnje kontrole
- Praćenje utvrđenih nedostataka i potrebnih korektivnih radnji
- Osiguravanje da su zaposleni upoznati sa primenjivim politikama poslovanja, da dobijaju odgovarajuću obuku na području unutrašnje kontrole
- Izveštavanje prema zahtevima internih i eksternih korisnika

Program školovanja:

Sreda 12.06.2019.
10:00 - 13:30 Upoznavanje i početak predavanja, obrada prvog modula sledećeg sadržaja:
- Zakonska regulativa
- Definisanje - koja imenovanja i zbog čega je potrebno napraviti pre nego što se krene u samu proceduru implementacije, definisanje politike kroz koju se doprinosi ostvarenju ciljeva
- Pregled upitnika o samoocenjivanju u propisanom obliku od strane Ministarstva finansija
- Procesna orijentacija, način popisa procedura na obrascima
- Uloga interne revizije

13:30 - 14:30 pauza za ručak

14:30 - 16:00 nastavak predavanja, obrada drugog modula sledećeg sadržaja:
- Procesna orijentacija - koju podelu je potrebno napraviti u odnosu na tipove procesa koji postoje
- Struktura procesa – od kojih elemenata se sastoje procesi, determinisanje broja procedura unutar procesa, utvrđivanje aktivnosti od kojih se sastoji procedura što je preduslov za utvrđivanje rizika i sastavljanje registra rizika.

Četvrtak 13.06.2019.
10:00 - 13:30 nastavak predavanja, obrada trećeg modula sledećeg sadržaja:
- Upravljanje rizicima- celokupan proces koji se sastoji od dokumentovanja, informacije o rizicima, njihovoj vrsti, verovatnoći nastanka i proceni efekta/učinka, uspostavljanju registra rizika, uvođenju sistema izveštavanja o rizicima, imenovanju odgovornih osoba za praćenje rizika, izradi strategija upravljanja rizicima.
- Strategija upravljanja rizicima – način izrade ovog dokumenta koji se sastoji od ciljeva procesa upravljanja rizicima i opisivanje procesa upravljanja rizicima.

13:30 - 14:30 pauza za ručak

14:30 - 16:00 nastavak predavanja, obrada četvrtog modula koji sadrži zadatke za vežbu koje će polaznici školovanja raditi uz pomoć naših predavača

Petak 14.06.2019.
10:00 - 13:30 početak predavanja
- rekapitulacija svih modula, zadataka i odgovori na pitanja polaznika

13:30 - 14:30 pauza za ručak

14:30 - 15:30 polaganje ispita

*Polaznici školovanja koji će biti smešteni u Hotel „Aleksandar“ Vrnjačka Banja, prijavljuju se u utorak 11.06.2019. od 14h. Predavanja počinju u sredu 12.06.2019. u 10:00h.
*Materijal je obezbeđen za sve učesnike školovanja.

Cene karata

Kotizacija:
Školovanje sa izdavanjem sertifikata EU: 60.000,00 RSD

Izvor: sevoi.eu